System oceny jakości energii SYNDIS PQ na terenie spółki dystrybucyjnej

Jakość energii elektrycznej (JEE) jest definiowana, zgodnie z odnośnymi normami i rozporządzeniami, przez zespół parametrów określających użyteczność energii dostarczanej do odbiorców. Na JEE wpływa wiele czynników zakłócających napięcia, częstotliwości i prądy występujące w sieci. Pomiary wspomnianych parametrów dokonywane są przez analizatory jakości energii SO-52v11-eME, natomiast zbieranie danych i ich analiza odbywa się za pomocą oprogramowania systemowego SYNDIS PQ, zbierającego dane z analizatorów w trybie on-line lub off-line. Sposób działania całego systemu oceny JEE został przedstawiony na schemacie blokowym prezentowanym poniżej.

Schemat blokowy oceny jakości energii w systemie SYNDIS PQ

Analizatory jakości energii SO-52v11-eME na bieżąco monitorują wszystkie niezbędne parametry. Dane udostępniane są zdarzeniowo (zapady napięcia, prądy udaru, wzrosty napięcia, przerwy itp.) lub w postaci plików COMTRADE lub PQDIF. System może być wyposażony w mapę instalacji i dziennik zdarzeń. Użytkownik ma możliwość dostępu do raportów, wykresów i innych danych o JEE za pomocą rozwiązań bazujących na technologii strony internetowej.

Z naszych systemów korzystają spółki energetyczne i duże zakłady przemysłowe. Szczególnie przydatne jest stosowanie naszych rozwiązań w dynamicznie rozwijającej się energetyce odnawialnej, np. w  farmach wiatrowych, z uwagi na wielokierunkową transmisję danych z naszych analizatorów.

Największe nasze wdrożenie pod względem ilościowym i obszarowym jest uruchomione  w jednej ze spółek dystrybucyjnych. System oceny JEE na terenie tej spółki dystrybucyjnej ma następujące zalety:

 • pomiarami „on-line” objętych jest większość ważnych GPZ
 • system jest wyposażony w mapę systemu i mechanizm dziennika zdarzeń
 • istnieje możliwość analizy i rozpływu zakłóceń po całym obszarze spółki
 • możliwość porównania z danymi nadzorowanymi przez system SCADA
 • wszystkie transmisje realizowane są przez łącza Ethernet
 • system jest redundantny - pracują dwa serwery: podstawowy i rezerwowy
 • dane mogą być gromadzone i agregowane w różnych przedziałach czasu

Wiemy, że każde wdrożenie wymaga indywidualnego podejścia. Podobną funkcjonalność osiągnięto na terenie innej spółki dystrybucyjnej, gdzie wdrożenie jest stopniowo rozwijane. Kolejne analizatory są dodawane do już działającej struktury. Oto zalety, jakimi wyróżnia się ten system monitoringu jakości energii:

 • skalowalna struktura systemu; pomiarami „on-line” jest obejmowany coraz większy obszar, a uruchamianie kolejnych analizatorów „uszczelnia” system
 • elastyczność urządzeń; analizatory montowane są w różnych obiektach: w GPZ, na słupach w polu, w rozdzielniach elektrociepłowni, w biogazowniach
 • różnorodność łączy transmisyjnych; transmisja do systemu nadrzędnego odbywa się z wykorzystaniem łączy Ethernet, GPRS, ale mogą być także stosowane łącza szeregowe RS-485 lub praca wsadowa
 • różne okresy agregacji danych i konfigurowalne progi wyzwolenia rejestracji
 • możliwość dostosowania do pomiarów na dowolnym zakresie napięć i prądów [-]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2