Mikronika » Oferta » Produkty » Urządzenia » Automatyka kontrolno-pomiarowa

Automatyka kontrolno-pomiarowa

Wybrane urządzenia przedstawione są poniżej:

KOLOR - niezalecane do stosowania    |   KOLOR - moduł/urzadzenie produkowane

Analizator protokołów z modułem PTR-xxx

Analizator protokołów jest programem, który współpracuje z urządzeniem 
PTR-xxx. Program dekoduje ramki następujących protokołów: SYNDIS, DNP 3.0, MODBUS RTU, MODBUS Ascii, IEC 870-5-101, IEC 870-5-103, IEC 870-5-104, SPA.

Zestaw taki umożliwia:

 • monitorowanie i wykrywanie błędów
 • rejestrację i analizę danych transmitowanych w różnych standardach i mediach transmisyjnych, takich jak: RS-232, RS-485 lub łącza światłowodowe
 • testowanie protokołów transmisji

Analizowane dane są wyświetlane na ekranie oraz zapisywane na dysku komputera.

Interfejs sprzętowy analizatora posiada wbudowane złącze DB-25, do którego podłączany jest monitorowany kanał transmisji. Dostępna jest także wersja ze złączami do światłowodów plastikowych oraz szklanych. Monitorowana komunikacja może odbywać się w dwóch kierunkach (Tx i Rx) jednocześnie, trybie half- lub full-duplex, z prędkością do 115 kb/s. Urządzenie jest podłączane do komputera za pomocą złącza USB i nie potrzebuje dodatkowego źródła zasilania.

Przykładowe urządzenie PTR-030
Rejestrowane dane wyświetlane są na bieżąco na ekranie w postaci szesnastkowej lub znaków ASCII oraz zapisywane są do pliku na dysku komputera.

Każda ramka danych oznaczona jest czasem z rozdzielczością do 1 ms. Dane mogą być filtrowane oraz przeszukiwane z uwzględnieniem zawartości poszczególnych ramek. Zarejestrowane dane mogą być przeliczane za pomocą wbudowanego kalkulatora.

DCM-100 (moduły multipleksowania wejść/wyjść)

Urządzenia systemu DCM-100 współtworzą system kontrolno-sterujący wejść i wyjść dwustanowych do zastosowań w monitorowaniu i sterowaniu automatyki budynkowej urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych i innych. Architektura systemu jest tak przygotowana, aby istniała łatwa możliwość rozbudowy o kolejne moduły zwiększające funkcjonalność całego urządzenia. Zasoby sprzętowe pozwalają na pracę w sieciach komunikacyjnych opartych na Ethernecie oraz łączach szeregowych RS-232 i RS-485. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możliwa jest rozbudowa o inne interfejsy. Moduły posiadają obudowę przystosowaną do montażu na szynie DIN 35 mm.
Funkcjonalność modułów DMC-100 wykorzystywana jest jako element inteligentnego budynku.

Moduły są widoczne w sieci jako urządzenia typu slave i realizują zadania zlecone przez sterownik nadzorujący typu master. Moduły są ogniwami pośrednimi między koncentratorem a urządzeniami wykonawczymi.

Schemat połączeń urządzeń w systemie

ISO-003-GIS (przetwornik pomiarowy GIS)

ISO-003-GIS jest przetwornikiem pomiarowym wyładowań niezupełnych. Przetwornik jest jednym z elementów systemu monitoringu WNZ w rozdzielnicach izolowanych gazem (GIS). Odbiera on fale radiowe wytwarzane przez wyładowania niezupełne, pojawiające się we wnętrzu rozdzielnicy. Elementem aktywnym jest odpowiednio zaekranowana antena umieszczona w ISO-003-GIS. Sygnał jest poddawany wzmocnieniu i pasmowej filtracji częstotliwościowej w zakresie 300÷1400MHz. Wzmocniony i odfiltrowany sygnał jest podawany na detektor wartości szczytowej a następnie na wewnętrzny przetwornik A/C. Próbki ze wszystkich przetworników danych są przesyłane do zewnętrznego koncentratora danych MPD-002 za pomocą kanałów światłowodowych. Agregacje danych są cechowane czasem. Synchronizacja czasu odbywa się za pomocą protokołu PTP IEE1588.

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo SFP z wkładką do współpracy ze światłowodem wielomodowym z wtyczkami typu LC.

Przetwornik ISO-003-GIS jest instalowany w fabrycznie wykonanych oknach dielektrycznych umiejscowionych na powierzchni barier izolacyjnych. Bariery te są elementami konstrukcyjnymi rozdzielnic, instalowanymi pomiędzy poszczególnymi sekcjami GIS.  [-]

Przykładowy przetwornik ISO-003-GIS w obudowie do montażu w rozdzielnicy GIS

ISO-003-GIS-REF (źródło napięcia odniesienia do pomiarów WNZ)

ISO-003-GIS-REF to źródło napięcia odniesienia będącym jednym z elementów systemu monitoringu wyładowań niezupełnych (WNZ). Źródło napięcia odniesienia jest wykorzystywane do identyfikacji chwilowego kąta fazowego występującego w napięciu w rozdzielnicy. W pełnych sekundach czasu rzeczywistego, urządzenie mierzy napięcie i kat fazowy, pochodzący z przetworników napięciowych. Zmierzona faza jest przesyłana za pomocą łącza światłowodowego do koncentratora danych MPD-002. Synchronizacja czasu odbywa się za pomocą protokołu PTP IEE1588.

Konfiguracja urządzenia jest dokonywana za pomocą programu pConfig.

Maksymalne mierzone napięcie na każdym z wejść wynosi 230V AC. Urządzenie przeznaczone jest do montażu na szynie DIN 35mm.  [-]

Przykładowe źródło napięcia odniesienia ISO-003-GIS-REF

MEM-001 (moduł pomiaru energii)

MEM-001 jest modułem parametrów sieci energetycznej, którego głównym przeznaczeniem jest zastosowanie w rozdzielniach energetycznych niskiego napięcia. Urządzenie mierzy trzy napięcia fazowe oraz maksymalnie do dwudziestu czterech prądów w ośmiu liniach trójfazowych odbiorczych. MEM-001 jest zasilany napięciem trójfazowym 230/400V, ale pracuje również przy zasilaniu napięciem fazowym. Napięcie zasilania jest jednocześnie napięciem pomiarowym. Pomiar prądu jest realizowany przy pomocy cewek Rogowskiego. MEM-001 współpracuje z czujnikami CR-200, tworzącymi trójfazowe zestawy cewek Rogowskiego. Do urządzenia można podłączyć maksymalnie osiem zastawów czujników CR-200.

