Mikronika » Aktualności » System SYNDIS w PKP Energetyka
16 lipca 2021

System SYNDIS w PKP Energetyka

System SYNDIS od MIKRONIKI już w PKP Energetyka

Projekt budowy i wdrożenia systemu SCADA/ADMS został podzielony na trzy częściPierwsza obejmuje uruchomienie jednego centralnego systemu SCADA, który zastąpi 22 mniejsze, zarządzające ruchem na niezależnych obszarach geograficznych. W maju 2020r. system SYNDIS przejął produkcyjnie rolę pierwszego z zastępowanych systemów, a w następnych miesiącach kolejne 5 zostało zmigrowanych do SYNDIS.

Ogromnym wyzwaniem dla zespołu projektowego było wypracowanie wspólnego standardu nazewnictwa i wizualizacji, bowiem każdy z obecnie używanych systemów SCADA ma swoją specyfikę, był wdrażany w innym czasie i z wykorzystaniem różnych standardów. Środowisko teleinformatyczne, media komunikacyjne, protokoły wymiany danych oraz same dane i dokumentacja są niejednorodne, dlatego każda kolejna migrowana nastawnia jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Do końca 2020 roku planowaliśmy uruchomienie produkcyjne dla czterech kolejnych ośrodków. Pozostałe mają zostać przeniesione do systemu SYNDIS do końca 2021 roku. System docelowo będzie obsługiwany przez ponad pół tysiąca użytkowników i będzie obsługiwał około 200 tys. sygnałów pomiarowych, co czyni go jedną z większych instalacji SCADA w Polsce.


OMS

Druga część projektu koncentruje się na wsparciu procesu obsługi zdarzeń powodujących przerwy w zasilaniu. System SYNDIS ma dedykowany temu moduł OMS (ang. OutageManagement System). Procesy implementowane w OMS wspierają służby ruchowe i eksploatacyjne w zarządzaniu pracami na infrastrukturze energetycznej. Moduł OMS, oprócz integracji z systemem SCADA, wykorzystuje również informacje z systemów GIS i zarządzania majątkiem oraz innych mniejszych systemów wykorzystywanych
w PKP Energetyka. Moduł OMS jest budowany z wykorzystaniem zwinnej metodyki SCRUM, co pozwala przyrostowo udostępniać kolejne jego funkcjonalności. W tej chwili część procesów jest już gotowa i testowo uruchomiona dla wybranych użytkowników. Prace nad pozostałymi procesami potrwają do 2022 roku.


EMS i FDIR

Prace nad trzecią częścią systemu rozpoczną się już w przyszłym roku i obejmą zakresem budowę dwóch modułów: EMS (ang. Energy Management Systems) oraz FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration). EMS to moduł optymalizujący rozpływ energii w sieci, natomiast FDIR pozwoli na szybką identyfikację miejsca awarii oraz odizolowanie uszkodzonego fragmentu i rekonfigurację układu zasilania w sposób automatyczny. Produkcyjne uruchomienie tych modułów planowane jest w 2022 roku.


SYNDIS - kompleksowe rozwiązanie

Cały system zbudowany został w architekturze wysokiego bezpieczeństwa i dostępności. System w pełni wykorzystuje możliwości najnowszych cyfrowych urządzeń pomiarowych i automatyki sterującej do nadzoru i sterowania siecią trakcyjną i dystrybucyjną. SYNDIS posiada szereg wbudowanych funkcji umożliwiających optymalizację decyzji łączeniowych oraz definiowanie i nadzór nad wykonaniem sekwencji łączeniowych. Rozbudowane funkcje integracji z systemami wspomagającymi pozwalają nie tylko na komunikację z brygadami w terenie na poziomie poleceń, ale dostarczają w jednym narzędziu wszystkie dostępne w organizacji informacje na temat danego obiektu energetycznego, zarówno dyspozytorom, jak i użytkownikom w terenie.

Nowością i ciekawostką jest moduł „Symulator treningowy”, pozwalający na symulację pracy rzeczywistej sieci elektroenergetycznej na podstawie zadawanych warunków i podejmowanych decyzji dyspozytora. Poza funkcjami czysto szkoleniowymi, może on również pełnić rolę wspierającą w analizie zdarzeń dokonywanej podczas obsługi rzeczywistych awarii.


SYNDIS System by MIKRONIKA already at PKP Energetyka

Recently we published the article of PKP Energetyka (Polish railway network electricity distributor) on commissioning of the SYNDIS system in the first of their newly built control centers. Now there is a good time to present some more details of this project.

The project of developing and implementing the SCADA/ADMS system was divided into three parts.

One SCADA system instead of twenty two

The first part of the project covers commissioning of one, central SCADA system, that would replace 22 smaller, local systems, controlling and supervising grid operation on independent geographical areas. In May 2020 the SYNDIS system took over the first of the systems to be replaced, and in the following months, migration of the next 5 systems to the SYNDIS system was performed.

A great challenge for the project team was to develop a common naming and visualization standard, since each of the currently deployed SCADA systems has its own specificity, was implemented in a different time and based on different standards. The ICT environment, communication media, data exchange protocols, as well as data and documentation themselves, are non-uniform, making migration of each subsequent setting room a real challenge to us all. Till the end of 2020 we plan to commission the next four objects. The remaining ones are scheduled for migration to the central SYNDIS system till the end of 2021. Ultimately, the system will be operated by over 500 users and will proces over 200 000 measurement signals, thus becoming one of the largest SCADA installations in Poland.

OMS

The second part of the project concentrates on support of processing of events resulting in power interruptions. The SYNDIS system is equipped with a special, dedicated OMS module (Outage Management System). The processes implemented in OMS serve for supporting grid operators and maintenance teams in management of works carried out on power grid infrastructure. OMS module, beside integration with SCADA system, utilizes data acquired from GIS and asset management systems, as well as from other, smaller systems deployed at PKP Energetyka (Polish railway network electricity distributor). OMS module is developed with the use of agile Scrum methodology, thus allowing incremental implementation of its functionality. Currently, a part of the processes is already developed and test implementation for the selected users is done. The works on development of the remaining processes will be carried out till 2022.

EMS and FDIR

The works on the third part of the project will commence next year and will cover development of two modules: EMS (Energy Management System) and FDIR (Fault Detection, Isolation and Restoration). EMS serves for optimization of power flow within the grid, and FDIR will allow automatic, quick identification of fault location, isolation of the damaged part of the grid and reconfiguration of power supply system. Commissioning of these modules is planned in 2020.

SYNDIS - a comprehensive solution

The entire system is developed in high-security and high-availability architecture. The system fully utilizes the capabilities of the most modern digital measurement devices and control automation to supervise and control overhead contact lines and power distribution grid. The SYNDIS system is equipped with a set of functions that support optimization of switching decisions, together with determining and supervision of switching sequences. The extended functions of integration with supporting systems allow not only command communication with field teams, but also provide operators and users  in the field with all information available within the organization for a given asset – all in one tool.

A novelty and curiosity in the System is the Training Simulator module that can simulate operation of the existing power grid, basis on the settable conditions and decisions made by the operator. Beside its purely training function, the Simulator may serve for supporting the analysis of events during the real failure.

Nasi Klienci

MIKRONIKA sp. z o.o.

ul. Wykopy 2/4
60 - 001 Poznań
Polska
NIP: 779 25 02 760

MIKRONIKA sp. z o.o.

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram