Urządzeń pierwotnych

 SO-52v11-eMC-A - Sterownik układu chłodzenia
 SO-52v11-eMB - Monitorowanie układu chłodzenia
 SO-52v11-eMT - System telesterowania
 SMT-102 - Monitoring izolatorów przepustowych
 CPT-00x - Sonda pomiarowa
 USP-001-PZ - Przetwornik przełącznika zaczepów

 

SO-52v11-eMC-A - Sterownik układu chłodzenia

Sterownik SO-52v11-eMC-A przeznaczony jest do sterowania układem chłodzenia olejowych transformatorów i autotransformatorów dwuuzwojeniowych oraz trójuzwojeniowych. Głównym zadaniem sterownika jest utrzymanie temperatury izolacji stałej w założonych granicach oraz niedopuszczenie do jej przegrzania się. Sterownik nadzoruje również izolację olejową. Utrzymywanie właściwej temperatury powinno być niezależne od zmieniającego się obciążenia, temperatury otoczenia oraz pozostałych warunków środowiskowych. Sterownik realizuje też kontrolę włączania elementów układu chłodzenia przez rotacyjne przełączanie kolejności załączania grup chłodzenia. Sterownik posiada również funkcję samoczynnego załączania chłodzenia zapobiegającą tzw. „zastaniu urządzeń”.

Podstawowymi parametrami z urządzenia są: pomiar maksymalnej temperatury oleju i pomiar prądu obciążenia; pobierane są również zewnętrzne sygnały dwustanowe, np. sygnalizujące załączenie transformatora pod napięcie. Obliczana jest również temperatura najgorętszego punktu uzwojenia. Metoda jej obliczania wybierana jest podczas konfiguracji sterownika. Urządzenie posiada wystarczającą ilość wejść i wyjść dwustanowych wymaganą dla realizacji sterowania oraz sygnalizacji do systemu nadzorującego stacji SSiN. Sterownik chłodzenia posiada również wyjścia analogowe, które są przeznaczone do analogowej prezentacji mierzonych temperatur.

Sterownik realizuje swoje funkcje przez obsługę sygnałów zwrotnych oraz generowanie ostrzeżeń wraz z alarmami dźwiękowymi, świetlnymi i innymi. Wynikają one ze zdefiniowanych wcześniej zależności logicznych lub zaistniałych sekwencji zdarzeń.

Sterownik posiada budowę modułową a jego podstawowe elementy składowe to:

 • CPU1 - PJC-812-2 - jednostka centralna. Moduł jednostki centralnej realizuje obliczenia modelu cieplnego, komunikację z urządzeniami i systemami stacyjnymi, obsługuje terminal lokalny KWG, zbiera zdarzenia z wejść dwustanowych, realizuje algorytmy sterowania układu chłodzenia na podstawie pomiarów z wejść pomiaru prądu oraz wejść temperaturowych, wysyła sterowania i sygnalizacje na wyjścia dwustanowe 1A/230V AC
 • DOU1 - Moduł MSS-266 - wyjścia dwustanowe 1A/230V AC. Moduł zawiera 12 przekaźników sterujących ze stykami przełącznymi o obciążalności 1A/230V AC dla obciążenia rezystancyjnego. Styki tych wyjść w układzie NC – normalnie zamknięte, są używane do sterowania grupami chłodzenia. Styki w układzie NO – normalnie otwarte, wykorzystuje się do wyprowadzenia sygnałów ostrzegawczych i alarmowych. Rodzaj styku jest oznaczony na elewacji modułu
 • AIU1 - Moduł MTI-101 - wejścia temperaturowe 4-20mA/wejścia pomiaru prądu 0-5A. Moduł posiada 4 konfigurowalne wejścia pomiaru temperatury z czujników typu PT100 lub Ni-Cd oraz 4 wejścia pomiaru prądu w zakresie 0-5A
 • IOU1 - Moduł MIA-101 - wyjścia analogowe 4-20mA/wejścia dwustanowe 24V DC. Moduł posiada 6 wyjść analogowych w zakresie 4-20mA oraz 8 wejść dwustanowych na napięcie 24V DC ze wspólnym potencjałem (+) i stanem aktywnym „zwarcie do (-)”
 • PSU1 - Moduł MZA-410 - zasilacz sterownika chłodzenia. Moduł zasilacza wyposażony jest w zabezpieczenia nadprądowe z redukcją prądu przy zwarciu, zabezpieczenia nadnapięciowe oraz w przekaźnik sygnalizacji stanu pracy urządzenia [-]

Przykładowe urządzenie SO-52v11-eMC-A1
 Folder > SO-52v11-eMC [3,402kB]

SO-52v11-eMB - Monitorowanie układu chłodzenia

Sterownik SO-52v11-eMB jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania układu chłodzenia transformatorów. Wyposażony jest w zestaw wejść cyfrowych i analogowych, które mogą realizować wszystkie wymagane funkcje. Urządzenie wykonuje ponadto pomiary temperatury.

