Wyposażenia stacji RTV

 Wprowadzenie
 KMN-101 - Kontroler mocy nadawanej
 KMR-2xx - Kontroler modulacji radiowej
 KTR-101 - Kontrolny tuner radiowy
 KTR-131 - Kontrolny tuner radiowy
 PMR-10x - Przełącznik modulacji radiowej

Wprowadzenie

Urządzenia te są przeznaczone do kontroli pracy, a także realizacji sterowań dla nadajników radiowo-telewizyjnych w stacjach przekaźnikowych RTV w zakresie realizowanych przez Mikronikę zdalnych systemów nadzoru tych stacji. Otwarty protokół komunikacyjny, w jaki wyposażone są urządzenia tej grupy, umożliwia łatwe stosowanie tych urządzeń w systemach innych producentów.

Urządzenia z grupy kontrolerów RTV monitorują parametry pracy układów nadawczych, takie jak moc emisji, poziom synchronizacji i luminancji sygnałów wizyjnych, poziom modulacji, obecność i jakość sygnału RDS, obecność sygnału pilota kodera stereo. Kontrola parametrów sygnałów modulujących wizyjnych i fonicznych obejmuje sygnały na wejściu nadajnika, jak również na wyjściu nadajnika po demodulacji w kontrolnych tunerach RTV.

W zależności od konfiguracji oraz zadanych parametrów granicznych, urządzenia te mogą realizować następujące funkcje:

 • pomiary parametrów sygnałów radiowych i  telewizyjnych, takich jak poziomy fonii w kanałach stereofonicznych, poziom synchronizacji oraz luminancji obrazu w wybranej linii, poprawność sygnałów RDS
 • generowanie i wysyłanie alarmów do systemu nadzorczego o przekroczeniu zadanych parametrów
 • kontrolę obecności i jakości sygnałów wizji i fonii

Zgodnie z zaimplementowanymi algorytmami działania całego systemu, urządzenia te realizują także funkcje sterujące:

 • przełączenie sygnałów modulujących nadajniki RTV ze źródeł podstawowych na źródła rezerwowe w trybie automatycznym, według zadanych kryteriów
 • przełączenie źródeł sygnałów realizowane lokalnie w trybie ręcznym lub zdalnie, na polecenie otrzymane z systemu nadzoru

Powyższe urządzenia w ramach systemu nadzoru stacji nadawczych RTV współpracują ze sterownikiem SO-52RTVxx. Jest on zbudowany ze specjalizowanych modułów RTV oraz typowych pakietów sterowników obiektowych systemu SO-52xx, szeroko stosowanych i sprawdzonych w trudnych warunkach energetyki przemysłowej.

Przykładowa koncepcja rozmieszczenia modułów w szafie sterownika SO-52RTVxx 
 Folder nadzor-sterowanie-stacja-rtv [4,226kB]

KMN-101 - Kontroler mocy nadawanej

Kontroler Mocy Nadawanej KMN-101 to uniwersalny ośmiokanałowy detektor szczytowy wysokiej częstotliwości, przeznaczony do pomiaru i kontroli mocy nadajników radiowych oraz telewizyjnych w stacjach naziemnych. Kontroler umożliwia również wyznaczenie współczynnika fali odbitej oraz współczynnika fali stojącej WFS.

Urządzenie KMN-101 zbudowane jest z następujących bloków funkcjonalnych:

 • ośmiu detektorów szczytowych MRF sygnału w.cz.
 • modułu kontrolno-pomiarowego, opartego na mikroprocesorze z układem przetwornika A/C
 • terminala operatorskiego
 • bloku zasilacza 230V AC

Terminal operatorski składa się z wyświetlacza LCD oraz klawiatury 4-przyciskowej. Używając terminala lokalnego można sprawdzić pomiary, dokonać rekonfiguracji urządzenia oraz przejrzeć stany transmisji. To samo może być wykonane przez zastosowanie obsługi zdalnej. Na komputerze zdalnym musi być zainstalowane oprogramowanie konfiguracyjne lub niezależne oprogramowanie obsługujące dane urządzenie. [-]


Przykładowe urządzenie KMN-101

KMR-2xx - Kontroler modulacji radiowej

Kontroler KMR-2xx przeznaczony jest do wykrywania zaniku sygnałów fonii, podawanych na wejście nadajnika radiowego i generowania alarmu do systemu nadzorczego. Kontroler posiada dwa niezależne dwutorowe kanały kontrolne. Urządzenie wykorzystywane jest w układach nadzoru stacji radiowych.