W oparciu o wykonane pomiary, obliczane są w czasie rzeczywistym parametry sieci elektroenergetycznej takie jak moc czynna, moc bierna, współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu THDi, napięcia THDu oraz wiele innych. Pomiary oraz obliczone parametry sieciowe są przechowywane w pamięci urządzenia lub mogą być przesyłane do systemu nadrzędnego z użyciem protokołu MODBUS-RTU wykorzystując interfejs RS-485.
MEM-001 może być montowany na szynie DIN 35 mm i jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach środowiskowych stacji, rozdzielni elektroenergetycznej oraz instalacji przemysłowych.
Przykładowe urządzenie MEM-001

Obliczane są następujące parametry sieci elektroenergetycznej:

 • prądy fazowe RMS oraz prąd IN0 RMS (niezrównoważenia w przewodzie zerowym)
 • napięcia fazowe RMS
 • moce fazowe czynne, bierne i pozorne
 • moce sumaryczne arytmetyczne
 • moce sumaryczne wektorowe
 • współczynniki mocy i kąty fazowe
 • współczynnik zawartości k-tej harmonicznej napięcia (k=2÷32)
 • współczynnik zniekształceń harmonicznych napięcia (THDu)
 • współczynnik zawartości k-tej harmonicznej prądu (k=2÷32)
 • współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu (THDi)
 • moce czynne i bierne w poszczególnych k-harmonicznych
Do pomiarów prądów należy stosować czujnik CR-200, zbudowany z trzech zintegrowanych cewek Rogowskiego. Elastyczna cewka Rogowskiego jest używana z powo- dzeniem do pomiarów prądów w przypadkach, w których tradycyjny przetwornik prądu nie jest odpowiedni. Przykładowy sposób podłączenia pokazano poniżej.
Przykładowe urządzenie MEM-001 z dwoma zestawami czujników CR-200
Przykładowa aplikacja z zastosowaniem MEM-001 oraz z czujnikami CR-200

MPD-002 (koncentrator danych systemu WNZ-GIS)

MPD-002 jest koncentratorem danych systemu SYNDIS WNZ-GIS. Koncentrator współpracuje z przetwornikami pomiarowymi wyładowań niezupełnych typu ISO-00x-xxx. Oprócz nadzorowania pracy przetworników wyładowań niezupełnych, wykonuje agregację strumieni danych, zawierających informacje o wykrytych wyładowaniach niezupełnych. Urządzenie realizuje wszystkie funkcje związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i wymianą danych między przetwornikami a serwerem systemu nadrzędnego takim jak SYNDIS WNZ-GIS.

Koncentrator danych MPD-002 ma budowę modułową i składa się na następujących elementów:

 • modułu procesora – z kanałami transmisji ETH w postaci wkładek SFP do serwera monitoringu
 • modułu transmisji ETH – zawierających do 10 kanałów Ethernet 1000Base-FX w postaci wkładek SFP (koncentrator może zawierać maksymalnie cztery moduły transmisji), do przesyłu danych z przetworników pomiarowych
 • moduł zasilacza 230/220V AC/DC
Przykładowe urządzenie MPD-002 z jednym modułem transmisji ETH

Transmisja światłowodowa pomiędzy koncentratorem MPD-002 a urządzeniami pomiarowymi skutecznie ogranicza wpływ zakłóceń stacyjnych na dane pomiarowe WNZ. Odebrane sygnały są odpowiednio przetwarzane, grupowane i przesyłane do serwera za pomocą protokołu DNP 3.0. Nadzorowane są zmiany stanu monitorowanego obiektu oraz generowane są rozkłady amplitudowo-fazowe zarejestrowanych WNZ, tzw. rozkłady PRPD (ang. Phase Resolved Partial Discharge).

Moduły są najpierw instalowane w strukturze sprzętowej RTU/BCU a następnie skonfigurowane przy użyciu oprogramowania pConfig.  [-]

Schemat funkcjonalny systemu SYNDIS WNZ-GIS z użyciem koncentratora dyanych MPD-002

PNS-003 (przetwornik napięcia stałego)

Przetwornik PNS-003 służy do konwersji napięcia stałego na napięcie przemienne. Celem zastosowania takiego układu jest umożliwienie dokonywania pomiarów napięć stałych za pomocą układów przystosowanych do pracy
z napięciem zmiennym w systemach automatyki.

Obudowa umożliwia montaż na szynie DIN 35 mm.
Przykładowe urządzenie PNS-003

PPI-003 (przetwornik pomiarowy)

Przetwornik PPI-003 służy do współpracy z urządzeniami pomiarowymi i przetwornikami wielkości analogowych, mającymi na wyjściu sygnał prądowy
w zakresie 4÷20mA, 0÷20mA lub napięciowy w zakresie ±5V, ±10V. Urządzenie mierzy maksymalnie 8 wejściowych sygnałów analogowych, a wynik pomiaru przesyłany jest do urządzenia nadrzędnego.

Moduły posiadają obudowę przystosowaną do montażu na szynie DIN 35 mm.
Przykładowe urządzenie PPI-003

PPI-1xx (moduł sygnałów wejściowych i sterowań)

Moduł sygnałów wejściowych i sterowań PPI-1xx jest przeznaczony do odczytu
8 wejść dwustanowych separowanych galwanicznie oraz do sterowania
4 wyjściami przekaźnikowymi. Każda zmiana stanu wejścia lub wyjścia jest rejestrowana w cyklicznym buforze, pozwalającym na zapamiętanie 1024 zdarzeń wraz z datą i czasem ich wystąpienia. W buforze rejestrowane są również synchronizacje zegara urządzenia oraz restarty urządzenia (zarówno po zaniku zasilania, jak i wymuszone przez magistralę MODBUS).

Moduły posiadają obudowę przystosowaną do montażu na szynie DIN 35 mm.
Przykładowe urządzenie PPI-101

RTB-102 (rejestrator telemetryczny)

Rejestrator telemetryczny RTB-102 jest przeznaczony do zdalnego nadzoru obiektów. Rejestrator wykonuje pomiary, bada stan czujników, rejestruje i przesyła dane potrzebne do oceny funkcjonowania sieci wodociągowych, ciepłowniczych, radiowych i innych.

Umożliwia zdalny odczyt wodomierzy, ciśnieniomierzy, mierników temperatury, czujników otwarcia. Może współpracować z innymi specjalizowanymi czujnikami i&nbps;miernikami np.: zawartości chloru, tlenu, miernikami przezroczystości wody itp.

Urządzenie nie wymaga zewnętrznego zasilania. Wbudowane baterie o dużej pojemości umożliwiają pracę nawet przez 5 lat. Gdy na obiekcie dostępne jest zasilanie, urządzenie może być do niego podłączone.