Sterownik SO-52v11-eMB składa się z następujących modułów:

 • MWS-206w231 (moduł 32x wejść dwustanowych 230V AC)
 • MTI-111 (4x wejścia prądowe 5A AC, 3x wejścia prądowe 4÷20mA, 4x wejścia pomiarowe dla czujników temperatury PT100/PT1000)
 • PJC-822-2 (moduł jednostki centralnej, 2x Ethernet FX, 1x Ethernet TP, 1x RS-485, 1x RS-232, 1x RS-232 kanał serwisowy)
 • PTS-724 (moduł szeregowej transmisji RS-485)
 • MZA-502 (zasilacz)

Sterownik SO-52v11-eMB przeznaczony jest do współpracy z oprogramowaniem SYNDIS ES i ESB. [-]


Przykładowe urządzenie SO-52v11-eMB

SO-52v11-eMT - System telesterowania

System telesterowania oparty na urządzeniach SO-52v11-eMT służy do monitorowania i sterowania geograficznie rozproszonymi procesami blokad technologicznych między oddalonymi urządzeniami pierwotnymi takimi jak wyłączniki, odłączniki, uziemniki pracujące na końcach linii energetycznej. System zajmuje się też zbieraniem stanów w odległych stacjach elektroenergetycznych. System taki integruje rozproszone urządzenia pierwotne w jeden spójny system telemechaniki. Stany binarne odczytane na wejściach jednego z urządzeń są przekazywane z użyciem specjalnego niezawodnego protokołu PRP, przez łącza światłowodowe, na wyjścia drugiego urządzenia. Analogiczne, stany binarne podawane na drugie urządzenie są przekazywane na wyjścia pierwszego urządzenia. System telesterowania może być stosowany jako część systemu zabezpieczeń.


Przykładowa komunikacja między urządzeniami systemu telesterowania

Urządzenie posiada budowę modułową o klasie odporności IP50. Kaseta o szerokości 19” może pomieścić następującą konfigurację:

 • jednostka centralna MPA-360-04 (1 szt. szer. 3”/6U)
 • zasilacz MZA-410 (1÷2 szer. 2”/6U)
 • wejścia binarne MWS-207w.221 lub MWS-207w.111 (1÷4 szt 1”/6U)
 • wyjścia binarne MSS-611 (1÷8 szt. 1”/6U)

Przykładowe urządzenie SO-52v11-eMT
 Folder > SO-52v11-eMT [4,162kB]

SMT-102 - Monitoring izolatorów przepustowych

SMT-102 to Moduł Rejestracji Przepięć Przepustu Transformatora.

Opis modułu znajduje się w grupie urządzeń  "Urządzenia > Rejestratory zakłóceń"

CPT-00x - Sonda pomiarowa

Sonda pomiarowa CPT-00x jest przeznaczona do zastosowania w układach monitoringu on-line izolatorów przepustowych transformatora. Sonda wraz z pojemnością izolatora przepustowego tworzy dzielnik pojemnościowy, który dopasowuje poziom napięcia z izolatora przepustowego do wejścia urządzenia rejestrującego SMT-101. Współpracuje z modułem SMT-101 rejestracji przepięć przepustu transformatora.   [-]


Przykładowa sonda CPT-001-221

USP-001-PZ - Przetwornik przełącznika zaczepów

Specjalizowany przetwornik USP-001-PZ przeznaczony jest do nadzorowania pracy podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Urządzenie nadzoruje jego stan oraz sygnalizuje anomalie występujące w pracy przełącznika. Dodatkowo moduł rejestruje zdefiniowane wcześniej dane, które są wykorzystywane podczas analizy poprawnej pracy przełącznika. Parametry te mogą być odczytywane z urządzenia zdalnie lub lokalnie i obrabiane np. przez zewnętrzne oprogramowanie. Urządzenie może być elementem składowym dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki w środowisku zarówno sektora energetycznego jaki i w dowolnych instalacjach przemysłowych. Urządzenie może współpracować z systemem SYNDIS, a równie dobrze z każdym innym systemem typu SCADA.

Urządzenie USP-001-PZ wyposażone jest w następujące rodzaje złączy wejść i wyjść:

 • 8x WE-BIN - separowanych galwanicznie napięciowych wejść dwustanowych, na które można podawać sygnały stanu mechanizmu PPZ, sygnały kodera pozycji lub czujnik obrotów mechanizmu PPZ
 • 5x WY-ST - przekaźnikowych wyjść sterujących, dwa z nich przewidziane są do sygnalizacji stanów ostrzegawczych i alarmowych, pozostałe trzy można oprogramować wg indywidualnych potrzeb
 • 4x WE-U - separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe, przeznaczone do pomiaru napięć podawanych na silnik napędu PPZ
 • 4x WE-I - separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe, przeznaczone do pomiaru prądów zasilających silnik PZZ  [-]

Przykładowe urządzenie USP-001-PZ
 Folder > USP-x01-PZ [3,253kB]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2