Układy zasilania

Uwaga

W poniższym  zestawieniu zebrano autonomiczne układy zasilania stosowane w układach automatyki stacyjnej. Zasilacze instalowane w kasetach sterowników polowych są zebrane w odpowiednich grupach:

Podzespoły > Pakiety systemu MS 
Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v11
Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v21

 MZB-220 - Zasilacz
 MZB-301 - Zasilacz
 MZB-302 - Zasilacz
 PNZ-00x - Przełącznik zasilania
 TPU-041 - Transformator
 TU-031 - Transformator
 UMG-101 - Prostownik
 ZST-xxx - Zasilacz
 ZSU-001 - Zasilacz


MZB-220 - Zasilacz

Zasilacz awaryjny MZB-220 jest zasilaczem impulsowym o wysokiej sprawności. Przeznaczony jest do zasilania urządzeń RTU w aplikacjach przeznaczonych dla inteligentnych sieci. Napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 24V DC. Urządzenie może być również stosowane do zasilania innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych dla branży IT, automatyki i telekomunikacji. Urządzenie posiada obudowę klasy C2 zgodnie z normą PN-EN 60870-2-2. Zasilacz przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych panujących na stacji elektroenergetycznej.

MZB-220 może być zasilany napięciem 230V AC lub 220V DC i współpracuje z baterią akumulatorów. Dzięki temu podłączone do niego urządzenia nie tracą zasilania po zaniku napięcia. Urządzenie nadzoruje również proces ładowania akumulatorów podczas normalnej pracy z sieci.

Interfejs RS-485 zainstalowany w zasilaczu, umożliwia odczyt informacji o stanie jego pracy. Przekazywane są następujące parametry: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, moc pobierana przez podłączone urządzenia, temperaturę urządzenia, czas pracy w trybie podtrzymania bateryjnego itp. Napięcie wyjściowe 24V DC jest również używane do ładowania akumulatorów.
Maksymalna moc obciążenia wyjścia obiektowego +24V, bez obciążenia pozostałych wyjść, przy pracy z sieci bez ładowania akumulatorów, wynosi 85W.

MZB-220 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie MZB-220

MZB-301 - Zasilacz

Zasilacz bezprzerwowy MZB-301 przeznaczony jest do zasilania sterowników w układach sieci inteligentnych (Smart Grid) oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji. Wszystkie bloki zasilacza pracują w oparciu o zasadę impulsowego przetwarzania. Dzięki temu charakteryzuje się on wysoką sprawnością oraz stosunkowo małą objętością i masą w porównaniu z zasilaczami liniowymi. MZB-301 może być zasilany napięciem 230V AC lub 220V DC i współpracuje z baterią akumulatorów. Zasilacz posiada 4 wyjścia binarne zrealizowane za pomocą czterech przekaźników kontrolnych. Układ korzysta też z wew. czujnika temperatury akumulatora. Zasilacz komunikuje się z systemami zewnętrznymi przez interfejs RS-485. Przekazywane są następujące parametry: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, moc pobierana przez podłączone urządzenia, temperaturę urządzenia, czas pracy w trybie podtrzymania bateryjnego itp.
Maksymalna moc obciążenia wyjścia obiektowego +24V, bez obciążenia pozostałych wyjść, wynosi 100W.

MZB-301 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie MZB-301

MZB-302 - Zasilacz

Zasilacz bezprzerwowy MZB-302 przeznaczony jest do zasilania sterowników w układach sieci inteligentnych (Smart Grid) oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji. Zasilacz buforowy może być zasilany z napięcia przemiennego 230V 50Hz lub z napięcia stałego 220V. Urządzenie może pracować z baterią akumulatorów 24V. Głównym elementem zasilającym urządzenie jest przetwornica impulsowa. Zasilacz posiada 4 wyjścia binarne zrealizowane są za pomocą czterech przekaźników kontrolnych. Komunikacja zasilacza realizowana jest za pomocą interfejsu RS-485.

W pełni zautomatyzowana mikroprocesorowa ładowarka akumulatorowa ładuje akumulator w stanie normalnej pracy z zasilania sieciowego, nadzorując napięcie ładowania akumulatora zgodnie ze zmieniającą się jego temperaturą. Układ korzysta z zewnętrznego czujnika temperatury akumulatora.

Wszystkie bloki zasilacza pracują w oparciu o zasadę impulsowego przetwarzania. Dzięki temu charakteryzuje się on wysoką sprawnością oraz stosunkowo małą objętością i masą w porównaniu z zasilaczami liniowymi.

Zainstalowany w zasilaczu interfejs RS-485 umożliwia odczytywanie z niego informacji o stanie pracy, takich jak: napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, pobór mocy przez urządzenia, temperatura zasilacza, pozostały czas pracy na akumulatorze.
Maksymalna moc obciążenia wyjścia obiektowego +24V, bez obciążenia pozostałych wyjść, wynosi 75W.

