Zarządzanie siecią dystrybucyjną (SN/nN) – DMS

System SYNDIS łączy oprogramowanie typu SCADA oraz moduły obliczeniowe przydatne zarówno dla sieci dystrybucyjnych (SN/nN), jak i sieci przesyłowych (WN). Część dotycząca zarządzania siecią dystrybucyjną przedstawiona jest jako DMS (Distribution Management System).

Tworząc oprogramowanie do modelowania sieci elektroenergetycznej, posiłkowano się modelem CIM (Common Information Model). Jest wtedy możliwa wymiana informacji między różnymi systemami sterowania i nadzoru różnych Operatorów Systemów transmisyjnych i firm dystrybucyjnych, a to za sprawą użycia abstrakcyjnego modelu danych. Każdy fizyczny obiekt, taki jak: transformator, linia, generator, odłącznik, szyna, poziom napięcia itp. są jednoznacznie identyfikowane w bazie danych systemu SYNDIS oraz mają przypisane charakterystyczne dla każdego z nich zestawy cech. Wszystkie elementy powiązane są ze sobą odpowiednimi relacjami. To, co stanowi największą wartość systemu, to moduły obliczeniowe. Uruchomienie danego modułu obliczeniowego powoduje zebranie z CIM niezbędnych danych i na ich podstawie przeprowadzany jest proces obliczeniowy.

Wiele z proponowanych obliczeń i analiz związanych z sieciami elektroenergetycznymi może być wykonywane w trybie ręcznym lub automatycznym. W trybie ręcznym użytkownik może przeprowadzać symulacje z bieżącym stanem sieci lub wybrać jeden ze stanów archiwalnych. Istnieje możliwość zmiany przez użytkownika niektórych parametrów wykorzystanych w modułach obliczeniowych. W trybie symulacji można zmienić topologię sieci, a nawet ręcznie ustawić wartości napięć i mocy.
W trybie automatycznym obliczenia są cyklicznie dokonywane na serwerze, a wszystkie wyniki można analizować na poszczególnych terminalach.

Lista realizowanych obliczeń uzależniona jest od indywidualnych potrzeb użytkownika końcowego. Przykładowa lista modułów obliczeniowych może zawierać:

  • rozpływ mocy – uwzględnia prawa elektrotechniki dla sieci prądu przemiennego, a więc impedancje poszczególnych elementów oraz moce czynne i bierne, informujące o obciążeniu sieci (obliczenia te są wykorzystywane zarówno w DMS, jak i EMS)
  • optymalny rozpływ mocy – określa optymalny stan przez minimalizację wybranych parametrów. Mogą być nimi: straty mocy biernej w CIM, straty mocy czynnej w CIM, straty mocy biernej, straty mocy czynnej, koszt generacji mocy czynnej. Moduł obliczeniowy dot. optymalnego rozpływu mocy jest wykorzystywany w EMS, jednak gdy zajdzie taka potrzeba, może zostać zaimplementowany w oprogramowaniu DMS
  • zwarcia SN – moduł zwarciowy umożliwia wyznaczenie takich wartości jak: początkowy prąd zwarcia (dla zwarć 3f, 2f, 2f+n oraz 1f), udział w prądzie zwarcia 3f i 1f od poszczególnych elementów, prąd udarowy, prąd wyłączeniowy, zastępcze prądy cieplne.
  • estymator obciążeń – estymację obciążeń stosuje się w celu wyznaczenia nieznanych mocy P i Q odbiorów. W sieci SN wartości mocy odbiorów mogą być wyznaczone przy wykorzystaniu pomiarów mocy węzłowych z telemechaniki lub danych statycznych. Pozostałe odbiory muszą zostać wyznaczone na podstawie dostępnych pomiarów przepływowych i napięciowych. Wyznaczenie mocy odbiorów jest niezbędne do analizy sieci SN pod kątem optymalizacji, skutków zmiany topologii oraz zwarć. [-]

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2