Cyfrowa podstacja

Wostatnich czasach następuje ewolucja sieci elektroenergetycznych (SE) w kierunku sieci inteligentnych (SmartGrid) o dwukierunkowym przepływie energii. Dynamicznie rozwija się również eksploatacja odnawialnych źródeł energii. W sieciach stosuje się zaawansowane rozwiązania IT, zapewniające efektywną współpracę wszystkich elementów SE w celu zapewnienia wzajemnego dostępu do świadczonych usług.

Trendy takie wymagają wprowadzenia istotnych zmian na stacjach elektroenergetycznych na poziomie pomiarowo-sterującym. Elementy automatyki stacji wymagają interakcji z urządzeniami (przekładnikami, zabezpieczeniami) pracującymi na różnych polach stacji. Stosowanie cyfrowej komunikacji między urządzeniami umożliwia swobodną wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi elementami rozproszonej automatyki na stacji. [-]

 SO-52-MUA
 SO-52-MUIO
 SO-52v11-SER-PB

SO-52-MUA

Sterownik SO-52-MUA znajduje zastosowanie w nowoczesnych, cyfrowych stacjach elektroenergetycznych. Pełni on tam rolę specjalizowanego przetwornika pomiarowego sygnałów napięciowych i prądowych z pojedynczych pól podstacji. Zależnie od wariantu wykonania, urządzenie może być umieszczone w polu, w pobliżu konwencjonalnych przekładników prądowych i napięciowych lub może być zainstalowane w zamkniętym pomieszczeniu, które zabezpiecza przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Sterownik współpracuje z innymi urządzeniami systemów automatyki stacyjnej (SAS), wykorzystując szynę procesową LVDS.

Sterownik SO-52-MUA składa się z:

  • MPA-370-03 modułu pomiarowo-komunikacyjnego do realizacji polowych pomiarów analogowych i obsługi szyny procesowej
  • MZA-205 modułu zasilacza

Urządzenie w sposób ciągły mierzy wartości napięć i prądów doprowadzonych z obwodów wtórnych przekładników napięciowych i prądowych. Po przetworzeniu pomiarów są one wysyłane za pomocą dwóch niezależnych interfejsów komunikacyjnych do urządzeń odbiorczych. Dzięki temu możliwa jest praca urządzenia w strukturach redundantnych. Interfejsy wykorzystują protokół PRP (Parallel Redundancy Protocol). Czyni to transmisję informacji maksymalnie niezawodną. [-]


Przykładowe urządzenie SO-52-MUA z wykorzystanym pakietem MPA-360-03

SO-52-MUIO

Urządzenie SO-52-MUIO stosuje się w nowoczesnych, cyfrowych stacjach elektroenergetycznych, jako specjalizowany układ do zbierania sygnałów dwustanowych z urządzeń pierwotnych i wymaganych sterowań w polach stacji energetycznej. Urządzenie dostarcza informacji o bieżących stanach urządzeń pierwotnych przez szynę procesową. Informacje te są wymagane przez nadrzędne urządzenia automatyki stacyjnej (SAS) dla realizacji sterowań.

Sterownik w wersji podstawowej składa się z następujących modułów:

  • MWS-206-BH w.220 (32 wejścia dwustanowe z histerezą i burnishingiem)
  • MSS-326 (10 wyjść sterujących)
  • MSS-216 (12 wyjść sygnalizacji)
  • MPA-360-02 (8 wejść dwustanowych, 8 wyjść sygnalizacji, 2x RS-485, 1x RS-232, transmisja szeregowa, gniazdo ETH-FX serwisowe, RS-232 serwisowe, ETH-FX szyna procesowa)
  • MZA-205 (zasilacz)

W zależności od wariantu wykonania urządzenie może być umieszczone bezpośrednio w pobliżu wyłączników, odłączników i uziemników lub z zamkniętym pomieszczeniu zabezpieczającym przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

Wejścia dwustanowe, stanowiące wyposażenie modułu MWS-206-BH w.220, posiadają histerezę i „burnishing”. Histereza gwarantuje stabilną pracę układu wejściowego w trudnym środowisku panującym na stacji energetycznej. „Burnishing” to zwiększona wartość prądu wejścia w początkowej fazie wysterowania (ok 50 ms). Po tym czasie prąd spada do 1 mA. Właściwość ta wpływa na stabilną pracę układu wejściowego, bez przegrzewania obwodów wejściowych. Wszystkie 32 wejścia, w tym module, posiadają separację galwaniczną. W razie konieczności istnieje możliwość zwiększenia ilości wejść. [-]


Przykładowe urządzenie SO-52-MUIO

SO-52v11-SER-PB

Sterownik SO-52v11-SER-PB realizuje wszystkie zadania nadzoru i automatyki w polu nowoczesnej, cyfrowej podstacji. Sterownik odpowiada funkcjonalnie sterownikowi SO-52v11-SER w zakresie realizacji pomiarów, sterowań i sygnalizacji. Posiada także zaimplementowane dodatkowe funkcje rejestracji zakłóceń, lokalizacji miejsca zwarcia, analizy jakości energii, załączania synchronicznego (synchrocheck). Sterownik w wersji „PB” posiada sieciowe interfejsy komunikacyjne, służące do odbierania próbek pomiarów z szyny procesowej.

Sterownik składa się z następujących modułów:

  • MPA-360-1 (8 wejść dwustanowych, 8 wyjść sygnalizacyjnych, 2x RS-485, 1x RS-232, ETH-FX szyna procesowa, ETH-FX interfejs komunikacyjny, transmisja szeregowa światłowodowa, 1x RS-232 serwisowy, ETH-TP serwisowy)
  • MZA-205 (zasilacz)

Sterownik nie posiada wejść analogowych dla pomiaru prądów i napięć. Dane analogowe są dostarczane za pomocą szyn procesowych. Dane dwustanowe o stanie urządzeń stacyjnych są zbierane, a wymagane sterowania są wykonywane za pomocą szyn procesowych. [-]


Przykładowe urządzenie SO-52v11-SER-PB

 

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2