Dla liczników impulsowych

 AMS - Rejestrator energii
 AMS-3.1 - Rejestrator energii
 SIM-3xx - Moduł synchronizacji liczników
 SIM-400 - Powielacz impulsów
 SPI-001 - Powielacz impulsów

AMS - Rejestrator energii

Rejestratory AMS produkowane są w kilku wersjach konstrukcyjnych, zarówno modułowych, jak i specjalizowanych. Pozwala to na właściwe dobranie urządzenia do potrzeb użytkownika, pod względem funkcjonalnym jak i typu obudowy. Rejestratory energii AMS zliczają impulsy maksymalnie ze 128 impulsowych liczników energii wyposażonych w przystawki impulsowe z urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych typu „KWMS”. Rejestratory współpracują z licznikami energii producentów krajowych, jak i zagranicznych. Suma impulsów z każdej linii może być w sposób ciągły, lub w ustalonych odstępach czasu (np. co 1 min.), retransmitowana na bieżąco do urządzeń telemechaniki RTU systemu nadrzędnego (np. SYNDIS). Na koniec każdego cyklu pomiarowego zliczone impulsy, osobno dla każdej linii, zapisywane są do pliku w pamięci nieulotnej.

Rejestratory Energii AMS mogą być wyposażone w dwa do sześciu kanałów transmisji szeregowej, umożliwiających jednoczesną, zdalną komunikację z rejestratorem oraz podgląd wartości naliczanych narastająco (za cykl, dobę, okres obrachunkowy), współpracę z różnymi systemami telemechaniki lub obsługę drukarki.

Przykładowe rozwiązania rejestratorów energii AMS:

  • AMS w.2.0/128 (do 128 wejść impulsowych dwubiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii, do 6 łączy szeregowych, modem telefoniczny, konstrukcja modułowa (kaseta 6U))
  • AMS w.2.0/32 (do 32 wejść impulsowych dwubiegunowych lub do 64 wejść jednobiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii, do 6 łączy szeregowych, modem telefoniczny, konstrukcja modułowa (kaseta 3U))
  • AMS w.3.0/32 (do 32 wejść impulsowych dwubiegunowych lub do 64 wejść jednobiegunowych z separacją galwaniczną i sygnalizacją optyczną stanu linii, do 6 łączy szeregowych, zewnętrzny modem telefoniczny, konstrukcja modułowa (kaseta 3U)) [-]

Przykładowe urządzenie AMS
 Folder > AMS rejestrator-energii [6,606kB]

AMS-3.1 - Rejestrator energii
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Rejestrator AMS-3.1 przeznaczony do zbierania w czasie rzeczywistym danych niezbędnych do nadzorowania gospodarki energią oraz do przekazywania tych danych do systemu nadrzędnego. Zlicza impulsy z maksymalnie 32 impulsowych liczników energii elektrycznej z przystawkami impulsowymi oraz ze wszystkich urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych.

Rejestrator jest wykonany w technice modułowej 6U z wykorzystaniem modułów SO55v1x.

Wersja podstawowa posiada następujące moduły:

  • rejestrator MSY-101
  • zasilacz MZA-001
  • moduł modemu MSG-101

Moduł MSY-101 identyfikuje i nalicza impulsy z podłączonych urządzeń oraz zapisuje je w pamięci nieulotnej. Rejestrator działa w oparciu o magistralę LVDS.

Zliczane impulsy mogą być w sposób ciągły lub okresowo retransmitowane do urządzeń telemechaniki RTU oraz do systemów gospodarki energią, takich jak SYNDIS Energia. Kanał transmisji szeregowej, zaimplementowany w tym module, umożliwia zdalną komunikację z rejestratorem, podgląd naliczanych wartości oraz współpracę z innymi urządzeniami telemechaniki. Odbywa się to przez separowane galwanicznie łącze RS-485 albo łącze światłowodowe. Standardowo wykorzystywany jest protokół MODBUS. Dodatkowo może być jeszcze zaimplementowany protokół DNP 3.0 lub IEC 870-10x (do ustalenia z producentem). Urządzenie posiada jeszcze łącze RS-232, które jest wykorzystywane do konfiguracji i testowania. [-]


Przykładowe urządzenie AMS-3.1

SIM-3xx - Moduł synchronizacji liczników
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Moduł synchronizacji SIM-3xx przeznaczony jest do dopasowania standardu impulsów generowanych przez sygnał DTR lub RTS z RS-232 do wejść synchronizacji liczników energii. Moduł zamienia impulsy 20 ms na impulsy trwające 50 ms (SIM-300) lub 8 s (SIM-301). Moduł ma możliwość negacji sygnału.

Moduł SIM-300 obsługuje liczniki EC-8 i LZQM, a moduł SIM-301 liczniki ZMB. Standardowo urządzenie jest zasilane napięciem 24V DC, a obudowa jest przewidziana do montowania na szynie DIN 35 mm. [-]

SIM-400 - Powielacz impulsów

Powielacz impulsów SIM-400 przeznaczony jest do separowanego galwanicznie rozgałęzienia impulsów generowanych przez wejścia impulsowe liczników energii oraz przepływomierzy i prowadzenia ich do wejść impulsowych dwóch różnych urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych, np. AMS, DATAPAF. Przystawka przenosi impulsy z jednego wejścia na dwa niezależne wyjścia z możliwością negacji w kanale 1 lub 2.

Urządzenie wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza. Wykonane jest w  obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie SIM-400

SPI-001 - Powielacz impulsów

Powielacz impulsów SPI-001 przeznaczony jest do separowanego galwanicznie rozgałęzienia impulsów generowanych przez wejścia impulsowe liczników energii oraz przepływomierzy i prowadzenia ich do wejść impulsowych dwóch różnych urządzeń sumacyjno-rozliczeniowych, np. AMS, DATAPAF. Przystawka przenosi impulsy z jednego wejścia na dwa niezależne wyjścia z możliwością negacji w kanale A lub B.

Standardowo urządzenie jest zasilane napięciem 220V AC/DC. Wykonane jest w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie SPI-001

 

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2