ARGUS RV-C

System ARGUS RV-C do monitorowania i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów.

Komputerowy system nadzoru i sterowania typu ARGUS RV-C jest rozwiązaniem sprzętowo-programowym, które bazuje na oprogramowaniu ARGUS RV klasy PSIM i przeznaczone jest do monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów.

Wyrób ten jest wspólnym przedsięwzięciem firmy MIKRONIKA oraz firmy Telbud S.A. ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań.

System może realizować lokalny i zdalny nadzór instalacji i urządzeń dla jednego lub wielu rozproszonych obiektów w tym między innymi:

 • systemów sygnalizacji pożarowej
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • stałych urządzeń gaśniczych
 • systemów wentylacji pożarowej
 • systemów oddymiania grawitacyjnego
 • elementów oddzieleń przeciwpożarowych (drzwi, kurtyny, bramy)
 • systemów oświetlenia awaryjnego
 • instalacji i urządzeń wykorzystywanych lub sterowanych w czasie stanu alarmu pożarowego


System ARGUS RV-C w konfiguracji podstawowej

Komputerowy system nadzoru i sterowania typu ARGUS RV-C posiada architekturę sieciową, rozproszoną. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład systemu są:

 • koncentrator interfejsów SO-55B-KSP wyposażony w porty komunikacyjne do nadzorowanych urządzeń, z oprogramowaniem pracującym pod systemem Linux, zabudowany w szafce wiszącej
 • moduły wejść/wyjść dwustanowych serii DCM-100, które mogą być zabudowane w szafce koncentratora oraz w oddzielnych szafkach wiszących, wykorzystywane do bezpośredniego sterowania urządzeniami (więcej informacji o rozproszonych systemach sterowania znajduje się w grupie
  Urządzenia > Inteligentnego budynku > Zabezpieczenia p-poż > DCM-100)
 • centralny serwer SO-5S z oprogramowaniem systemowym ARGUS RV, zabudowany w szafie Rack 19”
 • terminal operatorski TO-1S z ekranem dotykowym i oprogramowaniem serwera i/lub klienta ARGUS RV, zabudowany w oddzielnej szafce
 • stacja operatorska PC z oprogramowaniem klienta ARGUS RV i systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym

Ilość serwerów, koncentratorów, modułów wejść/wyjść oraz terminali i stacji operatorskich zależna jest od specyfiki danej realizacji.

Wszystkie zabudowy podstawowych elementów systemu wyposażone są w komplet urządzeń zasilających, komunikacyjnych i zabezpieczających.

Oprogramowanie systemowe ARGUS RV typu klient-serwer zbudowane jest z dwóch podstawowych aplikacji: serwera oraz aplikacji wizualizacyjnej nadzoru operatorskiego (klienta), pozwalając na zwielokrotnianie stanowisk nadzoru oraz nadawanie im różnych uprawnień.

Na serwerze uruchamiana jest systemowa baza danych oraz działające bezobsługowo w tle procesy komunikacji z urządzeniami obiektowymi. Oprogramowanie rejestruje zdarzenia występujące w nadzorowanych systemach, zapisuje je w bazie danych, a także przekazuje sygnały sterujące do nadzorowanych urządzeń.

Obsługa operatorska systemu realizowana jest poprzez aplikację wizualizacyjną, która przedstawia zdarzenia w postaci list oraz graficznie na ekranach synoptycznych. W pełni graficzna, wektorowa prezentacja stanu wszystkich nadzorowanych elementów na mapach obiektów pozwala na łatwą kontrolę i sterowanie urządzeniami. Aplikacja może pracować na stanowiskach z wieloma monitorami oraz dokonywać prezentacji na ścianie graficznej.

Oprogramowanie systemu może być konfigurowane przez użytkownika, co pozwala na samodzielne dostosowywanie aplikacji do zmian dokonywanych na obiektach oraz w zdecydowany sposób upraszcza jej rozbudowę o kolejne nadzorowane obiekty i urządzenia.

Na wyrób ten wydano Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT-2018/0057-1002 wydanie 1.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie //telbud.pl/argus/argus-cnbop/   [-]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2