SYNDIS

SYNDIS
kompleksowy system nadzoru, doradztwa i sterowania

SYNDIS to zintegrowane oprogramowanie klasy NMS (ang. Network Management System), dostępne w wielu wersjach językowych oraz współpracujące z następującymi systemami operacyjnymi:

 • Windows
 • Unix
 • Linux

Jako system nadzoru, doradztwa i sterowania, wykorzystywany jest do:

 • zarządzania sieciami energetycznymi wszystkich typów
 • gospodarki i dystrybucji energii poprzez zarządzanie portfelami kontraktów i pełne uczestnictwo w rynku
 • koordynowania prac służb dystrybutorskich i zabezpieczeniowych, szczególnie w energetyce
 • planowania i nadzoru procesów technologicznych w automatyce przemysłowej
 • planowania operacyjnego i gospodarki zasobami w dyspozycjach Centrów Nadzoru (CN)
 • budżetowania kosztów i prognozowania potrzeb

System SYNDIS może być implementowany jako kompleksowe rozwiązanie w dużych jednostkach organizacyjnych, takich jak:

 • przedsiębiorstwa energetyki zawodowej
 • spółki zajmujące się utrzymaniem sieci energetycznej i dystrybucją energii
 • kopalnie
 • farmy wiatrowe
 • i inne zakłady przemysłowe

System SYNDIS sprawdza się w różnych branżach gospodarki, takich jak:

 • energetyka: systemy SCADA/NMS/DMS/OMS dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, systemy Smart Grid, systemy odczytu liczników energii
 • górnictwo: sterowanie etapami ciągu wydobywczego, systemy odwadniania
 • gospodarka wodno-kanalizacyjna: systemy SCADA/OMS dla sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • ciepłownictwo: monitoring i zdalne sterowanie instalacjami sieci cieplnej
 • żegluga powietrzna: ogólnokrajowy system nadzoru nad obiektami radionawigacyjnymi i radiolokacyjnymi i innymi obiektami infrastruktury naziemnej należącymi do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej; systemy informacji masowej na lotniskach
 • ochrona obiektów: systemy ochrony technicznej

Co wyróżnia system SYNDIS?

 • niezawodność: zapewniona przez testy oraz bezkompromisowe przestrzeganie norm technicznych i jakości podzespołów. System posiada wbudowane procedury samo testowania
 • uniwersalność: moduły systemu i ich funkcjonalność można dobrać stosownie do potrzeb
 • skalowalność: system jest skalowalny, stosowany do małych i dużych projektów
 • ekonomika: przy niższej cenie zakupu oraz mniejszych kosztach eksploatacji funkcjonalność naszego systemu jest zgodna z produktami renomowanych, światowych dostawców
 • wielostanowiskowość: poszczególne stanowiska mogą mieć wydzielony dostęp do potrzebnych modułów, w szczególności przez przeglądarkę internetową
 • integracja: system jest otwarty, z założenia zarówno udostępniamy gromadzone w nim informacje, jak również pobieramy je z systemów i urządzeń innych producentów
 • czytelność: struktura sieci może być prezentowana w wielu ujęciach zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą różnić się tematyką, obszarem i szczegółowością informacji
 • niezależność: zastosowane rozwiązania technologiczne pozwoliły na niezależność od strony platformy sprzętowej oraz systemowej - poszczególne elementy systemu współpracują z różnorodnymi urządzeniami wielu dostawców zabezpieczeń, rejestratorów, koncentratorów, sterowników obiektowych
 • bezpieczeństwo: zapewnione przez konieczność autoryzacji dostępu i rejestrację każdej aktywności wg standardów normy PN-ISO/IEC 27001
 • modułowość: oprogramowanie jest modułowe, konfigurowane odpowiednio do aplikacji

Budowa i architektura systemu

Wspomniana, modułowa budowa systemu SYNDIS umożliwia jego dostosowanie pod indywidualne wymagania i potrzeby klientów, poprzez wykorzystanie następujących modułów:

 • SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition). Oddalone lub lokalne centra dyspozytorskie wykorzystują tę warstwę naszego systemu do nadzoru, pomiarów i sterowania urządzeniami w czasie rzeczywistym. SCADA realizuje archiwizację i obsługę dzienników zdarzeń, współpracuje ze sterownikami polowymi, koncentratorami danych i innymi, dowolnymi urządzeniami telemechaniki. Umożliwia wizualizację i nadzór obwodów wtórnych oraz układów automatyki, zabezpieczeń, rejestratorów zakłóceń w stacjach dowolnego typu. Urządzenia te mogą być obsługiwane w różnorodnych protokołach, np.  PN-EN 60870-5-10x, PN-EN 61850, DNP 3.0 i innych.
 • NMS (ang. Network Management System). Moduły te udostępniają funkcje i mechanizmy dialogu dyspozytora z nadzorowanymi i sterowanymi obiektami, ciągami technologicznymi i urządzeniami. Analizują dane obiektowe w celu identyfikacji i oceny stanów oraz poprawności działania aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Moduły NMS oferują funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii. W ramach tej warstwy systemu zarządzanie siecią powiązane jest z funkcjami biznesowymi, takimi jak obsługa wyłączeń, ocena jakości energii, przekazywanie danych dla Rynku Energii.
 • DMS (ang. Distribution Management System). Moduły DMS pomagają w organizacji bieżącej pracy służb energetycznych, gospodarce zasobami, planowaniu remontów i analizie kosztów. Umożliwiają ewidencję prowadzonych prac, protokołów badań, oględzin, pomiarów, nastaw zabezpieczeń itp.
 • OMS (ang. Outage Management System). Podstawowym zadaniem modułu OMS jest analiza zmian sieci energetycznej i odnajdywanie zdarzeń, powodujących utratę zasilania na jej poszczególnych fragmentach. Całością tej operacji zarządza usługa serwera SYNDIS. W wypadku wykrycia utraty zasilania, moduł zapamiętuje informacje związane z tym zdarzeniem i przypisując mu unikatowy numer, tworzy tzw. wyłączenie.
 • EMS (ang. Energy Management System). Funkcje do efektywnego zarządzania bieżącymi przepływami energii oferują moduły EMS. Szczególnie istotna dla ich sprawności jest ciągła archiwizacja bieżących danych pomiarowych, wykorzystywanych do bilansowania i fakturowania. Prognozowanie obciążeń oraz optymalne kojarzenie z zasobami energii wspomagają uczestnictwo w Rynku Energii.
 • GMS (ang. Generation Management System). Moduły te udostępniają funkcje niezbędne dla efektywnej produkcji energii. Bieżące sterowanie urządzeniami, przewidywanie obciążeń oraz optymalna koordynacja wykorzystania mocy produkcyjnych to ich podstawowe zadanie.
 • PROXY - serwery pośredniczące i zwiększające cyber bezpieczeństwo.
 • hurtownie danych i generatory raportów.
 • serwery procesów - serwery z bazą wiedzy eksperckiej, analizą i statystyczną oceną danych, rozbudowanymi mechanizmami archiwizacji i prezentacji wyników.

Moduły SCADA zapewniają łączność z obiektami oraz realizację pomiarów, sterowań i nadzoru. Moduły DMS/OMS/EMS dostosowują SYNDIS do specyfiki procesów dystrybucji i przesyłu energii.

System SYNDIS pracuje w architekturze klient-serwer. Kluczową cechą tego rozwiązania jest separacja procesu czasu rzeczywistego względem procesów wizualizacji i przetwarzania danych. Serwer zbiera informacje:

 • ze sterowników polowych i stacyjnych
 • urządzeń zabezpieczeniowych
 • rejestratorów
 • przetworników pomiarowych

Informacje są gromadzone w bazach danych oraz udostępniane użytkownikom poprzez terminale podłączone do sieci intranetowej lub internetowej.

Działanie systemu wspierają specjalizowane serwery procesów z bazą wiedzy eksperckiej, realizujące rozbudowaną analizę statystyczną, funkcje archiwizacji, porównywania i analizy danych.

Graficzny interfejs użytkownika służy do wizualizacji stanów urządzeń, elementów i dynamicznie zmiennych procesów. Za pomocą tego interfejsu są wykonywane operacje systemowe. Dane mogą być prezentowane wielowarstwowo w układzie schematycznym lub odwzorowującym rzeczywisty układ geograficzny.

Zdalny dostęp do systemu i realizacja wszystkich funkcji serwisowych jest możliwa za pomocą terminali wyposażonych w przeglądarkę www.

