Serwery i stanowiska operatorskie

W ramach systemu SYNDIS, będącym zintegrowanych oprogramowaniem klasy NMS (Network Management System), pracują serwery oraz stacje robocze. Konfiguracje sprzętowe serwerów przygotowane są w zależności od miejsca jakie on pełni w warstwie aplikacyjnej systemu SYNDIS. Ważną rolę w systemie pełnią również stacje robocze będącymi w tym wypadku terminalami dyspozytorskimi. Zależnie od pełnionej funkcji mogą być wyposażone w jeden lub kilka monitorów. W przypadku małych instalacji serwer i aplikacja stacji operatorskiej może być instalowana na jednym urządzeniu.

 SO-5S – Serwer procesu czasu rzeczywistego
 SO-5S-WWW – Serwer stanowisk zdalnych
 SO-5S-HMI – Stanowisko operatora

SO-5S – Serwer procesu czasu rzeczywistego

Serwer procesu czasu rzeczywistego SO-5S jest jednym z urządzeń systemu automatyki stacyjnej SO-5. Serwer ma za zadanie zebrać dane dostarczane z urządzeń akwizycji, następnie je przetworzyć, zarchiwizować oraz udostępnić, w wybranym zakresie, określonym użytkownikom.

Dane są dostarczane do serwera z urządzeń stacyjnych, bezpośrednio przez podsystemy zbierania danych lub przez komputery komunikacyjne, np. SO-55. Serwer udostępnia przetworzone dane stacjom operatorskim, które realizują lokalnie wizualizację przetworzonych danych dla potrzeb operatorów. Użytkownikami systemu mogą być, przyłączone do lokalnej sieci komputerowej, stanowiska operatorskie typu SO-50 z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA SYNDIS RV.

Serwer procesu czasu rzeczywistego SO-5S zrealizowany jest w technologii rozproszonych i rozdzielonych serwerów: bazy danych, usług systemowych i aplikacji. Określenie “serwer” w tym kontekście odnosi się do programów i procesów. Aplikacje serwera, w zależności od potrzeb, osadzone są na jednym lub kilku komputerach. W małych instalacjach serwer i aplikacja stacji operatorskiej SYNDIS RV mogą być zainstalowane na jednym komputerze.

Dobór odpowiedniego serwera do współpracy z systemem SYNDIS, stosowanym w ramach Systemu Automatyki Przemysłowej (SAS), jest przeprowadzany w oparciu o klucz produktu.


Przykładowe urządzenie SO-5S w obudowie przymysłowej

Serwer SO-5S stanowi platformę sprzętową systemu ARGUS-RV i przetestowano go przez CNBOP-PIB. Wydany został certyfikat zgodności nr 2975/2014 (załączony poniżej) potwierdzający spełnianie specyfikacji technicznej i możliwość stosowania go w budownictwie w zakresie monitoringu i sterowania systemami ochrony technicznej oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów. Certyfikat dostępny jest również na stronie firmy Telbud SA (//telbud.pl/o-firmie/certyfikaty/).  [-]

 Folder serwera > so5s serwer czasu rzeczywistego [206kB]
 Certyfikat zgodności nr 2975/2014 wydany przez CNBOP-PIB [713kB]

SO-5S-WWW – Serwer stanowisk zdalnych

Serwer SO-5S-WWW stanowisk zdalnych jest elementem Systemu Sterowania i Nadzoru SO-5. Ma on za zadanie umożliwić dostęp do danych systemu wydzielonym użytkownikom (klientom web) przez sieć WAN i LAN z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Jest to rozwiązanie ułatwiające dostęp spowodowane mniejszymi wymaganiami sprzętowymi oraz brakiem specjalizowanego oprogramowania. Z drugiej strony ma na celu odciążenie serwerów czasu rzeczywistego od duże liczby użytkowników. Klientami serwera stanowisk zdalnych mogą być stanowiska zlokalizowane w zdalnych ośrodkach nadzoru lub stanowiska mobilne, wykorzystujące komunikację bezprzewodową.

Do prawidłowej pracy modułu programowego serwer www wymaga się obecności serwera czasu rzeczywistego SYNDIS RV. Serwer www jest serwerem aplikacji i nie posiada własnej bazy danych. Zmiany w systemie SSiN są automatycznie aktualizowane w serwerze www i na terminalach. Poprawna praca sytemu wymaga zatem połączenia online z serwerem czasu rzeczywistego.

