Sterowniki

SO-52v11 (sterownik RTU / obiektowy i polowy)
SO-52v12 (sterownik RTU / obiektowy i polowy)
SO-52v21 (sterownik RTU / obiektowy i polowy)
SO-55 (sterownik komunikacyjny / koncentrator zabezpieczeń)
SO-52v11-eMW (moduł wyłącznikowy)
SO-52v21-PC-xx (sterownik z regulatorem dławika gaszącego)

SO-52v11 (sterownik RTU / obiektowy i polowy)

Sterownik SO-52v11 przeznaczony jest do realizacji pomiarów i sterowań w polach rozdzielni elektroenergetycznych wszystkich poziomów napięć. Może być także stosowany w automatyce kotłowni, przepompowni, oczyszczalni i innych obiektów przemysłowych. Umożliwia realizację rozproszonej telemechaniki i pomiarów polowych w ramach układów automatyki stacyjnej. Urządzenie może wchodzić w skład zintegrowanego systemu blokad stacyjnych. Realizuje ono wbudowane funkcje synchronicznego załączania oraz funkcje polowego realizatora zakłóceń.

Sterownik jest wykonywany jako zespół modułów, umieszczonych w obudowie typu 19”/6U. Moduły sterownika SO-52v11 są łączone miedzy sobą i zasilane przez wewnętrzną szynę komunikacyjną.

Sterownik może składać się z następujących modułów: Przykładowa struktura sterownika SO-52v11 zaprezentowana jest na rysunku obok.
Przykładowa struktura sterownika SO-52v11

Sterownik SO-52v11 posiada następujące cechy i funkcjonalności:

 • realizacja telemechaniki rozproszonej lub mieszanej
 • realizacja funkcji zintegrowanego systemu blokad stacyjnych
 • funkcja rejestratora zakłóceń
 • możliwość zdefiniowania automatyk stacyjnych
 • realizacja funkcji synchronizacji załączania (tzw. synchrocheck)
 • obsługa różnorodnych protokołów transmisji
 • możliwość łączenia wielu sterowników lub modułów funkcjonalnych w strukturze gwiazdowej, łańcuchowej, magistralowej lub mieszanej, z redundancją połączeń lub bez niej
 • możliwość zadawania i realizacji funkcji automatyk lokalnych
 • możliwość definicji i realizacji sekwencji sterowniczych
 • możliwość definicji rodzaju wejść impulsowych dla naliczania impulsów z liczników energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów
 • zdalna lub lokalna definicja parametrów wejść i wyjść z poziomu systemu nadrzędnego lub za pomocą lokalnego komputera serwisowego
 • realizacja lokalnych, ręcznych sterowań, odczytu danych, parametryzacji obsługiwanych urządzeń za pomocą zintegrowanego terminala graficznego
 • modułowa konstrukcja, pozwalająca na łatwy dobór konfiguracji i dalszą rozbudowę
 • ciągła synchronizacja czasu z poziomu nadrzędnego z rozdzielczością lepszą niż 1ms, za pomocą procedur wbudowanych w protokół komunikacyjny
 • realizacja buforów zdarzeń, przechowywanych w pamięci nieulotnej
 • archiwizacja wszystkich zdarzeń  z możliwością odczytu bufora zdarzeń przez  kanał techniczny
Przykładowe urządzenie SO-52v11 w kasecie Radmor

SO-52v12 (sterownik RTU / obiektowy i polowy)

Rodzina urządzeń modułowych SO-52v12 została zaprojektowana do realizacji różnorodnych funkcji systemów automatyki i telemechaniki w elektroenergetycznych stacjach przesyłowych i dystrybucyjnych. Urządzenia te mogą również być stosowane w przemysłowych układach sterowania do automatyzacji ciepłowni, przepompowni, oczyszczalni ścieków i innych obiektach przemysłowych. Urządzenia wykonane na bazie modułów z tej rodziny współpracują z systemami SCADA, w różnych protokołach transmisji.

Schemat blokowy sterownika przedstawiony został obok.

Każdy sterownik rodziny SO-52v12 wymaga konfiguracji za pomocą specjalizowanego oprogramowania pConfig.

Przykładowa struktura sterownika SO-52v12

Konfiguracja urządzenia dotyczy cech funkcjonalnych. Obejmuje ona właściwości funkcji, które wynikają z przeznaczenia i funkcjonalności urządzenia, takich jak realizacja funkcji synchronizacji, SPZ, blokad, parametrów rejestracji, działania zabezpieczeń itp.

Oprogramowaniem konfiguracyjnym parametryzuje się także poszczególne moduły sterownika np.

 • tryb działanie wejść
 • czasy filtracji wejść
 • czasy impulsów sterowniczych
 • zakresy pomiarowe
 • wartości przekładni
 • parametry skalowania
 • wiele innych - zależnie od typu modułu

Oprogramowaniem tym uaktywnia się lub blokuje konkretnych funkcji komunikacyjnych urządzenia, takich jak obsługa modemu, parametry transmisji szeregowych, właściwości transmisji sieciowych oraz rodzaje i struktury protokołów komunikacyjnych.

