Polityka zarządzania jakością

Polityka jakości, ochrony środowiska i BHP

Podstawowym celem działalności firmy MIKRONIKA jest projektowanie, rozwój, produkcja, dostawa i montaż u Klientów kompleksowych systemów automatyki przemysłowej wraz z oprogramowaniem oraz usługami serwisowymi, co zapewnia:

 • wyroby i usługi na najwyższym jakościowym poziomie technicznym z wykorzystaniem najlepszych technologii, gwarantujących bezpieczeństwo obsługi, niezawodność i satysfakcję Klientów
 • systematyczną innowacyjność, rzetelność oraz otwartość i elastyczność na potrzeby oraz oczekiwania Klientów
 • utrzymanie jednej z czołowych pozycji krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartej o własne oprogramowanie i bazę sprzętową
 • prowadzenie działalności w sposób zgodny z wymaganiami mających zastosowanie przepisów, norm i innych wymagań, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani i które dotyczą naszych wyrobów, działań i zasobów oraz aspektów środowiskowych i aspektów bezpieczeństwa pracy
 • ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności, przy równoczesnym zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego
 • systematyczne rozszerzanie obszarów naszego działania i zwiększanie liczby Klientów krajowych i zagranicznych
 • troska o zdrowie i życie naszych pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku

Powyższe cele osiągamy poprzez:

 • systematyczne monitorowanie percepcji Klientów co do stopnia spełnienia zadeklarowanych wymagań i wykorzystanie opinii klientów do doskonalenia oferowanych wyrobów i świadczonych usług oraz do osiągnięcia wzrostu zadowolenia Klientów
 • bieżące śledzenie i stosowanie w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych obowiązujących nas regulacji, a także trendów i postępu technicznego
 • regularne ustalanie i aktualizowanie szczegółowych celów dotyczących jakości, środowiska i bhp na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji oraz skuteczne wdrażanie planów ich osiągania:
  1. uświadamianie pracownikom znaczenia spełnienia wymagań Klientów, wymagań przepisów oraz znaczenia ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, a także tworzenie warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów
  2. korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców materiałów i usług, spełniających określone wymagania jakościowe, środowiskowe i bhp
  3. systematyczne rozwijanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych pracowników oraz doskonalenie warunków środowiska pracy i infrastruktury
  4. podejmowanie działań systemowych mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym
  5. eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy
  6. dokonywanie systematycznej identyfikacji oraz analizy zagrożeń i ryzyka zawodowego, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych
  7. wykorzystywanie nowoczesnych technik zarządzania, w szczególności stosowania wspomagania informatycznego w zarządzaniu procesami
  8. ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonujących zintegrowanych systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy spełniających wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018 (PN-N-18001:2004 / BS OHSAS 18001:2007)

Zarząd firmy MIKRONIKA oraz pracownicy zaangażowani są w realizację polityki jakości, ochrony środowiska i bhp oraz ustalonych celów. Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów założonych w niniejszej polityce jakości, ochrony środowiska i bhp.

Prezes Zarządu
Poznań, 2 marca 2020