MZB-302 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie MZB-302

PNZ-00x - Przełącznik zasilania

Przełączniki napięć zasilania PNZ-0xx to grupa urządzeń, która pozwala na zasilanie urządzeń zewnętrznych z dwóch niezależnych obwodów.
Wewnętrzny komparator przełącznika PNZ-0x1 monitoruje poziom napięcia w obwodzie podstawowego napięcia zasilania i dla progu 185V (dla 220V DC) lub 90V (dla 110V DC) przełącznik automatycznie łączy zaciski linii zasilania podstawowego z zaciskami obwodu wyjściowego. W przypadku spadku napięcia poniżej podanych progów, przełącznik automatycznie łączy zaciski wyjściowe z zaciskami wejściowymi obwodu zasilania rezerwowego.

Przełącznik PNZ-0x2 posiada taki sam układ komparatora, a wewnętrzny przełącznik przeznaczony jest do sterowania stycznikiem. Natomiast PNZ-0x1 pozwala na bezpośrednie zasilanie urządzeń zewnętrznych. Układ przełącznika posiada interfejs RS-485, przez który możliwy jest odczyt stanu pracy urządzenia przez sterownik nadrzędny. Interfejs wykorzystuje protokół MODBUS RTU.


Przykładowe urządzenia PNZ-001 (z lewej) oraz PNZ-002

TPU-041 - Transformator
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Transformator TPU-041 przeznaczony jest do stosowania w układach pomiarowych i zabezpieczających. Charakteryzuje się małymi gabarytami i zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki klimatyczne.

Transformator wykonany jest na rdzeniu EI z korpusami cewek oddzielonymi przegrodą, zalany żywicą chemoutwardzalną i umieszczony jest w obudowie izolacyjnej.
Dane techniczne: U we =230V AC, U wy = 24V AC [-]

TU-031 - Transformator

Transformator TU-031 przeznaczony jest do stosowania w układach pomiarowych i zabezpieczających. Charakteryzuje się małymi gabarytami i zwartą budową oraz zwiększoną odpornością na czynniki atmosferyczne.

Transformator wykonany jest na rdzeniu EI z korpusami cewek, oddzielonymi przegrodą zalaną żywicą chemoutwardzalną i umieszczony w obudowie izolacyjnej.
Dane techniczne: U we =380V AC, U wy = 100V AC [-]

UMG-101 - Prostownik

Przeznaczeniem prostownika UMG-101 jest prostowanie i sumowanie dwóch napięć 230/220V AC/DC podawanych na jego wejście.
Prostownik składa się z dwóch połączonych mostków prostowniczych. Zastosowanie takiego rozwiązania ma tę zaletę, że prostownik UMG-101 może być podłączony do dwóch źródeł zasilania, podstawowego i rezerwowego.

Wszystkie złącza wyprowadzone są na pokrywę urządzenia. Prostownik produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm.  [-]

ZST-xxx - Zasilacz
Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Zasilacz ZST-xxx to zasilacz małej mocy. W zależności od potrzeb może pracować przy różnych napięciach wejściowych i jest produkowany w kilku wersjach napięć wyjściowych. Wyjścia zasilacza posiadają układy zabezpieczające przed uszkodzeniem w przypadku zwarcia. ZST-xxx jest przeznaczony do zasilania różnorodnych konwerterów sygnałowych, jak również może służyć do zasilania innych układów elektronicznych.

Urządzenie charakteryzuje się sprawnością na poziomie 70%. Możliwe napięcia wyjściowe to: 5V, 9V lub 12V DC.

Produkowany jest w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35 mm lub w obudowie specjalizowanej. [-]

ZSU-001 - Zasilacz

Zasilacze serii ZSU-001 to rodzina zasilaczy impulsowych o maksymalnej mocy wyjściowej 15W. Dzięki impulsowemu przetwarzaniu zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz stosunkowo małą objętością i masą w porównaniu z zasilaczami liniowymi.

W oparciu o konstrukcję zasilacza, przygotowaną do pracy z kilkoma typami transformatorów o różnych napięciach, powstała grupa 5 zasilaczy o napięciach wyjściowych z zakresu od 5V do 24V. Zasilacz ten służy do podawania napięcia na urządzenia elektryczne i elektroniczne w informatyce i automatyce przemysłowej z sieci jednofazowej 230V 50Hz lub 220V DC.

Jest on wyposażony w zabezpieczenie nadprądowe z redukcją prądu przy zwarciu, które zapewnia odporność zwarciową przez dowolnie długi czas. Urządzenie automatycznie wraca do normalnej pracy po ustaniu zwarcia (przeciążenia). Urządzenie posiada jeszcze jedno zabezpieczenie tzw. nadnapięciowe, które w momencie przekroczenia napięcia na wyjściu powoduje trwałe jego wyłączenie. Zasilacz nie generuje zakłóceń w sieci, ponieważ został wyposażony w układ filtrów. Układy warystorowe chronią go zaś przez wpływem przepięć z zewnątrz.

Aby możliwe było monitorowanie pracy zasilaczy w systemach telemechaniki, zasilacz o symbolu ZSU-001R został wyposażony w przekaźnik kontrolny, którego styki są wyprowadzone na elewację urządzenia. Ten produkt jest też dedykowany do pracy równoległej.

ZSU-001 produkowany jest w obudowie umożliwiającej montaż na szynie DIN 35 mm. [-]


Przykładowe urządzenie ZSU-001

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2