Urządzenie posiada szczelną obudowę klasy IP67, przez co zapewniona jest możliwość pracy w wilgotnych pomieszczenia pomiarowych. Obudowa umożliwia montaż rejestratora na tablicę.

Przykładowe urządzenie RTB-102

Rejestrator wyposażony jest w osiem wejść dwustanowych, które są konfigurowalne sprzętowo przez użytkownika. Umożliwiają one nadzór czujników stykowych (bez własnego zasilania), jak i czujników napięciowych (posiadających własne zasilanie). Cztery wejścia analogowe typu prądowego umożliwiają pomiar prądu 4÷20mA lub 0÷20mA. Cykle rejestrowania i pomiaru są konfigurowalne, a dostępne dla użytkownika skalowanie umożliwia wykonywanie pomiarów wielkości fizycznych w jednostkach bezpośrednich.
Wbudowany specjalizowany modem GSM/GPRS umożliwia przesyłanie danych drogą radiową. Urządzenie łączy się cyklicznie wg ustalonego harmonogramu pracy. Może też wysyłać wiadomości tekstowe.

SCB-001 (sterownik Can-Bus, sterowanie kotłami)

Sterownik SCB-001 jest mikroprocesorowym koncentratorem danych o dużych możliwościach obliczeniowych, który realizuje zbieranie danych i sterowania w rozległych systemach automatyki przemysłowej. Typowym zastosowaniem są systemy ciepłownicze. Wersja SCB-001 przeznaczona jest do sterowania kotłem energetycznym. Sterownik integruje wszystkie urządzenia IED, uczestniczące w realizacji sterowania, w jeden rozległy system. W urządzeniu dostępne są następujące interfejsy:

 • 1x RS-232 (konsola operatorsko-serwisowa)
 • 1x RS-485 zacisk RSB (magistrala wyświetlaczy LCD)
 • 1x Ethernet (RJ-45)
 • 1x modem (podłączenie linii telefonicznej)
 • 3x CANBUS (CAN1, CAN2, CAN3)
 • 3x RS-485 (złącza dla interfejsów obiektowych)
 
Przykładowe urządzenie SCB-001

Wszystkie złącza dostępne są z przodu obudowy, umożliwiając łatwy montaż przewodów i prace uruchomieniowe. Obudowa sterownika przystosowana jest do montażu na szynie DIN 35 mm.

Sterownik umożliwia współpracę z innymi urządzeniami, takimi jak:

 • terminale operatorskie np. TZ-021
 • dotykowe wyświetlacze LCD np. KWG-002
 • przetworniki pomiarowe np. PPI-003 (4÷20mA)
 • zewnętrzne regulatory
 • sterowniki komunikacyjne i koncentratory danych 

SO-52v21-KSO (kontroler systemu odwodnienia)

Kontroler systemu odwodnienia został zbudowany w oparciu o rodzinę modułów SO-52v21. Przeznaczony jest do monitorowania i nadzoru pracy instalacji pompowych oraz zbierania danych o ilości przepompowywanej wody i jej stanie fizykochemicznym. Dostępne są dwie wersje urządzenia „automatyzacja” i „monitoring”.

W wersji „automatyzacja” kontroler steruje pracą głębinowego automatu pompowego, pracującego w studni oraz realizuje ciągły monitoring i diagnostykę poprawności pracy. Dzięki analizie prowadzonej „online” urządzenie sygnalizuje pojawienie się niekorzystnych stanów, wywoływanych początkowymi uszkodzeniami mechanicznymi w pompie lub silniku lub też zacieraniem się wirników w środowisku zanieczyszczonej wody. W tym celu prowadzone są na bieżąco pomiary temperatury, ciśnienia oraz zawartości chlorków.

W instalacja gdzie nie jest wymagane sterowanie pompami instalowany jest kontroler w wersji „monitoring”. Wykonuje on funkcje nadzorowania głębokości lustra wody, jej przepływu oraz stanu fizykochemicznego.

Wyposażenie sterownika SO-52v21-KSO w wersji „automatyzacja”:

 • mCU-02-05 – jednostka centralna
 • mBI-42-03 – 16x wejść binarnych
 • mBO-27-02 – 8x wyjść sterujących
 • 2x mAI-21-02 – 16x wejść pomiarowych 4÷20mA
 • mAI-01-81 – 1x wejście pomiaru temperatury, 1x wejście pomiaru konduktancji
 • mPS-16-01 – zasilacz

Wyposażenie sterownika SO-52v21-KSO w wersji „monitoring”:

 • mCU-02-05 – jednostka centralna
 • mBI-42-03 – 16x wejść binarnych
 • 2x mAI-21-02 – 16x wejść pomiarowych 4÷20mA
 • mPS-16-01 – zasilacz
Przykładowe urządzenia SO-52v21-KSO w wersji "automatyzacja" (z prawej)
oraz "monitoring"

Na wejścia pomiarowe w module mAI-21-02 podawane są sygnały z czujników ciśnienia, piezometrów, czujników położenia przepustnicy i analogowych czujników przepływu. Natomiast zasoby komunikacyjne sterownika SO-52v21-KSO stanowią: 2x RS-485, 2x RS-232, modem GSM 3G, Eth 100Base-TX, interfejs 1-Wire oraz serwisowy interfejs RS-232.

SO-5403v1 (urządzenie sterująco-pomiarowe)

Urządzenie sterująco-pomiarowe SO-5403v1 służy do realizacji pomiarów, zbierania informacji z wejść dwustanowych i wykonywania sterowań urządzenia elektroenergetycznego lub całego obiektu. Sterownik SO-5403v1 może stanowić element dowolnego, rozproszonego systemu telemechaniki. Może pracować pod nadzorem oprogramowania SYNDIS lub innego systemu klasy SCADA. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom doskonale nadaje się do pracy zarówno w środowisku elektroenergetycznym, jak i w instalacjach przemysłowych.

Od strony obiektowej urządzenie SO-5403v1 posiada następujące rodzaje złączy wejść i wyjść:

 • 8x WE-BIN – separowane galwanicznie napięciowe wejścia dwustanowe
 • 5x WY-ST – przekaźnikowe wyjścia sterujące do zdalnego sterowania przekaźnikami obiektowymi
 • 4x WE-U – separowane galwanicznie, napięciowe wejścia analogowe
 • 4x WE-I – separowane galwanicznie analogowe wejścia prądowe

Urządzenie SO-5403v1 posiada następujące interfejsy komunikacyjne:

 • RS-485 - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • kanał światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1 mm - do komunikacji obiektowej
 • RS-232 - do konfigurowania i serwisowania urządzenia przez użytkownika oraz dla celów diagnostycznych
Przykładowe urządzenie SO-5403v1

Urządzanie zostało wyposażone w wyświetlacz LCD i klawiaturę 4-przyciskową. Dzięki temu użytkownik może obejrzeć parametry konfiguracyjne oraz rejestry urządzenia bez konieczności podłączenia się programem serwisowym. Można też sprawdzić stan dwustanowych wejść sygnalizacyjnych i wyjść sterujących, pomiarów analogowych oraz stanu transmisji.

