Polityka Prywatności

W Mikronice dbamy o bezpieczeństwo informacji. Od wielu lat budujemy i wykorzystujemy system zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikowany na zgodność z normą ISO 27001. Jesteśmy też liderem polskiego rynku w zakresie urządzeń i systemów automatyki, wyposażonych w najbardziej zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa.

RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do wymagań RODO.

Dane osobowe

Ochrona prywatności osób, z którymi współpracujemy jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Informujemy, że za pośrednictwem naszych stron internetowych nie pozyskujemy danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail), chyba że:

  • dobrowolnie udostępnili nam Państwo powyższe dane, lub
  • jeśli wyrazili Państwo zgodę na powyższe, lub
  • odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych na to pozwalają

Administratorem danych osobowych jest MIKRONIKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań (zwana dalej Mikroniką).

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: odo@mikronika.com.pl

Ponadto Mikronika oświadcza, iż nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania.

Cel i podstawa przetwarzania

Zarejestrowane w Mikronice dane osobowe służą nam (lub podmiotom trzecim działającym w naszym imieniu) do realizacji naszych wspólnych celów biznesowych (np. udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytania, realizacji zawartych umów i zleceń, udostępniania Państwu informacji oraz przedstawianiu ofert) i są przetwarzane przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pozyskane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy oraz przetwarzamy wyłącznie do celów, o których zostali Państwo poinformowani, za wyjątkiem sytuacji, w których pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wykorzystywania danych osobowych:

  • następuje w celu, który jest w sposób bezpośredni powiązany z celem pierwotnym, w którym te dane zostały pozyskane
  • wymagane jest dla celów przygotowania, negocjowania oraz wywiązywania się z zawartej lub zawieranej z Państwem umowy
  • wymagane jest z powodu istnienia obowiązku prawnego lub w związku z wezwaniem otrzymanym od uprawnionych organów
  • jest niezbędne w celu ochrony roszczeń prawnych w stosunku do Mikroniki w tym uczestniczenia przez Mikronikę w sprawach sądowych w charakterze pozwanego

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przez Mikronikę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mikroniki, o których mowa powyżej.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez oświadczenie złożone na piśmie wobec administratora Państwa danych. Dane osobowe zostaną usunięte przez administratora po otrzymaniu przez niego odwołania zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w przypadku jeśli operacje na danych osobowych opierają się wyłącznie na Państwa zgodzie na ich przetwarzanie. W przypadkach realizacji uprawnień bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub gdy jest to związane z realizacją umowy Mikronika będzie nadal uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
Z powyższych praw można skorzystać przez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: odo@mikronika.com.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań.

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2