Osprzęt łączeniowy

Jest to grupa towarów niezbędna przy montażu urządzeń lub ich dodatkowego zabezpieczenia. Opisaliśmy tutaj również typ magistral, które są wykorzystywane w produkowanych przez MIKRONIKĘ urządzeniach. Listwy są przeznaczone do kanałów analogowych i komunikacyjnych. Istnieją też warianty gdzie część kanałów przeznaczona jest dla części komunikacyjnej a część dla analogowej.

 LWA/LWK-002 (listwa wejść analog./komunikacyjnych)
 LWB-002 (listwa wejść dwustanowych)
 LWS-002 (listwa wyjść sterujących)
 OGP-xxx (ogranicznik)
 Magistrale

LWA/LWK-002 (listwa wejść analog./komunikacyjnych)

Listwa wejść analogowych/komunikacyjnych LWA-002 / LWK-002 jest przeznaczona do wprowadzenia dwuprzewodowych przyłączy sygnałów analogowych lub komunikacyjnych z obiektu do sterownika obiektowego, z jednoczesną ochroną wejść sterownika przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zaburzeniami udarowymi i szybkimi elektrycznymi stanami przejściowymi. Listwa przystosowana jest do wykorzystywania w instalacjach przemysłowych automatyki, pomiarów i sterowania.

Występuje w 3 konfiguracjach:

  • LWA-002 – listwa wejść analogowych - wszystkie kanały przeznaczone do ochrony wejść analogowych sterownika
  • LWK-002 – listwa wejść komunikacyjnych - wszystkie kanały przeznaczone do ochrony wejść komunikacyjnych sterownika
  • LWAK-002 – listwa wejść analogowych/komunikacyjnych – część kanałów przeznaczona do ochrony wejść analogowych a część do ochrony wejść komunikacyjnych sterownika [-]

Przykładowa listwa LWA-002

LWB-002 (listwa wejść dwustanowych)

Listwa wejść dwustanowych LWB-002 przeznaczona jest do wprowadzenia dwustanowych przyłączy sygnałowych z obiektu  do sterownika obiektowego lub komunikacyjnego, z jednoczesną ochroną wejść sterownika przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zaburzeniami udarowymi i szybkimi elektrycznymi stanami przejściowymi. Listwa przystosowana jest do wykorzystywania w instalacjach przemysłowych automatyki, pomiarów i sterowania. [-]


Przykładowa listwa LWB-002

LWS-002 (listwa wyjść sterujących)
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Listwa wyjść sterujących LWS-002 przeznaczona jest do wyprowadzenia wzajemnie separowanych galwanicznie, stykowych, dwuprzewodowych sygnałów sterujących ze sterownika obiektowego do urządzeń obiektowych. Listwa przystosowana jest do wykorzystywania w instalacjach przemysłowych automatyki, pomiarów i sterowania. [-]

OGP-xxx (ogranicznik)

Dwustopniowy ogranicznik przepięć OGP-001 przeznaczony jest do eliminowania i ograniczania skutków silnych zakłóceń w instalacjach elektrycznych. Parametry elektryczne ogranicznika pozwalają na podwyższenie odporności na zaburzenia udarowe chronionych urządzeń do poziomu 4 (zgodnie z normą PN-EN 61000-4-5). Podstawowa wersja oparta jest na technice warystorowej. Istnieje jednak możliwość zmiany parametrów ogranicznika polegającej na łączeniu dwóch różnych lub podobnych sekcji, złożonych z iskierników, warystorów lub diod zabezpieczających. OGP-001 może być stosowany w układach jedno- i trójfazowych (3x OGP-001). Zastosowana obudowa umożliwia montaż na szynie DIN 35 mm.


Ogólny schemat ogranicznika OGP-001
 Folder > OGP-xxx_pl_v2.0_ogranicznik przepiec.pdf [468kB]

Magistrale

Zastosowana magistrala przypisana jest od określonej rodziny urządzeń. Powoduje to, że urządzenia/moduły przygotowane są do pracy w konkretnych konfiguracjach. Niektóre z nich są wyposażone w kilka magistral, co powoduje, że stają się one bardziej uniwersalne. Użycie danej magistrali wymusza montowanie urządzenia/modułu w określonych typach obudów.

W urządzeniach MIKRONIKI używane są następujące magistrale:

  • LVDS – magistrala systemu LVDS przeznaczona jest głównie do stosowania w kasetach sterowników SO-52v1x. Dostarcza ona napięcia zasilające do podłączonych do niej pakietów i zapewnia komunikację między nimi. Istnieją dwa rodzaje magistrali LVDS: X i Y, które różnią się miejscem usytuowania złącza. LVDS-X ma złącze magistrali umieszczone na górze modułu a Y na dole.
  • MS – to tzw. „szeroka magistrala”. Magistrala systemu MS przeznaczona jest do stosowania w kasetach 6U. Dostarcza ona napięcia zasilające podłączonym do niej pakietom i zapewnia komunikację między nimi.
  • mSB – magistrala SWIFT typu "m", używana jest w urządzeniach rodziny SO-52v21
  • MAN–MAG jest przeznaczona do połączenia czterech modułów MAN-00x z modułem procesora PCR-003 w obudowie 1U 19”. Oprócz tego, w obudowie znajduje się zasilacz WZI 001, który przez magistralę zasila wszystkie moduły napięciami +3,3V i +5V. Płytka magistrali zawiera cztery układy transceiverów SN65LVDM176. Ścieżki magistrali dla każdego z układów SN65LVDM176 są oddzielone ścieżką masy w celu zmniejszenia wpływu wzajemnych zakłóceń. Płytka posiada złącze, które umożliwia rozszerzenie magistrali dla obudowy 2U 19”, w której mieści się 8 płytek MAN-00x
  • SY/ST - magistrala SY/ST przeznaczona jest głównie do stosowania w kasetach 3U. Podłączane są przez nią moduły obiektowe – m.in. pakiety wejściowe (np. WEJ-061) i wyjściowe (np. WYJ-074) [-]

 

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2