SO-5403v2 (urządzenie sterująco-pomiarowe)

Urządzenie sterująco-pomiarowe SO-5403v2 służy do realizacji pomiarów, zbierania informacji z wejść dwustanowych i wykonywania sterowań urządzenia elektroenergetycznego lub całego obiektu. Sterownik SO-5403v1 może stanowić element dowolnego, rozproszonego systemu telemechaniki. Może pracować pod nadzorem oprogramowania SYNDIS lub innego systemu klasy SCADA. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom doskonale nadaje się do pracy zarówno w środowisku elektroenergetycznym, jak i w instalacjach przemysłowych.

Urządzenie SO-5403-v2 składa się z następujących modułów: procesora, wejść/wyjść, pomiarów, komunikacyjnego i zasilania.

Od strony obiektowej urządzenie SO-5403v2 posiada następujące rodzaje złączy wejść i wyjść:

 • 16x WE-BIN – separowane galwanicznie wejścia dwustanowe napięciowe
 • 4x WY-ST typu OPTO-MOS – przeznaczone do zdalnego sterowania przekaźnikami obiektowymi
 • 5x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 3x WE-I – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe
 • 3x WE-U (dodatek) - separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 3x WY-A (dodatek) - separowane galwanicznie wyjścia analogowe
 • 1x Ethernet (dodatek) - w standardzie TP100 lub FO100 do komunikacji z systemem nadrzędnym w protokole MODBUS lub DNP 3.0

Urządzenie SO-5403v2 posiada następujące interfejsy komunikacyjne:

 • 2x kanał RS-485 - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • kanał światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1 mm - do komunikacji z systemem nadrzeędnym
 • RS-232 - do konfigurowania i serwisowania urządzenia przez użytkownika oraz do celów diagnostycznych)
Przykładowe urządzenie SO-5403v2

Urządzenie posiada obudowę specjalizowaną oraz przystosowaną do montażu na szynie DIN 35 mm.

Na życzenie Klienta możliwa jest zmiana konfiguracji urządzenia zgodnie z dostępnym kluczem produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z firmą Mikronika.

SO-5403v2-1 (urządzenie sterująco-pomiarowe)

Urządzenie sterująco-pomiarowe SO-5403v2-1 służy do realizacji pomiarów, zbierania informacji z wejść dwustanowych i wykonywania sterowań urządzenia elektroenergetycznego lub całego obiektu. Sterownik SO-5403v2-1 może stanowić element dowolnego, rozproszonego systemu telemechaniki. Może pracować pod nadzorem oprogramowania SYNDIS lub innego systemu klasy SCADA. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom doskonale nadaje się do pracy zarówno w środowisku elektroenergetycznym, jak i w instalacjach przemysłowych.

Urządzenie SO-5403-v2-1 składa się z następujących modułów: procesora, wejść/wyjść, pomiarów, komunikacyjnego i zasilania.

Od strony obiektowej urządzenie SO-5403v1 posiada następujące rodzaje złączy:

 • 16x WE-BIN – separowane galwanicznie wejścia dwustanowe napięciowe
 • 5x WY-ST typu OPTO-MOS – przeznaczone do zdalnego sterowania przekaźnikami obiektowymi
 • 5x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 3x WE-I – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe
 • 3x WE-U  (dodatek) - separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 3x WY-A (dodatek) - separowane galwanicznie wyjścia analogowe

Urządzenie SO-5403v2-1 posiada następujące interfejsy komunikacyjne:

 • RS-485 (kanał 1) - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • kanał światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50-125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1 mm - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • kanał RS-232 - do konfigurowania i serwisowania urządzenia przez użytkownika oraz do celów diagnostycznych
 • Ethernet (dodatek) – w standardzie TP100 lub FO100 do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • zigBee (dodatek) - łącze radiowe
Przykładowe urządzenie SO-5403v2-1

Urządzenie posiada obudowę z profilu MP02 oraz jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm.

Na życzenie Klienta możliwa jest zmiana konfiguracji urządzenia zgodnie z dostępnym kluczem produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z firmą MIKRONIKA.

SO-5404v1-SN (sterownik napędu odłącznika)

Sterownik SO-5401v1-SN współpracuje z napędem odłącznika. Wyposażony jest w następujące interfejsy:

 • 1x Ethernet przystosowany do współpracy z kablem światłowodowym wielomodowym ze złączami LC. Łącze przeznaczone do współpracy z systemem nadrzędnym
 • 1x RS-232 do konfigurowania i serwisowania urządzenia przez użytkownika oraz do celów diagnostycznych

Urządzenie wyposażone jest w następujące wejścia i wyjścia:

 • wyjść sterujących podzielonych na dwie części (2 i 4 wyjścia)
 • 16 wejść dwustanowych w dwóch grupach po 8 wyjść; każda grupa posiada wspólny potencjał odniesienia

Obydwie grupy wyjść są odseparowane galwanicznie od siebie.

Przykładowe urządzenie SO-5404v1-SN

UNW-001 (urządzenie do pomiaru poziomu wody)

Urządzenie UNW-001 służy do pomiaru poziomu lustra wody w studniach piezometrycznych, pracujących na przykład w obrębie barier odwodnienia na obszarach kopalnianych, terenach poddawanych rekultywacji po zanieczyszczeniach materiałami ropopochodnymi, ujęciach wody i innych.

UNW-001 to specjalizowany mikroprocesorowy miernik, zasilany z bloku baterii litowych. Możliwe jest również zasilanie z użyciem zewn. zasilacza 12÷24V.

Urządzenie wykonuje pomiar poziomu wody metodą piezometryczną. Wbudowany układ obsługi umożliwia odczyt z 4 niezależnych czujników. Pomiary te są wysyłane do centrum nadzoru z użyciem łączności GSM/GPRS przez wbudowany modem. Algorytm pomiarów i wysyłania danych jest obsługiwany przez procesor. Aby ograniczyć zużycie energii, urządzenie przez większość czasu jest w stanie czuwania. Zużywa wtedy mniej niż 50 µAh. Po wybudzeniu, układ dokonuje pomiaru i transmisji danych po czym przechodzi ponownie w stan czuwania. Stan rozładowania baterii jest monitorowany i wysyłany do centrum nadzoru podczas sesji łączności. Zaimplementowany algorytm pozwala na wykonania co najmniej 8000 łączeń do sieci GSM oraz równoczesną realizację pomiarów poziomu wody.

