System Gospodarki Energią

System bilansowania mediów energetycznych SYNDIS Energia

Jest to kompleksowe oprogramowanie typu EMS, ukierunkowane na akwizycję danych pomiarowych oraz analizy i rozliczania mediów energetycznych: energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz innych nośników energii. System oferuje efektywne narzędzia dla gospodarki energią i działalności komercyjnej na rynku energii.

Nowoczesna architektura umożliwia dostosowanie funkcji systemu do wymagań i specyfiki:

 • spółek dystrybucyjnych i handlowych
 • elektrowni i elektrociepłowni
 • przedsiębiorstw dostarczających media energetyczne, takie jak: ciepło, gaz, woda, para itp.
 • zakładów przemysłowych

SYNDIS Energia może pracować niezależnie lub stanowić element Systemu Nadzoru, Doradztwa i Sterowania SYNDIS, tworząc z nim spójne narzędzie NMS/EMS do monitorowania, sterowania, bilansowania i raportowania produkcji lub poboru mediów energetycznych.

Podstawowe cechy systemu SYNDIS Energia

 • zdalny odczyt danych pomiarowych przez łącza stałe, komutowane, bezprzewodowe, takie jak: RS-485, pętla prądowa, światłowód, radio, GSM/GPRS, sieć LAN, łącza telefoniczne
 • rozbudowany moduł raportowania
   
   • bilanse energii za wybrane przedziały czasowe i analizy mocy maksymalnych w miesiącu
   • możliwość tworzenia przez użytkownika raportów opartych o formuły arytmetyczne z zestawów pomiarowych
   • raporty energii godzinowej w poszczególnych dniach miesiąca i profile energii za wybrane przedziały czasowe
   • prezentacja wyników obliczeń w postaci wykresów graficznych i tabel  
     
 • narzędzia wspomagające uczestnictwo w Rynku Energii
   
   • moduł do prognozowania w oparciu o metody arytmetyczne, plany produkcji lub sieci neuronowe
   • moduł planowania zapotrzebowania na energię
   • moduł rozliczania realizacji kontraktów
   • moduł analiz i zarządzania portfelami kontraktów
   • moduł wymiany informacji z systemami WIRE lub SCADA wspomaganie gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie, obliczanie energochłonności, rozliczanie kosztów energii dla wydziałów lub w ramach przedsiębiorstwa  [-]

Folder > SYNDIS Energia.pdf [4,037kB]
Artykuł w czasopiśmie CONTROLING ENGINEERING POLSKA – Dodatek Energia 2019 – „SYNDIS Energia, System monitoringu i biliansowania mediów energetycznych" [5,896kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2