Zarządzanie pracami planowymi, reklamacjami, awariami i dziennikiem zdarzeń – OMS

SYNDIS RV posiada moduł SYNDIS OMS (Outage Management System), służący do obsługi wyłączeń na sieci energetycznej. Jest aplikacją, która pozwala na przeglądanie rejestrów i szczegółowego opisu zdarzeń powodujących przerwy w zasilaniu, zarejestrowanych przez SYNDIS RV.

Podstawowym zadaniem tego modułu jest analiza zmian sieci energetycznej i odnajdowanie zdarzeń powodujących utratę zasilania w jej poszczególnych fragmentach. Zadanie to oparte jest na analizie topologicznych powiązań poszczególnych elementów. Dlatego ważne jest, aby przed uruchomieniem modułu sprawdzić poprawność odwzorowania rzeczywistego stanu sieci na schematach w SYNDIS RV. W przypadku wykrycia utraty zasilania, moduł zapamiętuje informacje związane z tym zdarzeniem i przypisując mu unikatowy numer, tworzy tzw. wyłączenie. Obsługa ma możliwość zadekretowania go jako planowanego lub nieplanowanego (zwykle jest to awaria).

Moduł SYNDIS OMS posiada kilka funkcjonalności charakterystycznych dla tego typu oprogramowania.

Utworzenie wyłączenia
W momencie wykrycia utraty zasilania na fragmencie sieci energetycznej moduł tworzy nowy obiekt w bazie danych – tzw. wyłączenie. Każde wyłączenie związane jest nierozerwalnie z pojedynczym zdarzeniem na sieci, z otwarciem łącznika lub z założeniem rozmostkowania na linii, powodującym przerwę w zasilaniu sieci. Jednocześnie zdarzenie przychodzi do modułu z Dziennika Zdarzeń, gdzie nadawany jest mu unikatowy identyfikator. W wyłączeniu zapamiętywana jest także lista obiektów, które utraciły zasilanie. Obiekty te to obwody (stacje, obwody niskiego napięcia) pozbawione zasilania w momencie zajścia zdarzenia inicjującego.

Zlecenie/Zdarzenie
Każde z wyłączeń występujących na sieci można powiązać z jakimś zdarzeniem, w którym biorą udział służby ruchowe lub eksploatacyjne. W ramach jednego zdarzenia można zgrupować wiele wyłączeń. Zwykle takie zdarzenie może być odwzorowane w systemie zarządzania pracami planowymi i wtedy jest dodatkowo powiązane ze zleceniem na pracę. W zależności od stopnia integracji z innymi narzędziami wspomagającymi, w ramach systemu SYNDIS OMS element grupujący nazywa się Zdarzeniem lub Zleceniem.

Dekretowanie
Po wygenerowaniu nowego wyłączenia w Dzienniku Zdarzeń pojawi się Flaga określająca typ wyłączenia. Określenie typu wyłączenia to „Dekretowanie”. Każde wyłączenie można zadekretować na jeden z sześciu sposobów: zdarzenie niezadekretowane, praca planowa, nieznana praca planowa, awaria na sieci, samoczynne ponowne załączenie (SPZ), wyłączenie anulowane (testowe, pomyłkowe).

Lista Wyłączeń i Lista Zleceń
„Lista Wyłączeń” oraz „Lista Zleceń” to nowa funkcjonalność w systemie SYNDIS RV, w której można przeglądać wszystkie wyłączenia i zlecenia generowane przez moduł RADOSC (Rv ADvanced Ocn Soap Client).

SYNDIS OMS jest również dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. [-]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2