Urządzenie posiada również możliwość obsługi sygnałów dwustanowych z obwodów antykradzieżowych. Zmiana stanu takiego obwodu powoduje natychmiastowe wybudzenie urządzenia i wysłanie powiadomienia o niepowołanym dostępie.

Urządzenie dostępne jest w dwóch klasach szczelności IP65 i IP67.

Przykładowe urządzenie UNW-001 w plastikowej obudowie

USD2-02 (urządzenie sterująco-diagnostyczne)

Urządzenie sterująco-diagnostyczne USD2-02 przeznaczone jest do szeroko rozumianych systemów automatyki. Jest wyposażony w moduły wejść i wyjść, zarówno binarne jak i analogowe oraz interfejsy komunikacyjne. Dzięki takiej konfiguracji USD2-02 uznać należy za urządzenie uniwersalne.

Od strony obiektowej USD2-02 posiada następujące złącza:

 • 8x WE-BI – separowane galwanicznie napięciowe wejścia dwustanowe (przeznaczone do rejestrowania stanów obiektowych sygnałów binarnych)
 • 5x WY-ST – przekaźnikowe wyjścia sterujące np. pracą agregatu pompowego oraz regulacji zakresu otwarcia zasuwy dla ustalenia wielkości przepływu
 • 7x WE-A – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe
 • 3x WE-U – podwójnie separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 2x WY-A – prądowe wyjścia analogowe

Sterownik USD2-02 posiada następujące interfejsy:

 • RS-485 - do komunikacji z systemem nadrzędnym; wykorzystywany jest protokół MODBUS
 • RS-232 - do serwisowania oraz prowadzenia diagnostyki urządzenia
 • RS-485 lub CAN (dodatek) - do komunikacji obiektowej
 • kanał światłowodowy wielomodowy (dodatek) - z włóknami szklanymi 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1mm, do komunikacji obiektowej
 • Ethernet (dodatek) - światłowodowy do komunikacji z systemem nadrzędnym lub użytkownikiem
 • modem GSM/GPRS (dodatek) - do komunikacji za pośrednictwem SMS lub przesyłania danych z użyciem APN
Przykładowe urządzenie USD2-02

Urządzenie USD2-02 posiada również wyświetlacz LCD i klawiaturę 4-przyciskową. Dzięki temu wyposażeniu można podejrzeć parametry konfiguracyjne oraz rejestry urządzenia bez konieczności podłączenia do niego programu serwisowego. Możliwe jest również sprawdzenie stanu dwustanowych wejść sygnalizacyjnych, wyjść sterujących oraz stanów transmisji. Dzięki klawiaturze i wyświetlaczowi można wykonać ręczne sterowanie podłączonych do sterownika urządzeń.

USD3-01 (urządzenie sterująco-diagnostyczne)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Urządzenie sterująco-diagnostyczne USD3-01 systemu SEGAP-SYNDIS służy do sterowania pracą układu pompowego studni głębinowej oraz do pomiaru, zbierania i archiwizacji wielkości fizycznych w pełni charakteryzujących pracę agregatu pompowego. Zestaw cech funkcjonalnych sterownika USD3-01 pozwala na stosowanie go w wielu innych aplikacjach. Niezależnym zadaniem urządzenia jest ciągła diagnostyka pracy głębinowego agregatu pompowego pracującego w studni ujęciowej. Powala to na szybkie sygnalizowanie niekorzystnych stanów pracy agregatu, wykazującego np. mechaniczne uszkodzenie w pompie, silniku lub też wykrywanie stanu początkowego świadczącego o zacieraniu się wirnika spowodowanego zanieczyszczoną wodą.

Od strony obiektowej urządzenia USD3-01 posiada następujące złącza:

 • 8x WE-BIN – separowane galwanicznie napięciowe wejścia dwustanowe (do rejestrowania obiektowych sygnałów binarnych)
 • 5x WY-ST – przekaźnikowe wyjścia sterujące (do zdalnego sterowania pracą agregatu pompowego oraz regulacji zakresu otwarcia zasuwy w celu ustalenia wielkości przepływu)
 • 7x WE-A – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogow (z wyprowadzonym napięciem zasilania służącym do podawania go podłączonym czujnikom)
 • 3x WE-U – podwójnie separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe (przeznaczone do pomiaru napięcia zasilania pompy)
 • 1x WE-DG – separowane galwanicznie wejście analogowe (do podłączenia przekładnika prądowego)

Sterownik USD3-01 posiada następujące interfejsy:

 • RS-485 (kanał 1) - do komunikacji z systemem nadrzędnym, wykorzystywany jest protokół MODBUS
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z przepływomierzem elektromagnetycznym
 • RS-232 - do lokalnego konfigurowania i serwisowania urządzenia oraz prowadzenia jego diagnostyki. Możliwe jest również wykorzystanie tego interfejsu do komunikacji z systemem nadrzędnym z protokołem MODBUS.
 • RS-485 lub CAN (dodatek) - do komunikacji obiektowej
 • kanał światłowodowy wielomodowy z włóknami szklanymi 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1mm (dodatek) - do komunikacji obiektowej
 • Ethernet (dodatek) - światłowodowy, do komunikacji z systemem nadrzędnym lub użytkownikiem
 • modem GSM/GPRS (dodatek) - do komunikacji za pośrednictwem SMS lub przesyłania danych z użyciem APN

Urządzenie USD3-01 posiada również wyświetlacz LCD i klawiaturę 4-przyciskową. Dzięki temu wyposażeniu można podejrzeć parametry konfiguracyjne oraz rejestry urządzenia bez konieczności podłączenia do niego programu serwisowego. Możliwe jest również sprawdzenie stanu dwustanowych wejść sygnalizacyjnych, wyjść sterujących oraz stanów transmisji. Dzięki klawiaturze i wyświetlaczowi można wykonać ręczne sterowanie podłączonych do sterownika urządzeń.

USP-001-PZ (monitoring przełącznika zaczepów)

Nasze urządzenia diagnostyczne są instalowane w szafkach napędów PPZ lub w szafach transformatorów. Bardziej szczegółowy opis urządzenia znajduje się w grupie "Urządzenia > Monitoringu > Urządzeń pierwotnych"

USP-00x (urządzenie sterująco-pomiarowe, przetwornik pomiarowy)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Urządzenie sterująco-pomiarowe USP-00x służy do realizacji pomiarów, zbierania stanów wejść dwustanowych i wykonywania sterowań w ramach obsługi obiektu lub urządzenia elektroenergetycznego. USP-00x może być zastosowane jako element dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki. Może współpracować z systemem SYNDIS lub każdym innym oprogramowaniem klasy SCADA. Urządzenie spełnia normy pracy zarówno w środowisku elektroenergetyki jak i innych instalacjach przemysłowych.

