Realizacja funkcji automatyki w głębi sieci

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2021/02/ścieżki_5-6_funk_autom_w_głębi_sieci-scaled-599x30.jpg

Koncepcja sieci inteligentnych zakłada wprowadzenie zdalnego sterowania i monitorowania do wybranych punktów w głębi sieci SN oraz zautomatyzowanie procesów wykonywanych dotychczas przez dyspozytora i brygady pogotowia energetycznego.
Środki techniczne i urządzenia wspomagające realizację tej koncepcji to między innymi:

 Systemy transmisji danych
 Sterowanie rozłącznikami napowietrznymi
 Nadzór nad stacją SN, SN/nN
 Sterowanie wyłącznikami napowietrznymi
 Nadzór nad rozłącznikami

Systemy transmisji danych

Sterownik SO-55 jest modułowym  urządzeniem komunikacyjno-sterującym (koncentratorem), wchodzący w skład urządzeń stacyjnych SO-5 produkcji Mikroniki. Koncepcja budowy SO-55 opiera się na idei odczytu danych z urządzeń zewnętrznych (z użyciem protokołu właściwego dla tego urządzenia), zestandaryzowaniu ich, umieszczeniu danych w bazie a następnie udostępnienie tych danych innym urządzeniom fizycznym komunikujących się z SO-55 bądź urządzeniom wirtualnym będącym modułami programowymi w koncentratorze.

Sterownik komunikacyjny SO-55

Bazując na rodzinie sprzętowej SO-55 możliwe jest uzyskanie urządzeń spełniających różne funkcje w systemie.
Sterownik SO-55 pracujący jako konwerter może realizować szeroko rozumianą konwersję protokołów dla różnych urządzeń i systemów. Konwersja ta jest realizowana wielokanałowo i wielowątkowo.
Sterownik SO-55 pracujący jako koncentrator zabezpieczeń umożliwia obsługę większości zabezpieczeń występujących na stacjach energetycznych wszystkich poziomów napięć. Posiada możliwość podłączenia wielu typów zabezpieczeń cyfrowych różnych producentów. Umożliwia też realizację funkcji automatyk lokalnych np. blokad międzypolowych. Może także komunikować się z kilkoma zdalnymi centrami dyspozytorskimi (KDM, ODM, ZDM, RDR). Wszystkie wejścia komunikacyjne są izolowane galwanicznie.
Sterownik SO-55 pracujący jako sterownik komunikacyjny umożliwia obsługę pracujących na stacjach sterowników polowych w konfiguracji rozproszonej lub scentralizowanej. Umożliwia też realizację funkcji sterujących i automatyki współpracując ze sterownikami polowymi. Dokonuje wtedy testowanie poprawności komend sterowniczych, kontroli uprawnień, kontrolę czasu życia komendy sterowniczej i wiele innych.
Sterownik SO-55 pracujący jako regulator napięcia transformatora umożliwia sterowanie przekładnią transformatora w celu utrzymania na zadanym poziomie napięcia na wybranych szynach stacji oraz zadanego poziomu mocy biernej przepływającej przez poszczególne transformatory. Regulator korzysta z dostępnych pomiarów dotyczących transformatorów i przez odpowiedni algorytm wyznaczane są sygnały sterujące.

Funkcje dodatkowe jakie mogą być realizowane przez sterownik SO-55 przedstawiają się następująco:

 • koncentrator danych z rozproszonych rejestratorów zakłóceń z zapisem danych do pamięci flash
 • realizacja telemechaniki i automatyki rozproszonej lub mieszanej
 • realizacja funkcji kontroli spełnienia funkcji poprawności rozkazów sterowniczych
 • realizacja blokad programowych, sekwencji sterujących oraz wybranych regulatorów i automatyk
 • przesyłanie stanów łączników i urządzeń (zdarzeniowo lub przez tablicę stanów)
 • możliwość filtrowania informacji przychodzących z wielu podłączonych urządzeń oraz przesyłanie tak obrobionych danych do wybranych urządzeń lub odbiorców
 • możliwość odłączenia sterowania zdalnego z jednoczesną rejestracją tego faktu oraz monitoringiem przychodzących poleceń sterowniczych
 • możliwość dołączenia do „telegramu informacji” o zdarzeniach z różnych urządzeń
 • oraz wiele innych

Sterowanie rozłącznikami napowietrznymi

Panujące obecnie na rynku energetycznym trendy powodują, że dąży się do zminimalizowania przestojów wynikających z usuwania awarii. Drogą do osiągnięcia tego celu jest stosowanie urządzeń klasy Smart Grid oraz wydajnych systemów wspomagających sterowanie i zarządzanie w ośrodkach dyspozytorskich. Czasy wyizolowania uszkodzonego odcinka sieci oraz przywrócenia dostaw energii jak największemu gronu odbiorców zależą od nasycenia obszaru urządzeniami dedykowanymi dla sieci Smart Grid w sieciach SN.

Funkcjonalność, o której mowa to FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration) - detekcja zwarć, izolacja i odbudowa sieci. Moduł FDIR jest zbiorem funkcjonalności systemu SCADA SYNDIS RV realizujących algorytmy wykrywania zwarć, ich izolacji i automatycznej rekonfiguracji w inteligentnej sieci SN i nN. Funkcjonalność ta jest elementem składowym w systemie klasy DMS, zapewniającym wsparcie dyspozytora systemu SYNDIS w zakresie monitorowania sterowania siecią Smart Grid.

Posiadamy w ofercie sterowniki do rozłączników sterowanych radiowo z automatyką (sekcjonalizerów). Detekcja oparta jest na pomiarze prądów z przekładników prądowych oraz napięć z dzielników reaktancyjnych.

Sterowanie rozłącznikami z automatyką

Kolejną grupą urządzeń w sieciach typu Smart Grid są rozłączniki sterowane radiowo z sygnalizacją przepływu prądów zwarciowych. Do sterowania mogą być użyte urządzenia SO-52v21 lub USP-120-x

Rozłączniki sterowane drogą radiową wraz ze sterownikami

Nadzór nad stacją SN, SN/nN

Aby zapewnić jak najbardziej niezawodne dostawy energii, należy dążyć do automatyzacji zarówno stacji SN/nN, jak i urządzeń występujących w głębi sieci. Smart Grid to nowoczesny system elektroenergetyczny, integrujący w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników, czyli wytwarzanie, transmisję, dystrybucję i użytkowanie, aby dostarczyć energię elektryczną w sposób bezpieczny, ekonomicznie opłacalny oraz najmniej awaryjny.

Ogólną koncepcję monitoringu stacji SN/nn przedstawiono na poniższym schemacie blokowym.

Koncepcja monitoringu stacji SN/nN w wersji minimalnej

Sygnały binarne do monitorowania po stronie niskiego napięcia:

 • sygnalizacja otwarcia drzwi
 • sygnalizacja pracy z baterii (brak zasilania 230V AC)
 • sygnalizacja rozładowania baterii
 • sygnalizacja uszkodzenia baterii
 • przyłączenie modułu antykradzieżowego transformatora
 • sygnalizacja zaniku napięć przez wyjścia dwustanowe z licznika bilansującego
 • sygnalizacja przekroczenia progów napięcia
 • sygnalizacja przepalenia wkładek bezpiecznikowych nN – (1-8 sygnałów)
 • dodatek - sygnalizacja przepływu prądu zwarciowego w linii SN

Urządzenia, którymi można realizować koncepcję inteligentnego nadzoru stacji SN/nN, to: SO-52v21, USP-120-3DCM-100

Urządzenia do nadzoru nad stacją SN/nN

Cyfrowy charakter sieci umożliwia dużą elastyczność w jej zarządzaniu. Ponadto sieci Smart Grid pozwalają na zdalny odczyt liczników energii, obserwację stanu sieci oraz szybkie reagowanie na trwałe zakłócenia w dostawie energii. [-]

Sterowanie wyłącznikami napowietrznymi

Aby realizować funkcje automatyki w głębi sieci SN, potrzebne są reklozery - wyłączniki napowietrzne z automatyką zabezpieczeniową SO-54SR-1xx-REK.

Sterownik z funkcją automatyki zabezpieczeniowej SO-54-SR-1xx-REK

Reklozery odgrywają ważną rolę w procesie wyizolowywania uszkodzonej linii, ponieważ posiadają również automatykę zabezpieczeniową. W pierwszym etapie to właśnie reklozer wyłącza automatycznie fragment sieci SN. W drugim etapie, przy pomocy modułu FDIR (element funkcjonalności systemu SYNDIS) oraz zdalnie sterowanej aparatury łączeniowej, następuje przywrócenie zasilania w części sieci SN, za wyjątkiem uszkodzonego fragmentu.

Urządzenie do sterowania reklozerami

Do nadzoru nad wyłącznikami w sieciach SN są również wykorzystywane sterowniki SO-52v11-eMTZR oraz SO-54SR-1xx/2xx.

Urządzenia do sterowania wyłącznikami w GPZ

Więcej szczegółowych informacji o sterowniku SO-52v11-eMTZR dostępnych jest w grupie:
Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN > SO-52v11-eMTZR
Natomiast opis dla urządzenia SO-54SR-1xx znajduje się w grupie:
Urządzenia > Automatyka stacji > Zabezpieczenia SN > SO-54SR-141    [-]

Nadzór nad rozłącznikami

Sterowniki automatyki sieciowej serii SO-54SR-3xx, -4xx i -5xx są stosowane w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych typu Smart Grid, szczególne w realizacji funkcji telemechaniki i automatyki, wynikających z funkcjonalności FDIR. Przeznaczone do obsługi napowietrznych i wnętrzowych rozłączników SN, stacji SN/nN oraz niezależnych sygnalizatorów zwarć . Sterowniki Integrują funkcje pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, sygnalizatora zwarć/sekcjonalizera i wielokanałowego rejestratora zakłóceń.

Urządzenia umożliwiają komunikację z systemem SCADA przez łącze Ethernet, szeregowe łącze stałe lub przy użyciu wbudowanego modemu 4G LTE. Do sterowników tej rodziny można podłączyć zewnętrzny terminal TETRA. Szeroki wybór portów komunikacyjnych umożliwia uzyskanie redundancję połączenia z systemem Scada. Dla zapewnienie ochrony i poufności danych w sterownikach zaimplementowano mechanizmy „Cyber security” zgodnie z normą PN-EN 62351.

W zależności od modelu sterownik może posiadać:

 • 16÷48 wejść dwustanowych
 • 4÷12 wyjść sterujących
 • 3÷9 wejść napięciowych (pomiar napięć za pomocą dzielników pojemnościowych, sensorów napięcia lub przekładników napięciowych)
 • 4÷12 wejść prądowych (pomiary prądu za pomocą przekładników prądowych o stronie wtórnej 1A, cewek Rogowskiego lub innych przetworników prądowych)  [-]
Przykładowe urządzenia (od lewej) SO-54SR-301, -401, -501
Przykładowe urządzenia (od lewej) SO-54SR-321, -421, -521