System monitoringu transformatorów blokowych – SYNDIS ESB

System SYNDIS ESB to kompleksowy system monitoringu transformatorów mocy. System jest szczególnie przydatny do monitorowania transformatorów i autotransformatorów blokowych, ale może także być z powodzeniem stosowany dla dużych autotransformatorów sieciowych oraz dławików kompensacyjnych. System na bieżąco, w trybie on-line monitoruje podstawowe parametry pracy oraz stan wszystkich umownych oraz fizycznych podzespołów monitorowanych urządzeń, a w szczególności części aktywnej, oleju i izolacji stałej, przełącznika zaczepów, układu chłodzenia, izolatorów przepustowych. System posiada wbudowaną warstwę ekspercką, wypracowującą informacje o stanie monitorowanych obiektów, ostrzeżenia i alarmy, kierowane do systemu dyspozytorskiego. System formułuje także wskazówki dla obsługi dotyczące dalszego postępowania w danej sytuacji. Struktura systemu jest przystosowana do jednoczesnego  monitorowania maksymalnie 8 urządzeń przez jeden serwer systemowy. Oprogramowanie pozwala nadzorować do ośmiu transformatorów lub autotransformatorów jednocześnie.

Podstawowe realizowane zadania systemu to:

  • wspomaganie bieżącej obsługi urządzeń przez  przekazywanie czytelnego stanu monitorowanych urządzeń i wskazówek dotyczących postępowania w konkretnych sytuacjach
  • dostarczanie informacji dla służb eksploatacji ułatwiających planowanie przeglądów i remontów
  • poprawa bezpieczeństwa pracy sieci przez  wczesne wykrywanie i powiadamianie o zagrożeniach wynikających procesów długookresowej i raptownej degradacji właściwości monitorowanych urządzeń
  • poprawa ekonomiki przez bezpieczne wydłużenie dopuszczalnego czasu eksploatacji urządzeń

SYNDIS ESB współpracuje ze specjalistycznymi urządzeniami monitoringu takimi jak różnego rodzaju analizatorami zawilgocenia i gazów, sterownikami chłodzenia, układami monitorowania przełącznika zaczepów, modułami monitorowania izolatorów przepustowych, zabezpieczeniami, a także nadzoruje pracę czujników oraz przetworników pomiarowych takich wielkości jak: temperatura oleju, temperatura otoczenia, natężenie prądów w uzwojeniach, zawilgocenie oleju i innych. Bazę wiedzy systemu SYNDIS ESB tworzą  funkcje i modele matematyczne zachodzących zjawisk, powiązanie z regułami wnioskowania. Wiedza zawarta jest w zintegrowanym module programowym.

W strukturze systemu znajdują się także koncentratory danych, instalowane w szafie sterowniczej każdego monitorowanego urządzenia. Ich zadaniem jest odbiór sygnałów bezpośrednio z czujników i przetworników pomiarowych, nadzorowanie stanu pracy układu chłodzenia, zabezpieczeń i innych układów pomiarowych.

Struktura systemu
Przykładowa architektura SYNDIS ESB, przewidziana do pracy z ośmioma transformatorami, jest pokazana na poniższym rysunku:

Schemat blokowy modułów monitorowania transformatorów (TMM – Transformer Monitoring Module)

W czasie rzeczywistym zbierane są informacje z istniejącego systemu nadzoru stacji (SSiN), koncentratorów, sterowników, przetworników i czujników. Gromadzone są też dane off-line, wprowadzone z klawiatury oraz z dokumentów w postaci elektronicznej. System generuje zbiorcze sygnały ostrzegawcze, alarmowe i awaryjne informujące o stanie całego transformatora oraz jego fizycznych i umownych podzespołów.

System podaje prawdopodobną przyczynę wystąpienia zaburzenia oraz sugeruje sposób dalszego postępowania. System, także na bieżąco, oblicza prognozy obciążeniowe, jakie w określonym przedziale czasu nie powinny spowodować przekroczenia dopuszczalnych temperatur dla obciążeń znamionowych, awaryjnych długotrwałych i awaryjnych krótkotrwałych.

SYNDIS ESB umożliwia tworzenie, drukowanie i udostępnianie wydruków, wykresów, histogramów oraz raportów w postaci tabel i wykresów.

Do opracowanego systemu wprowadzono bazę specjalistycznej wiedzy,  dzięki temu uzyskano funkcjonalności systemu eksperckiego. Wykorzystano sprawdzone mechanizmy zbierania danych, archiwizacji, przygotowywania wykresów i raportów, dzięki czemu uzyskano pożądaną stabilność pracy. Opracowano  i wdrożono symulację i predykcję  zachowania transformatora przy zmianie warunków obciążenia i innych warunków zewnętrznych. Udoskonalono modele zachodzących zjawisk. Umożliwiono dowolną agregację pomiarów oraz innych danych. Możliwe jest prezentowanie wyników w postaci dowolnych wykresów, raportów, zestawień tabelarycznych oraz innej formy prezentacji danych.

Podsumowując, warto monitorować urządzenia pierwotne za pomocą SYNDIS ESB.  [-]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2