USP-00x może współpracować z urządzeniami połączonymi w układzie gwiazda/trójkąt. Pomiary mocy mogą być wykonywane fazowo, międzyfazowo lub w układzie Arona. Urządzenie posiada obudowę przeznaczoną do montażu natablicowego.

Urządzenie USP-00x posiada następujące rodzaje wejść/wyjść obiektowych:

 • 8x WE-BIN – separowane galwanicznie napięciowe wejścia dwustanowe
 • 5x WY-ST – przekaźnikowe wyjścia sterujące
 • 4x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 4x WE-I – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe
 • 2x WY-A – separowane galwanicznie wyjścia analogowe o czterech zakresach do wyboru

USP-00x realizuje transmisje w następujących kanałach:

 • RS-485 - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • RS-485*) - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • kanał światłowodowy wielomodowy*) z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1mm (złącze TR-OPTO) - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • RS-232 dla celów serwisowych - lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika, może też służyć do komunikacji z systemem nadrzędnym wykorzystując protokół MODBUS. Producent przeznaczył ten kanał do celów diagnostycznych.

*) kanał RS-485 oraz kanał światłowodowy wielomodowy są obsługiwane przez ten sam port komunikacyjny mikrokontrolera, w związku z czym nie mogą one współpracować z systemem nadrzędnym jednocześnie

Przykładowe urządzenie USP-001

Istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w dodatkowe kanały transmisyjne, w zależności od potrzeb konkretnej aplikacji.

 • RS-485 lub CAN do komunikacji obiektowej
 • Ethernet światłowodowy do komunikacji z systemem nadrzędnym lub innym użytkownikiem
 • modem GSM/GPRS do komunikacji za pośrednictwem SMS lub przesyłania danych w GSM lub GPRS z użyciem APN

USP-102/106 (urządzenie sterująco-pomiarowe)

Urządzenia sterująco-pomiarowe USP-102 i USP-106 służą do realizacji pomiarów zbierania stanów wejść dwustanowych i wykonywania sterowań w ramach obsługi obiektu lub urządzenia elektroenergetycznego. USP-102 i USP-106 mogą stanowić elementy dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki. Mogą współpracować z systemem SYNDIS lub każdym innym oprogramowaniem klasy SCADA. Urządzenia spełniają normy pracy w środowisku elektroenergetyki, jak i innych instalacjach przemysłowych. Obudowa przeznaczona jest do montażu na szynie DIN 35 mm.

Każde urządzenie zawiera moduł procesora i zasilania oraz moduły we/wy, pomiarów i komunikacyjny (tylko USP-106).

Urządzenia USP-102 i USP-106 posiadają następujące rodzaje złączy obiektowych:

 • 16x WE – separowane galwanicznie wejścia dwustanowe napięciowe
 • 4x WY – wyjścia sterujące typu OPTO-MOS do zdalnego sterowania przekaźnikami obiektowymi
 • 4x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe
 • 3x WE-I – separowane galwanicznie prądowe wejścia analogowe

Dodatkowo urządzenie USP-102/106 może być wyposażone w następujące złącza:

 • 3x WE-U – separowane galwanicznie napięciowe wejścia analogowe oraz 2 separowane galwanicznie niskoprądowe wejścia analogowe
 • 3x WY-A – separowane galwanicznie wyjścia analogowe o pięciu zakresach do wyboru

USP-102 i USP-106 realizują transmisję w następujących kanałach:

 • RS-485 (kanał 1) – do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • RS-232 dla celów serwisowych - lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika, może też służyć do komunikacji z systemem nadrzędnym, wykorzystując protokół MODBUS. Producent przeznaczył ten kanał do celów diagnostycznych.
Przykładowe urządzenie USP-106

Istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w dodatkowe kanały transmisyjne, w zależności od potrzeb konkretnej aplikacji.

 • światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1mm, do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • zigBee - łącze radiowe

Dodatkowo USP-106 może posiadać następujące kanały:

 • Ethernet w standardzie TP100 lub FO100 do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • modem GSM/GPRS do komunikacji z systemem nadrzędnym za pośrednictwem GPRS z użyciem APN. Modem może obsługiwać jedną lub dwie karty SIM. 

USP-103 (urządzenie sterująco-pomiarowe)

Szczegóły urządzenia znajdują się w grupie  Urządzenia > Automatyka stacji > Przetworniki pomiarowe

USP-104 (urządzenie sterująco-pomiarowe)

Urządzenie sterująco-pomiarowe USP-104 służy do zbierania stanów wejść dwustanowych i wykonywania sterowań w ramach obsługi obiektu przemysłowego lub urządzenia elektroenergetycznego. USP-104 może stanowić element dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki. Może współpracować z systemem SYNDIS lub każdym innym oprogramowaniem klasy SCADA. Urządzenie spełnia normy pracy zarówno w środowisku elektroenergetyki, jak i innych instalacjach przemysłowych. Każde urządzenie składa się z podstawowego modułu procesora i zasilania, modułu wejść/wyjść oraz modułu komunikacyjnego. Urządzenie oznaczone jako 
USP-104R ma możliwość dodania modułu rozszerzeń, który pozwala na realizację dedykowanych zadań zgodnie ze specyfikacją zamawiającego. Obudowa przeznaczona jest do montażu na szynie DIN 35 mm.

Urządzenie USP-104 posiada następujące rodzaje złączy obiektowych:

 • 16x WE – wejść dwustanowych napięciowyc separowanych galwanicznie
 • 2x WY – wyjścia sterujące do zdalnego sterowania przekaźnikami obiektowymi
 • 1x 1-Wire – separowana galwanicznie magistrala do podłączenia czujników temperatury lub innych urządzeń z interfejsem 1-Wire
 • 3x WY-A (dodatek) - separowane galwanicznie wyjścia analogowe

USP-104 realizuje transmisję w następujących kanałach:

 • RS-485 (kanał 1) – do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • RS-232 dla celów serwisowych - lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika, może również służyć do komunikacji z systemem nadrzędnym. Producent przeznaczył ten kanał także do celów diagnostycznych.
 • Ethernet – w standardzie TP100 lub FO100, do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • modem GSM/GPRS - do komunikacji z systemem nadrzędnym za pośrednictwem GPRS z użyciem APN
Przykładowe urządzenie USP-104R

Istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w dodatkowe kanały transmisyjne, w zależności od potrzeb konkretnej aplikacji.

 • kanał światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm, 50/125 µm lub z włóknem plastikowym POF 1mm - do komunikacji z systemem nadrzędnym
 • zigBee - łącze radiowe

USP-114 (urządzenie pomiarowo-komunikacyjne)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Urządzenie sterująco-pomiarowe USP-114 służy do zbierania stanów wejść dwustanowych, pomiarów wejść analogowych i wykonywania sterowań w ramach obsługi obiektu przemysłowego lub urządzenia elektroenergetycznego. USP-114 może stanowić element dowolnego rozproszonego systemu telemechaniki. Może współpracować z systemem SYNDIS lub każdym innym oprogramowaniem klasy SCADA. Urządzenie spełnia normy pracy zarówno w środowisku elektroenergetyki, jak i w innych instalacjach przemysłowych.

USP-114 wyposażone jest w następujące moduły:

 • USPW-004 (16 wejść dwustanowych napięciowych/6 wyjść sterujących)
 • USPA-011 (8 wejść analogowych prądowych)
 • STR-205 (procesora/komunikacyjny)
 • MZB-003 (zasilacza)
 • CNSC-011/CNSC-012*) (transmisji szeregowej)
  *moduły CNSC-011 oraz CNSC-012 umieszczane są zamiennie w zależności od życzenia klienta po wcześniejszym ustaleniu z firmą MIKRONIKA.

USP-114 posiada następujące kanały transmisyjne:

 • RS-485 (kanał 1) - do komunikacji z systemem nadrzędnym, kanał umieszczony w module STR-205
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym, kanał umieszczony w module STR-205
 • RS-232 – do komunikacji z urządzeniami obiektowymi, kanał umieszczony w modułach CNSC-011 i CNSC-012
 • RS-485 (kanał 3) - do komunikacji z urządzeniami obiektowymi, kanał umieszczony w modułach CNSC-011 i CNSC-012
 • Ethernet – w standardzie TP100 do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał znajduje się w modułach STR-205 i CNSC-012
 • modem GSM/GPRS - do komunikacji z systemem nadrzędnym za pośrednictwem GPRS z użyciem APN
 • RS-232 dla celów serwisowych - lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika, może również służyć do komunikacji z systemem nadrzędnym. Kanał znajduje się w modułach STR-205, CNSC-011 i CNSC-012. Producent przeznaczył ten kanał także do celów diagnostycznych.

Urządzenie ma obudowę przystosowaną do montażu na szynie DIN 35 mm lub natablicowo.

Przykładowe urządzenie USP-114 z CNSC-012

USP-115-RMB (regulator mocy biernej)

Regulator Mocy Biernej USP-115-RMB jest przeznaczony do wykonywania regulacji kompensacji mocy biernej w systemie energetycznym przez sterowanie bateriami kompensacyjnymi. Sterowanie może być realizowane lokalnie lub zdalnie. Regulator może pracować autonomicznie lub być elementem rozproszonego systemu telemechaniki. USP-115-RMB może pracować pod nadzorem systemu SYNDIS lub każdego innego oprogramowania klasy SCADA.

Regulator USP-115-RMB składa się z następujących modułów:

 • STR-205 (procesora/komunikacyjny)
 • USPW-014 (16 wejść dwustanowych napięciowych/6 wyjść przekaźnikowych sterujących)
 • USPA-113 (5 wejść analogowych napięciowych do 100V/3 wejścia prądowe analogowe od 5A)
 • MZB-013 (zasilacza)

USP-115-RMB posiada następujące kanały transmisyjne:

 • RS-485 (kanał 1) - do komunikacji z systemem nadrzędnym lub innymi urządzeniami; kanał umieszczony w module STR-205
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym lub innymi urządzeniami; kanał umieszczony w omdule STR-205
 • Ethernet – w standardzie TP100 do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał znajduje się w STR-205
 • modem GSM/GPRS do komunikacji z systemem nadrzędnym za pośrednictwem GPRS z użyciem APN
 • RS-232 dla celów serwisowych - lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika. Kanał znajduje się w module STR-205.
Przykładowe urządzenie USP-115-RMB (z prawej widok od strony terminala)

Standardowo Regulator Mocy Biernej jest wyposażany w wyświetlacz i klawiaturę, które tworzą terminal lokalny. Terminal służy do podglądu wyników pomiarów, stanu wejść i wyjść oraz umożliwia zmianę trybu pracy. Urządzenie montowane jest w aluminiowej obudowie przystosowanej do montażu zatablicowego.

USP-116-AMS (urządzenie sterująco-pomiarowe; rejestrator energii)

Urządzenie USP-116-AMS jest stosowane do zbierania danych niezbędnych do nadzorowania gospodarki mocy i energii elektrycznej. Możliwe jest zliczanie impulsów z maksymalnie 64 impulsowych liczników energii elektrycznej, z liczników energii z przystawkami impulsowymi oraz z wszelkich urządzeń sumacyjno-obliczeniowych. Wersja podstawowa urządzenia zawiera 16 wejść impulsowych. Suma impulsów z każdej linii może być w sposób okresowy lub ciągły wysyłana przez kanał transmisyjny do urządzeń telemechaniki RTU (Remote Terminal Unit) oraz do systemów gospodarki energią (SYNDIS Energia). Zliczane impulsy zapisywane są w pamięci nieulotnej. Dostęp do zapisanych plików może odbywać się lokalnie, przez łącza do lokalnego koncentratora danych lub zdalnie przez łącza modemowe albo przez łącza telemechaniki. Rejestrator w wersji podstawowej pamięta pliki z ostatnich 40 dni.

Standardowe wyposażenie USP-116-AMS stanowi:

 • STR-205 (moduł procesora/komunikacyjny)
 • USPW-024 *) (moduł wejść/wyjść dwustanowych)
 • CNSC-011/CNSC-012 *) (moduł transmisji szeregowej)
 • MZB-013 (moduł zasilacza)

*) wybór modułu CNSC-011 lub 012 oraz instalacja dodatkowego modułu USPW są uzależnione od indywidulanych wymagań Klienta

Urządzenie posiada obudowę z profilu MP02 i jest przystosowane do montażu na szynie DIN 35 mm lub do montażu natablicowego.

