Polityka zarządzania jakością

Polityka jakości, ochrony środowiska i BHP

 

Podstawowym celem działalności firmy MIKRONIKA jest projektowanie, rozwój, produkcja, dostawa i montaż u Klientów kompleksowych systemów automatyki przemysłowej, oprogramowania oraz usługi serwisowe zapewniając:

 • wyroby i usługi na najwyższym jakościowym poziomie technicznym z wykorzystaniem najlepszych technologii, gwarantujących bezpieczeństwo obsługi, niezawodność i satysfakcję Klientów,
 • systematyczną innowacyjność, rzetelność oraz otwartość i elastyczność na potrzeby oraz oczekiwania Klientów,
 • utrzymanie jednej z czołowych pozycji krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartej o własne oprogramowanie i bazę sprzętową,
 • prowadzenie działalności w sposób zgodny z wymaganiami mających zastosowanie przepisów, norm i innych wymagań, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani i które dotyczą naszych wyrobów, działań i zasobów oraz aspektów środowiskowych i aspektów bezpieczeństwa pracy,
 • ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności, przy równoczesnym zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
 • systematyczne rozszerzanie obszarów naszego działania i zwiększanie liczby Klientów krajowych i zagranicznych,
 • troska o zdrowie i życie naszych pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku.

Powyższe cele osiągamy poprzez:

 • systematyczne monitorowanie percepcji Klientów co do stopnia spełnienia zadeklarowanych wymagań i wykorzystanie opinii klientów do doskonalenia oferowanych wyrobów i świadczonych usług oraz do osiągnięcia wzrostu zadowolenia Klientów,
 • ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych obowiązujących nas regulacji, a także trendów i postępu technicznego,
 • regularne ustalanie i aktualizowanie szczegółowych celów dotyczących jakości, środowiska i bhp na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji, skuteczne wdrażanie planów ich osiągania,
 • uświadamianie pracownikom znaczenia spełnienia wymagań Klientów, wymagań przepisów oraz znaczenia ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, a także tworzenie warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów,
 • korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców materiałów i usług, spełniających określone wymagania jakościowe, środowiskowe i bhp,
 • systematyczne rozwijanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych pracowników oraz doskonalenie warunków środowiska pracy i infrastruktury,
 • podejmowanie działań systemowych mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym,
 • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji oraz analizy zagrożeń i ryzyka zawodowego, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technik zarządzania, w szczególności stosowania wspomagania informatycznego w zarządzaniu procesami,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonujących zintegrowanych systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy spełniających wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018.

Zarząd firmy MIKRONIKA oraz Pracownicy są zaangażowani w realizację polityki jakości, ochrony środowiska i bhp oraz ustalonych celów.

Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów założonych w niniejszej polityce jakości, ochrony środowiska i bhp.

 

Marek Wawrzyniak
Prezes Zarządu
Poznań, 08 grudnia 2020