Moduł KMR-2xx posiada dwa łącza transmisyjne, wykorzystujące protokół MODBUS:

 • T1 w standardzie RS-485 i RS-232, przeznaczone do uruchamiania i testowania kontrolera oraz do ręcznego sterowania z użyciem terminala sterująco-kontrolnego (wyposażenie dodatkowe)
 • T2 w standardzie RS-485, przeznaczone do transmisji zdalnej i komunikacji z systemem nadrzędnym (SYNDIS RV)

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”. [-]


Przykładowe urządzenie KMR-201

KTR-101 - Kontrolny tuner radiowy

Moduł Tunera Radiowego KTR-101 to wysokiej klasy odbiornik kontrolny, przeznaczony do odbioru i kontroli programów emitowanych przez nadajniki radiowe oraz rozprowadzanych w sieciach kablowych w paśmie CCIR z modulacją FM. Kontrolą parametrów objęte są sygnały fonii po demodulacji, sygnał pilota STEREO, sygnał RDS oraz poziom sygnału wyjściowego w.cz. z nadajnika. Moduł KTR-101 może także pełnić funkcję odbiornika retransmisyjnego.

KTR-101 składa się z następujących modułów:

 • głowicy w.cz. z demodulatorem FM wraz z demodulatorem sygnału RDS
 • dekodera STEREO z układem wzmacniaczy m.cz. filtrów i detektorów sygnałów zdemodulowanych
 • układu sterowania i kontroli pracy tunera pracujących w oparciu o mikrokontroler wraz z przetwornikiem analogowo-cyfrowym
 • panelu LCD z przyciskami sterującymi
 • diagnostyki z układem separowanych wejść alarmowych i sygnalizacją
 • detektora mocy szczytowej sygnału w.cz.

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”.

Tuner posiada dwa niezależne kanały transmisyjne T1 i T2, obsługiwane protokołem MODBUS. Każdy z kanałów może być użyty do współpracy z systemem nadrzędnym SYNDIS. Przez kanały można odczytywać i zapisywać nastawy oraz parametry urządzenia. [-]


Przykładowe urządzenie KTR-101

KTR-131 - Kontrolny tuner radiowy

Kontrolny Tuner Radiowy KTR-131 to wysokiej klasy urządzenie, przeznaczone do sekwencyjnego odbioru i kontroli programów emitowanych przez nadajniki radiowe oraz rozprowadzanych w sieciach kablowych w paśmie CCIR z modulacją FM. Kontrolą parametrów objęte są sygnały fonii po demodulacji, sygnał pilota STEREO, sygnał RDS oraz poziom sygnału wyjściowego w.cz. z nadajników. Tuner umożliwia jednocześnie kontrolę maksymalnie 16 stacji.

KTR-131 składa się z następujących modułów:

 • głowicy w.cz. z demodulatorem FM wraz z demodulatorem sygnału RDS
 • dekodera STEREO z układem wzmacniaczy m.cz. filtrów i detektorów sygnałów zdemodulowanych
 • układu sterowania i kontroli pracy tunera pracujących w oparciu o mikrokontroler wraz z przetwornikiem analogowo-cyfrowym
 • panelu LCD z przyciskami sterującymi
 • diagnostyki z układem separowanych wejść alarmowych i sygnalizacją
 • detektora mocy szczytowego sygnału w.cz.

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”.

Tuner posiada dwa niezależne kanały transmisyjne T1 i T2, obsługiwane protokołem MODBUS. Każdy z kanałów może być użyty do współpracy z systemem nadrzędnym SYNDIS. Przez kanały można odczytywać i zapisywać nastawy oraz parametry urządzenia. [-]


Przykładowe urządzenie KTR-131

PMR-10x - Przełącznik modulacji radiowej

Przełącznik modulacji PMR-10x wykorzystywany jest do przełączania sygnałów fonii stereo, podawanych na wejście nadajnika radiowego, ze źródła podstawowego i rezerwowego. Zadaniem przełącznika jest określenie, który z sygnałów - rezerwowy czy podstawowy - jest poprawny i przełączenie na odpowiedni.

Przełączanie może być realizowane:

 • w trybie automatycznym, według zaprogramowanych kryteriów
 • w trybie ręcznym, za pomocą przycisków umieszczonych na elewacji urządzenia
 • w trybie zdalnym lub lokalnym, za pomocą poleceń programu nadzorczego

Przełącznik przeznaczony jest do pracy w układach nadzoru stacji radiowych.

Przełącznik PMR-10x wyposażony jest w dwa łącza transmisyjne, obsługiwane protokołem MODBUS:

 • T1 w standardzie RS-485 i RS-232, przeznaczone do uruchamiania i testowania kontrolera oraz do ręcznego sterowania z użyciem terminala sterująco-kontrolnego (wyposażenie dodatkowe)
 • T2 w standardzie RS-485, przeznaczone do transmisji zdalnej i komunikacji z systemem nadrzędnym, np. AGENT SNMP

Kontroler produkowany jest w obudowie 1U/19” z możliwością montażu w szafie standardu 19”. Konstrukcja urządzenia pozwala na opcjonalne zastosowanie jednego lokalnego terminala sterująco-kontrolnego, obsługującego kilka różnych urządzeń stacyjnych. Przełącznik może być obsługiwany zdalnie za pomocą poleceń w protokole MODBUS, przez system nadrzędny lub program konfiguracyjny - albo ręcznie, za pomocą przycisków umieszczonych na płycie czołowej. [-]


Przykładowe urządzenie PMR-101

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2