Standardowo USP-116-AMS nie posiada wyświetlacza lokalnego i klawiatury, a komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą łącza szeregowego i komputera z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym. Można jednak opcjonalnie wyposażyć je w wyświetlacz LCD i klawiaturę 4-przyciskową, tworząc w ten sposób terminal lokalny. Użytkownik może wtedy obejrzeć parametry konfiguracyjne oraz rejestry urządzenia bez konieczności podłączenia programu serwisowego. [-]

Przykładowe urządzenie USP-116-AMS

USP-117 (urządzenie sterująco-pomiarowe)

Urządzenie sterująco-pomiarowe USP-117 służy do zbierania stanów wejść dwustanowych, pomiarów wejść analogowych i wykonywania sterowań w ramach obsługi obiektów elektroenergetycznych lub przemysłowych. Urządzenie może działać autonomicznie lub być elementem rozproszonego systemu telemechaniki. USP-117 może pracować pod nadzorem systemu SYNDIS lub każdego innego oprogramowania klasy SCADA.

Regulator USP-117 składa się z następujących modułów:

 • STR-206 (procesora/komunikacyjny)
 • USPW-014 (16 wejść dwustanowych napięciowych / 6 wyjść przekaźnikowych sterujących)
 • USPW-034 (16 wejść dwustanowych napięciowych)
 • USPA-112 (5 wejść analogowych napięciowych do 230V / 3 wejścia prądowe analogowe od 5A)
 • MZB-001 (zasilacza)

USP-117 posiada następujące kanały transmisyjne:

 • RS-485 (kanał 1) - do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał umieszczony module w STR-206
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał umieszczony w module STR-206
 • Ethernet – w standardzie TP100 do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał znajduje się w module STR-206
 • kanał światłowodowy wielomodowy z włóknem szklanym 62,5/125 µm - do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał znajduje się w STR-206
 • RS-232 dla celów serwisowych - lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika. Kanał znajduje się w module STR-206. Producent przeznaczył ten kanał także do własnych celów diagnostycznych.
Przykładowe urządzenie USP-117

Urządzenie montowane jest w aluminiowej obudowie, przystosowanej do montażu natablicowego. Standardowo urządzenie USP-117 produkowane jest bez wyświetlacza i klawiatury, a konfigurowanie i sprawdzanie jego stanu odbywa się za pomocą łącza szeregowego i komputera z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. Na życzenie klienta urządzenie może być wyprodukowane z wyświetlaczem LCD i klawiaturą 4-przyciskową, stanowiącymi terminal lokalny, za pomocą którego można sprawdzić stan wejść dwustanowych, pomiary oraz stany transmisji. Możliwe staje się również ręczne wykonanie sterowań.

USP-119 (uządzenie pomiarowo-komunikacyjne)

Urządzenie sterująco-pomiarowe USP-119 służy do pomiarów na wejściach analogowych i wykonywania sterowań analogowych w ramach obsługi obiektów elektroenergetycznych lub przemysłowych. Urządzenie może działać autonomicznie lub być elementem rozproszonego systemu telemechaniki. USP-119 może pracować pod nadzorem systemu SYNDIS lub każdego innego oprogramowania klasy SCADA. Komunikacja z systemem nadrzędnym następuje przez kanał GPRS lub przez separowany galwanicznie kanał RS-485.

Standardowo USP-119 jest wyposażane w następujące moduły:

 • STR-205 (procesora/komunikacyjny)
 • USPA-011 (8 wejść analogowych prądowych – w dwóch grupach)
 • MZB-033 (zasilacza)

USP-119 posiada następujące kanały transmisyjne:

 • RS-485 (kanał 1) - do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał umieszczony w module STR-205
 • RS-485 (kanał 2) - do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał umieszczony w module STR-205
 • Ethernet – w standardzie TP100 do komunikacji z systemem nadrzędnym; kanał znajduje się w module STR-205
 • modem GSM/GPRS - do komunikacji z systemem nadrzędnym za pośrednictwem GPRS z użyciem APN
 • RS-232 dla celów serwisowych - lokalne konfigurowanie i serwisowanie przez użytkownika. Kanał znajduje się w module STR-205. Producent przeznaczył ten kanał także do celów diagnostycznych.
Przykładowe urządzenie USP-119

Urządzenie montowane jest w aluminiowej obudowie, przystosowanej do montażu natablicowego i zatablicowego.

Standardowo urządzenie USP-119 produkowane jest bez wyświetlacza i klawiatury, a konfigurowanie i sprawdzanie jego stanu odbywa się za pomocą łącza szeregowego i komputera z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem. Na życzenie Klienta urządzenie może być wyprodukowane z wyświetlaczem LCD i klawiaturą 4-przyciskową stanowiącymi lokalny terminal, za pomocą którego można sprawdzić stan wejść dwustanowych, pomiary oraz stany transmisji. Możliwe staje się również ręczne wykonanie sterowań.

VCRAPN-1 (cyfrowy rejestrator i analizator)

Niezalecane do stosowania w nowych opracowaniach

Cyfrowy rejestrator i analizator prądów i napięć VCRAPN-1 to specjalizowane urządzenie przeznaczone do zbierania, zapisu i analizy danych charakteryzujących pracę górniczych wyciągów szybowych. Rejestrator może być używany do podobnego zakresu zadań w innych obiektach przemysłowych. Urządzenie może również współpracować z przekładnikami prądowymi i napięciowymi innych producentów, przetwornikami wielkości nieelektrycznych oraz przetwornikami impulsowo-obrotowymi. Przebiegi napięć, prądów oraz pozostałe mierzone parametry są zapisywane na dysku komputera PC, współpracującego z rejestratorem. Analizowane przebiegi są próbkowane z częstotliwością 6400 Hz, co daje 128 próbek w okresie przebiegu 50 Hz.

Rejestracja jest wyzwolona, gdy wystąpi jeden z poniższych czynników:

 • zwarcie/rozwarcie styku przekaźnika
 • pojawienie się/zanik prądu lub napięcia
 • przekroczenie/obniżenie zadanej wartości prądu lub napięcia
 • inne zdarzenia skutkujące niewłaściwym poziomem lub kształtem monitorowanych przebiegów prądowych lub napięciowych

Podczas pracy rejestrator łączy się z komputerem przez łącze Ethernet, wykorzystując połączenie bezpośrednie lub sieć lokalną.

Rejestrator jest wykonany jako przyrząd przenośny. Płyta czołowa, zawierająca złącza służące do podpięcia rejestrowanych sygnałów, jest zabezpieczona przez dostępem uchylną pokrywą zamykaną na klucz. Pokrywa posiada przepust kablowy z ochroną przeciwpyłową.

Urządzenie posiada następujące rodzaje złączy:

 • I-AC – wejście prądów przemiennych
 • U-AC – wejście napięć przemiennych
 • WEBS – detekcja zwarcia/rozwarcia
 • IMP – impulsator
 • WE-B – wejścia binarne
 • WE-A – pomiarowe prądów stałych
 • ETH/PC – sieciowe Ethernet
 • 230/220 AC/DC – zasilanie

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram