System obszarowy z podziałem uprawnień

System SYNDIS posiada możliwość pracy jako system obszarowy z podziałem uprawnień. Przy podziale całego nadzorowanego terenu na mniejsze obszary, zarządzane przez jednostki rejonowe, istnieje dodatkowo możliwość wprowadzenia podziału uprawnień zgodnie z kompetencjami użytkowników. System SYNDIS pozwala na skuteczne nadzorowanie całego zarządzanego terenu, przy zachowaniu możliwości wymiany danych pomiędzy rejonami, takich jak na przykład stany obiektów oraz wartości pomiarów urządzeń w terenie.

System posiada duże możliwości konfiguracyjne, pozwalające na współpracę wielu modułów i aplikacji:

 • System nadzoru doradztwa i sterowania (SYNDIS RV)
 • System rejestrowania wyłączeń na sieci, planowania prac i dziennika dyspozytorskiego (SYNDIS OMS)
 • System nadzoru nad farmą wiatrową (SYNDIS MicroScada)
 • System automatyki stacji (SYNDIS SO-5)
 • System gospodarki energią (SYNDIS Energia)
 • System oceny jakości energii (SYNDIS PQ)
 • System zarządzania siecią WN (SYNDIS EMS)
 • System zarządzania siecią SN (SYNDIS DMS)
 • System monitoringu urządzeń pierwotnych (SYNDIS ES)
 • System ochrony technicznej - p.poż., przeciwwłamaniowy (SYNDIS Argus)

Przykładem jest system zarządzania siecią energetyczną typu SCADA/NMS/DMS, realizujący funkcje nadzoru i sterowania typu SCADA, łącznie z elementami wizualizacji, długookresowego gromadzenia i analizy danych, wspomagania decyzji eksploatacyjnych w warstwie NMS. Taki system może być zbudowany w oparciu o elementy systemu SYNDIS SO-5SYNDIS RV. Na poziomie zarówno centralnym, jak i lokalnym dostępne są środki służące do zbierania i gromadzenia informacji z obiektów. Przy w pełni sprawnej strukturze komunikacyjnej wszystkie rozproszone obiekty korzystają z serwera centralnego. W momencie awarii istnieje możliwość przejścia w oddalonym obiekcie na pracę autonomiczną, tzw. wyspową. Korzysta się wtedy z danych zgromadzonych na serwerze lokalnym, zainstalowanym w poszczególnych ośrodkach.

W celu sprawnego zarządzania sieciami energetycznymi na danym obszarze, proponujemy następujące rozwiązanie. System centralny może być zbudowany w oparciu o serwery systemu SYNDIS RV pracujące w technologii klastrowej. Każda ze zdalnej lokalizacji posiada lokalny koncentrator danych oraz lokalne serwery pracy wyspowej. Serwery lokalne, funkcjonujące w trybie pracy wyspowej, umożliwiają przejęcie kontroli nad pracą w danej lokalizacji, gdy dochodzi do awarii serwerów centralnych lub awarii łączności między centralą a oddziałem. W lokalizacjach oddalonych terminalami systemu SYNDIS RV mogą być stanowiska lokalne, oparte na panelach wielomonitorowych typu PWM, produkcji MIKRONIKI. W systemie możliwe jest również zainstalowanie web serwera systemu SYNDIS RV, który pełni wtedy dwojaką rolę:

 • w trybie normalnym umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do funkcji systemu przez przeglądarkę internetową
 • w trybie awaryjnym systemu centralnego stanowi rezerwową instalację dla serwera klastrowego

System obszarowy z podziałem uprawnień jest stosowany również do obsługi źródeł energii odnawialnej. Elektrownie wiatrowe, skupione w farmie wiatrowej to analogia rozdzielni WN/SN. Centralna dyspozycja właściciela farm wiatrowych lub firmy zajmującej się ich eksploatacją, komunikuje się z elektrowniami wiatrowymi rozproszonymi na dużym obszarze. System nadzoru dla farm wiatrowych obsługuje zarówno pojedynczą stacją, jak również zapewnia komunikację z systemami SCADA farm wiatrowych. W tym przypadku sterownik komunikacyjny umożliwia także kontaktowanie się ze stacjami pogodowymi będących elementem farmy wiatrowej.

Przykładową strukturę systemu obszarowego z podziałem uprawnień przedstawiono na rysunku poniżej.

Dodatkowe informacje dotyczące farm wiatrowych dostępne są w grupie: Produkty > Aplikacje > Farmy wiatrowe

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2