O firmie

//www.mikronika.pl/wp-content/uploads/2019/05/o_firmie_3-1-2.jpg

MIKRONIKA została założona w 1983 roku przez grupę inżynierów wywodzących się z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Automatyki przy zakładach MERAMONT w Poznaniu.

W początkowym okresie, jako jedni z pierwszych w Polsce, zajmowaliśmy się projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mikroprocesorowych. Nasze systemy były przeznaczone do sterowania procesami w różnych gałęziach przemysłu o dużym stopniu skomplikowania, wymagających obsługi od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy pomiarów, stanów, ostrzeżeń i sterowań.

Możemy z dumą stwierdzić, że wiele z naszych ówczesnych rozwiązań jest użytkowanych do dzisiaj.

Obecnie MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartych na własnym oprogramowaniu i bazie sprzętowej.

Od wielu lat nasze rozwiązania w elektroenergetyce, metalurgii, przemyśle chemicznym, a ostatnio także w dziedzinie technologii SMART GRID, są uznawane przez odbiorców i honorowane licznymi nagrodami na targach i wystawach. Świadczy o tym także coroczny, systematyczny wzrost liczby wdrożeń. W okresie naszej działalności dostarczyliśmy i wdrożyliśmy kilkaset dużych, wielkoobszarowych systemów SCADA oraz kilkanaście tysięcy złożonych funkcjonalnie urządzeń i systemów dla różnych dziedzin przemysłu, głównie dla energetyki.

MIKRONIKA funkcjonuje w ramach zintegrowanych systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007. Z uwagi na konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji, związanych z dostarczaniem rozwiązań systemowych został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Innowacyjność, rzetelność, otwartość na wymogi odbiorców to źródła naszego sukcesu, ale także zobowiązanie na przyszłość.

 

Oferujemy Państwu naszą wiedzę, doświadczenie i technologię:

 • projektujemy wielomodułowe, zintegrowane systemy sterowania i nadzoru
 • konstruujemy i produkujemy sterowniki obiektowe, koncentratory danych i wiele innych bardzo specjalistycznych urządzeń
 • dbamy, aby nasze wyroby spełniały zaostrzone wymogi odporności środowiskowej i kompatybilności elektromagnetycznej
 • bezkompromisowo przestrzegamy wymogów jakości produkcji
 • potrafimy zintegrować urządzenia różnych producentów
 • podejmujemy się realizacji nietypowych zadań
 • wdrażamy nasze systemy w kraju i za granicą

Polityka jakości, ochrony środowiska i BHP
Podstawowym celem działalności MIKRONIKI jest projektowanie, rozwój, produkcja, dostawa i montaż u Klientów kompleksowych systemów automatyki przemysłowej, oprogramowania oraz usługi serwisowe zapewniając:

 • wyroby i usługi na najwyższym jakościowym poziomie technicznym z wykorzystaniem najlepszych technologii, gwarantujących bezpieczeństwo obsługi, niezawodność i satysfakcję Klientów 
 • systematyczną innowacyjność, rzetelność oraz otwartość i elastyczność na potrzeby oraz oczekiwania Klientów 
 • utrzymanie jednej z czołowych pozycji krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartej o własne oprogramowanie i bazę sprzętową
 • prowadzenie działalności w sposób zgodny z wymaganiami mających zastosowanie przepisów, norm i innych wymagań, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani i które dotyczą naszych wyrobów, działań i zasobów oraz aspektów środowiskowych i aspektów bezpieczeństwa pracy
 • ciągłe doskonalenie prowadzonej działalności, przy równoczesnym zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego
 • systematyczne rozszerzanie obszarów naszego działania i zwiększanie liczby Klientów krajowych i zagranicznych
 • troska o zdrowie i życie naszych pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku

Powyższe cele osiągamy przez:

 • systematyczne monitorowanie percepcji Klientów co do stopnia spełnienia zadeklarowanych wymagań i wykorzystanie opinii klientów do doskonalenia oferowanych wyrobów i świadczonych usług oraz do osiągnięcia wzrostu zadowolenia Klientów 
 • ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych obowiązujących nas regulacji, a także trendów i postępu technicznego
 • regularne ustalanie i aktualizowanie szczegółowych celów dotyczących jakości, środowiska i bhp na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji, skuteczne wdrażanie planów ich osiągania
  1.  uświadamianie pracownikom znaczenia spełnienia wymagań Klientów, wymagań przepisów oraz znaczenia ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracowników i współpracowników, a także tworzenie warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów
  2. korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców materiałów i usług, spełniających określone wymagania jakościowe, środowiskowe i bhp
  3. systematyczne rozwijanie kwalifikacji i doświadczeń zawodowych pracowników oraz doskonalenie warunków środowiska pracy i infrastruktury
  4. podejmowanie działań systemowych mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym
  5. eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy
  6. dokonywanie systematycznej identyfikacji oraz analizy zagrożeń i ryzyka zawodowego, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych
  7. wykorzystywanie nowoczesnych technik zarządzania, w szczególności stosowania wspomagania informatycznego w zarządzaniu procesami
  8. ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonujących zintegrowanych systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy spełniających wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007
 • Zarząd MIKRONIKI oraz pracownicy zaangażowani są w realizację polityki jakości, ochrony środowiska i bhp oraz ustalonych celów. Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów założonych w niniejszej polityce jakości, ochrony środowiska i bhp.

Poznań, 4 stycznia 2018r. 

Prezes Zarządu
Ryszard Janowicz

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

MIKRONIKA, jako odpowiedzialny producent i dostawca rozwiązań automatyki przemysłowej i oprogramowania, traktuje bezpieczeństwo informacji jaki jeden z kluczowych aspektów prowadzonej przez siebie działalności.

Chcąc dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości, dbamy o zapewnienie właściwej poufności, integralności i dostępności informacji, na każdym etapie procesów projektowania, produkcji, wdrożenia urządzeń oraz świadczenia usług, a także we wszystkich procesach towarzyszących.

Zarząd MIKRONIKI, doceniając znaczenie bezpieczeństwa informacji, ustanawia System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w MIKRONICE wraz z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zapewniając bezpieczeństwo informacjom przetwarzanym w MIKRONICE, ma na celu zagwarantowanie zgodności postępowania w zakresie ochrony informacji z obowiązującym prawem oraz z regulacjami wewnętrznymi.

Swym zakresem SZBI obejmuje wszystkie komórki organizacyjne MIKRONIKI przetwarzające informacje.

Celem SZBI jest osiągnięcie poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • będzie gwarantował pełną ochronę przetwarzanych informacji oraz zapewni ciągłość procesu ich przetwarzania
 • zapewni zachowanie właściwego poziomu poufności, integralności i dostępności informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania
 • ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
 • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji
 • zapewni gotowość do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych dla bezpieczeństwa informacji posiadanych i powierzonych

Powyższe cele realizowane są przez:

 • wyznaczenie ról i odpowiedzialności w zakresie utrzymania SZBI
 • stosowanie przez użytkowników polityk, instrukcji oraz procedur określających sposób ochrony informacji
 • przegląd i aktualizację polityk, instrukcji oraz procedur
 • podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Szczególną rolę w SZBI odgrywa kształtowanie świadomości użytkowników w zakresie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji. Zasady dotyczące organizacji i cyklicznego przeprowadzania takich szkoleń zostały określone w odpowiednich dokumentach SZBI.

//www.mikronika.pl/mikronika/wp/wp-content/uploads/2019/05/o_firmie_3-1-2.jpg

Polityka stosowania „materiałów konfliktowych”

Firma MIKRONIKA popiera działania na rzecz zaprzestania używania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, tzw. materiałów konfliktowych, które są wykorzystywane do finansowania naruszania praw człowieka.

MIKRONIKA oczekuje od swoich dostawców ustalenia źródła i pochodzenia minerałów, które są stosowane w ich produktach w celu sprawdzenia i potwierdzenia, że nie pochodzą one z terenów objętych działaniami wojennymi, a środki wydane w celu ich nabycia nie są wykorzystywane w celu finansowania grup zbrojnych z Demokratycznej Republiki Konga, krajów sąsiednich lub innych grup o charakterze zbrojnym.

Mianem „materiałów konfliktowych” określane są następujące minerały: tantal, cyna, wolfram i złoto. Stanowią one nieodłączną część wielu technologii, a wprowadzone do łańcucha dostaw przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane do produkcji różnorodnych wyrobów. Zgadzamy się, że należy zajmować się problemami związanymi z odpowiedzialnością społeczną w całym łańcuchu dostaw.

Firma MIKRONIKA nie dokonuje bezpośredniego zakupu minerałów od dostawców, ale wyroby dostarczane przez naszych dostawców mogą zawierać metale pochodzące z kopalni znajdujących się w Demokratycznej Republice Konga lub krajach sąsiednich. Nasi dostawcy muszą wprowadzić zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania minerałów, oraz dołożyć należytej staranności, aby realizować te zasady.

MIKRONIKA oczekuje od dostawców wyrobów zawierających materiały konfliktowe:

 • pozyskiwania materiałów od dostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej
 • wprowadzenia zasad dotyczących bezpiecznego pozyskiwania minerałów i że będą wymagać tego samego od wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw
 • wypełnienia i przekazania w stosownym czasie wypełnionego szablonu EICC/GeSI Conflict Minerals Reporting
 • Jeśli firma MIKRONIKA dowie się, że dany dostawca nie spełnia tych oczekiwań, podejmie stosowne działania mające na celu rozwiązanie tej sytuacji, w tym ponowną ocenę stosunków z dostawcą.

Poznań, 18 grudnia 2015r.

Prezes Zarządu,
Ryszard Janowicz

Certyfikaty

Proces certyfikacji systemów:

 • PN-EN ISO 9001:2015
 • PN-EN ISO 14001:2015
 • PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007

przeprowadziliśmy w firmie PCC-Cert.

Szanowni Państwo,

firma MIKRONIKA, od 37 lat dostarcza systemy automatyki i usługi wsparcia dla największych, strategicznych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Posiadamy szereg rozwiązań w obszarze zapewnienia ciągłości działania. Od dywersyfikacji dostawców, przez wewnętrzne mechanizmy identyfikacji, oceny i redukcji ryzyka, kończąc na bezpośredniej współpracy z naszymi odbiorcami w sytuacjach kryzysowych. Wszędzie tam, gdzie wartość ryzyka była dla nas nieakceptowalna, wdrożyliśmy odpowiedzenie zabezpieczenia. To są nasze stałe praktyki, od lat realizowane jako element zarządzania ryzykiem w organizacji.

W kontekście bieżącej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym zachorowaniem na COVID-19, nie czekając na wytyczne i decyzje władz państwowych czy samorządowych, w pierwszej fazie podnieśliśmy standardy higieny w przestrzeniach, w których pracują nasi pracownicy. Na początku ubiegłego tygodnia (tj. 10 marca), zaleciliśmy wszystkim naszym pracownikom biurowym pracę zdalną. Wdrożyliśmy na terenie naszych zakładów stosowanie dodatkowych środków dezynfekujących. Ograniczyliśmy też wyjazdy naszych pracowników do absolutnego minimum. Wszystkie działania, jakie mogą być realizowane zdalnie, są w ten sposób realizowane. Działy produkcyjne pracują w ograniczonym składzie, pokrywając bieżące potrzeby produkcyjne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie bezpośrednich kontaktów w celu redukcji ryzyka zakażenia.

Na tą chwilę (16 marca), nie notujemy zwiększonej absencji z powodu zachorowań lub objęcia kwarantanną naszych pracowników. Nie mamy wiedzy, aby jakikolwiek pracownik lub współpracownik (poddostawca) firmy MIKRONIKA był zakażony wirusem SARS-CoV-2 lub zachorował na COVID-19. Do chwili obecnej nie odnotowaliśmy też istotnych opóźnień w realizacji dostaw, w tym po stronie naszych poddostawców, w związku ze środkami prewencyjnymi podjętymi w Polsce i na świecie.

Zakładamy, że sytuacja może być rozwojowa, dlatego w firmie MIKRONIKA, przy Zarządzie, powołany został zespół ds. zarządzania kryzysowego, który na bieżąco monitoruje sytuację kadrową, ciągłość dostaw, realizację produkcji i kontraktów oraz wszystkie istotne obszary naszej działalności. W razie potrzeby oraz w granicach naszych możliwości podejmujemy i będziemy podejmowali odpowiednie decyzje. Mamy też przygotowany scenariusz na wypadek wystąpienia zachorowań wśród naszych pracowników. Czynimy wszystko co w naszej mocy, aby minimalizować skutki obecnej sytuacji dla naszych klientów.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter obecnej sytuacji, niezależnej od żadnej ze stron, nie jesteśmy w  stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Osoby wyznaczone do realizacji poszczególnych prac czy odpowiedzialne za świadczenie usług, będą z Państwem w stałym kontakcie i będą informować o ewentualnych zakłóceniach, jeżeli takowe wystąpią.

Wiemy, że wielu z naszych kooperantów również po swojej stronie wdrożyło dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w wejściach i pracy na terenie Państwa zakładów i obiektów. Jeżeli te środki mogą mieć znaczenie dla naszych pracowników lub podwykonawców, będziemy zobowiązani za przekazanie nam w tym zakresie krótkiej informacji (np. badanie temperatury na wejściu). Zapewniamy, że nasi pracownicy oraz podwykonawcy dostosują się do Państwa wymagań, które mają na celu zachowanie wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia.

Gdyby po Państwa stronie pojawiły się jakiekolwiek przeszkody w możliwości realizowania przez nas obowiązków kontraktowych (np. zakaz wejścia na teren danego obiektu), będziemy zobowiązani za niezwłoczną informację w tym zakresie.

Zarząd firmy MIKRONIKA

Poznań, dnia 16 marca 2020

Pismo SARS CoV-2