Struktura danych oraz rozwiązania funkcjonalne systemu SYNDIS zostały zbudowane w oparciu o model CIM (ang. Common Information Model) zgodnie z normami:

 • IEC 61970-301
 • IEC 61970-452
 • IEC 61970-453
 • IEC 61970-456
 • IEC 61970-552
 • oraz IEC 61968-4

Dzięki standardowi CIM uproszczony został sposób modelowania wszelkiego rodzaju zjawisk zachodzących w sieci (np. rozpływ mocy) oraz ujednolicono schemat wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami.

Wersje oprogramowania SYNDIS

Uwzględniając wielkość i klasę obiektów oraz specyfikę realizowanych zadań, tworzymy dedykowane i wyspecjalizowane wersje systemu:

 • oprogramowania dyspozytorskie ze zintegrowanymi modułami zarządzania zasobami (najbardziej zaawansowana wersja aplikacyjna systemu)
 • systemy SCADA/NMS do wspomagania nadzoru, sterowania i zbierania informacji z funkcjami zarządzania siecią energetyczną, stosowane w stacjach elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć
 • automatycznej lokalizacji uszkodzeń i przywracania sprawności sieci elektroenergetycznej
 • monitorowania stanu transformatorów mocy w trybie on-line
 • monitorowania i oceny jakości energii elektrycznej
 • ochrony technicznej obiektów

W naszej ofercie możecie Państwo znaleźć następujące oprogramowanie:

 • SYNDIS: system klasy SCADA/NMS z funkcjami DMS/EMS/OMS, stosowany w wielkoobszarowych i lokalnych dyspozycjach mocy, realizuje wszystkie operacje sieciowe związane z jej pracą. Nadzór nad systemami stacyjnymi, zdalne sterowanie, zbieranie pomiarów, analizy topologiczne to jego podstawowe zadania. Oprócz funkcji typowo dyspozytorskich, wspomagających prowadzenie ruchu, system oferuje narzędzia do inwentaryzacji majątku, wspomagania eksploatacji oraz planowania inwestycji.
 • SYNDIS SAS SO-5: rozproszony system typu SCADA wraz z zespołem specjalizowanych urządzeń, przeznaczony dla automatyzacji stacji elektroenergetycznych wszystkich poziomów napięć. Jego rdzeń to zintegrowane oprogramowanie, które współpracując ze sterownikami polowymi, koncentratorami danych, zabezpieczeniami i innymi urządzeniami telemechaniki, tworzy kompleksowy system automatyki stacyjnej.
 • SYNDIS ENERGIA: system typu AMR, szczególnie ukierunkowany na bilansowanie i rozliczenia mediów energetycznych, zapewnia odczyt danych ze specjalizowanych urządzeń, przeznaczonych do rejestracji: energii, przepływów, danych z wag taśmowych oraz z impulsowych i cyfrowych liczników, a także z sumatorów różnych producentów. Użytkownik sam konfiguruje system: tworzy niezbędne bilanse, dodaje kolejne urządzenia i moduły analityczne, kreuje formę prezentacji stanu urządzeń.
 • SYNDIS ES/ESB: system typu DMS z bazą wiedzy eksperckiej przeznaczony do monitoringu autotransformatorów sieciowych i blokowych.
 • SYNDIS PQ: system typu DMS do oceny jakości energii w oparciu o normy krajowe i zagraniczne, posiada odpowiednie mechanizmy analizy statystycznej, rozbudowane raporty i warstwę prezentacyjną.
 • SYNDIS ARGUS: system nadzoru i wizualizacji dla systemów ochrony technicznej obiektów.
 • SYNDIS AQUA: system sterowania odwodnieniem w kopalniach z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.
 • SYNDIS FDIR: system automatyki zintegrowany z modułem SCADA/DMS, służy do wykrywania, izolacji zwarć i automatycznej rekonfiguracji w inteligentnej sieci SN i nN.
 • SYNDIS OMS: analityczny system centralnej akwizycji danych z modułów OMS/SCADA. System trójwarstwowy: Przetwarzanie, Hurtownia danych, Generator raportów. System implementuje centralne procesy biznesowe - raportowanie wskaźników SAIDI/SAIFI, obliczanie bonifikat, raporty URE, raporty o stanie sieci itp.
 • SYNDIS MOS: mobliny system zarządzania pracami brygad i pogotowia.
 • SYNDIS infoMIK: system służy do prezentacji informacji tekstowych, grafiki oraz sekwencji wideo na rozproszonych tablicach informacyjnych, wykonanych w technice plazmowej lub LCD.
 • SYNDIS SMART Audit: system umożliwia zarządzanie procesem kontroli oraz zapewnia skuteczne monitorowanie mechanizmów kontrolnych dla wszystkich procesów uznanych za istotne.
 • SYNDIS SOAP: system dysponuje możliwością komunikowania się z aplikacjami zewnętrznymi za pomocą protokołu protokołu SOAP (ang. Simple Object Access Protocol).
 • SYNDIS KONOS: system służący do pełnego zabezpieczenia komunikacji głosowej dyspozytorów w przedsiębiorstwach energetycznych.
 • SYNDIS WNZ: monitoruje wyładowania niezupełne (wnz) w transformatorach, autotransformatorach i dławikach, wykorzystując metodę akustyczną EA, wysokiej częstotliwości HF oraz ultra-wysokiej częstotliwości UHF. Moduł realizuje także nowatorskie algorytmy identyfikacji i oceny wnz oparte o połączone wykorzystanie wszystkich trzech metod.
 • SYNDIS IB: specjalizowane oprogramowanie “inteligentnego budynku” (BMS) do obsługi sieci obiektowych w standardzie “1-Wire” oraz urządzeń pomiarowych i sterowniczych.