Serwery www, w ramach systemu sterowania i nadzoru SYNDIS SO-5 umożliwiają:

 • prezentację ekranów stanowisk operatorskich zainstalowanych w stacji i interaktywną pracę z komputerów zdalnych klientów (terminali www/klientów WEB) wyposażonych w przeglądarkę www
 • komunikację z klientami przez sieć WAN i stacyjną sieć LAN z wykorzystaniem protokołu TCP/IP
 • otwarcie klienta w powszechnie dostępnej przeglądarce internetowej
 • zabezpieczenie przez niepowołanym dostępem przez rozbudowany system zabezpieczeń, obejmujący hasła i technologie szyfrowania – między innymi obsługa protokołu TLS

Klienci WEB nie muszą instalować indywidualnie aplikacji na swoich komputerach, korzystają bowiem z aplikacji zainstalowanej na serwerze www systemu. Terminal przy starcie pobiera wszystkie wymagane dane z serwera, a w czasie połączenia zapewnia automatyczne odświeżanie danych takich jak listy sygnałów, listy alarmów czy aktualnie wyświetlanych sygnałów. Użytkownicy terminali www mogą pracować w dowolnej lokalizacji określonej zasięgiem sieci Intranet lub Internet. Mogą mieć dostępne praktycznie wszystkie funkcje oprogramowania SYNDIS RV. Zakres korzystania z systemu na stanowiskach terminalowych określa typ użytego serwera www, pełny lub uproszczony – Lite, oraz administrator systemu.

Serwer może być dostarczony w obudowie wolnostojącej typu „desktop” lub obudowie przemysłowej do montażu w szafie 19”. [-]


Przykładowe urządzenie SO-5S-WWW w obudowie przymysłowej

SO-5S-HMI – Stanowisko operatora

Stanowisko operatora SO-5S-HMI jest urządzeniem bazującym na standardowym PC z jednym lub kilkoma monitorami. Oprogramowanie SYNDIS RV realizuje funkcje zaawansowanego programu typu SCADA/DMS/OMS/EMS. Z urządzeniami zbierającymi dane terminal może być podłączony przez interfejsy RS-232, RS-485 lub Ethernet. Terminal dostępny jest w dwóch wariantach: stacjonarnej i do montażu w szafie typu RACK (19”). Terminal ma możliwość łączenia w zestawy kilkustanowiskowe, umożliwiające obsługę alarmów w sposób zintegrowany.

Podstawowe funkcje stanowiska operatora to:

 • graficzna, wektorowa prezentacja aktualnego stanu stacji i sieci z animacją w czasie rzeczywistym elementów stelemechanizowanych, dwustanowych i analogowych, realizowaną na schematach oraz w tabelach
 • realizacja sterowań lokalnych obiektami stelemechanizowanymi (np. urządzeniami rozdzielni)
 • prezentacja rozpływów mocy w poszczególnych obwodach i węzłach systemu na schematach i w postaci tabel
 • prezentacja sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej w postaci list i schematów
 • dynamiczne kolorowanie linii, ciągów i szyn
 • możliwość ręcznego zaznaczania stanów elementów łączeniowych niestelemechanizowanych
 • generacja alarmów przy samoczynnych zmianach stanu układu
 • generacja alarmów przy przekraczaniu wielkości analogowych
 • zaznaczanie stanów szczególnych pracy ludzi i urządzeń
 • prezentacja zachodzących zmian w postaci dziennika zdarzeń
 • liczne narzędzia pomagające w analizie stanów pracy urządzeń
 • i wiele innych

Wizualizacja zarówno stanu stacji, jak i sieci elektroenergetycznych wykonywana jest z wykorzystaniem schematów blokowych, rysunków z symbolicznymi elementami opisującymi stan systemu, jak i przy pomocy wykresów. Możliwe jest wyświetlanie kilku ekranów wizualizacyjnych jednocześnie. Kolorowanie linii następuje dynamicznie w wyniku operacji analitycznych i obliczania funkcji.

Przykładowy zrzut ekranu z prezentacją danych w różnej formie
 Folder > Terminal operatorski [4,363kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2