Na każdym etapie wdrażania tych systemów i ich rozwoju służymy wszelką pomocą oraz jesteśmy zawsze do dyspozycji.

Medale i wyróżnienia
dla systemu SYNDIS

Nasze rozwiązania produktowe, powstają jako odpowiedź na wciąż rosnące oczekiwania i potrzeby naszych Klientów. Spełnianie wysokich wymagań odbiorców jest naszym priorytetowym celem, a ich zadowolenie jest dla nas najważniejsze.

Tym bardziej jest nam miło, iż efekt tych starań zostaje dostrzeżony przez szerokie grono odbiorców i owocuje wyróżnieniem naszych produktów podczas krajowych oraz zagranicznych prezentacji.

Złoty medal PSE

SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania

Medal Prezesa SEP

SYNDIS PQ obszarowy system monitoringu JEE

SYNDIS SAS SO-5 system sterowania i nadzoru dla stacji najwyższych napięć

Złoty medal PGE

SYNDIS ES system monitoringu transformatorów

Puchar PTPiREE

SYNDIS PQ system oceny jakości energii

Złoty Lew
im. Kazimierza Szpotańskiego

DaliBOX elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn


Dyplom Wstęgi Niemna

Nowoczesny system SYNDIS

Złoty Medal Prezesa MTP

SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania

SYNDIS ES system monitoringu transformatorów

SYNDIS FDIR system automatyki zintegrowany z systemem SCADA/DMS

SYNDIS AQUA system sterowania odwodnieniem w kopalniach
z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska


Złoty Medal MTP

SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania

Złoty Medal Konsumentów MTP

SYNDIS FDIR system automatyki zintegrowany z systemem SCADA/DMSZłoty Medal MT
AUTOMATICON

SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania

Nagroda główna,
wyróżnienie w kategorii
Produkt Roku

DaliBOX elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn


Wyróżnienie MT
ENERGETAB

SYNDIS system nadzoru, doradztwa i sterowania

SYNDIS z wykorzystaniem internetu i telefonii GSM do zdalnego zarządzania oraz monitoringu


Produkty

SYNDIS system nadzoru, doradztwa
i sterowania [SCADA]
Systemy dedykowane
i specjalizowane
Monitoring transformatorów blokowych, ocena jakości energii, sterowniki RTU, farmy wiatrowe...
Automatyka sieci i stacji, serwery, rejestratory, analizatory, monitoring, AMR/AMI, transmisja i wizualizcja danych, inteligentne budynki, układy zasilania
Pakiety, moduły, kontrolery, osprzęt łączeniowy, układy specjalizowane

Usługi

Usługi z zakresu obsługi posprzedażowej
Corocznie organizujemy dla Państwa seminarium szkoleniowo-techniczne
Z myślą o odbiorcach naszej oferty,
a także o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką systemów nadzoru i sterowania przygotowaliśmy szeroką ofertę szkoleń
Zapraszamy Państwa do współpracy