Rozszerzenie funkcjonalności i zasobów sterownika są możliwe nawet po uruchomieniu aplikacji. Realizuje się to przez dodanie kolejnych modułów do kasety sterownika, jeżeli są dostępne lokacje rezerwowe.

Więcej informacji na temat modułów dostępnych dla sterownika SO-52v12 znajduje się jest w grupie  Oferta > Produkty > Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v12

Przykładowy sterownik SO-52v12

SO-52v21 (sterownik RTU / obiektowy i polowy)

Urządzenia serii SO-52v21 to konfigurowalne urządzenia modułowe, zbudowane na jednorodnej bazie sprzętowej. Są one przeznaczone do zastosowań na stacjach elektroenergetycznych i innych obiektach przemysłowych, w celu realizacji funkcji telemechaniki i automatyki. Funkcje tej klasy urządzeń obejmują pomiary, sterowania oraz nadzór nad stanem obiektów i urządzeń. Zasoby modułów systemu SO-52v21 pozwalają na realizację urządzeń o odmiennych właściwościach funkcjonalnych, takich jak:

 • sterowniki RTU
 • sterowniki polowe
 • przetworniki pomiarowe
 • rejestratory danych
 • koncentratory komunikacyjne
 • konwertery protokołów
 • sterowniki programowalne (PLC)
 • zabezpieczenia
 • urządzenia dedykowane

Każde urządzenie serii SO-52v21 składa się z zestawu modułów, zawierających zasoby potrzebne do realizacji danego urządzenia zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi aplikacji. Wymagania te mogą dotyczyć:

 • ilości kanałów komunikacyjnych
 • obsługiwanych protokołów
 • ilości i typu wejść oraz wyjść binarnych
 • ilości i typu wejść oraz wyjść analogowych

Więcej informacji na temat modułów dostępnych dla sterownika SO-52v21 znajduje się jest w grupie
Oferta > Produkty > Podzespoły > Moduły rodziny SO-52v21

Przykładowy sterownik SO-52v21 w kasecie stalowej KS02

SO-55 (sterownik komunikacyjny / koncentrator zabezpieczeń)

Modułowe urządzenie komunikacyjno-sterujące, wchodzące w skład systemu urządzeń stacyjnych SO-5. Poszczególne moduły zarządzane przez jedn. centralną PJC realizują różnego typu konwersje i połączenia między interfejsami urządzeń stanowiących wyposażenie stacji a systemami lub urządzeniami nadrzędnymi.
Sterownik SO-55 posiada głównie funkcje komunikacyjne, ale istnieje możliwość jego rozbudowy wykorzystując moduły SO-52v11przez co zyskuje się dodatkowe funkcjonalności, zależnie od wymagań klienta.

Sterownika SO-55 można używać jako: sterownika komunikacyjnego, koncentratora zabezpieczeń, sterownika komunikacyjnego z blokiem wejść/wyjść obiektowych, konwertera protokołów, może on też posiadać funkcje przełącznika Ethernet, łącze modemowe PSTN, obsługiwać komunikację w GPRS, łączność trunkingową i w paśmie 430÷450 MHz.

Informacja o funkcjonalności jest istotna na etapie budowania aplikacji, ponieważ należy przewidzieć kasetę z właściwym podziałem magistral. Moduły sterownika SO-55 obsługiwane są przez magistralę MS, natomiast SO-52v11 wykorzystują magistralę LVDS. Zastosowanie odpowiedniej kasety umożliwia współpracę obu magistral i wzajemną wymianę modułów obu standardów.

Urządzenie, w zależności od aplikacji, może realizować dodatkowe funkcje. Więcej informacji znajduje się w grupie Oferta > Produkty > Urządzenia > Systemy transmisji danych.

Sterownik SO-55 jest budowany w oparciu o wymienne moduły sprzętowe, które dzielą się na następujące grupy:

 • moduły jednostki centralnej
 • moduły komunikacyjne z magistralą MS
 • moduły wejść/wyjść z magistralą MS
 • moduły wejść/wyjść z magistralą LVDS
 • moduły zasilacza

Jednostka centralna obsługuje moduły komunikacyjne przez magistralę MS (oraz system przerwań). Moduły we/wy z magistralą LVDS są obsługiwane przez dedykowany kanał szybkiej transmisji szeregowej.

Moduły sprzętowe sterownika SO-55

Analiza aplikacji na etapie projektu pozwala na określenie ilości i typów wymaganych kanałów komunikacyjnych oraz dobranie odpowiednich modułów transmisji. Typowa aplikacja to kilka kanałów pojedynczych oraz redundantnych, zapewniających łączność z lokalnymi lub zdalnymi centrami dyspozycji i nadzoru oraz kilkanaście do kilkudziesięciu kanałów do urządzeń i systemów stacyjnych. Sterownik może obsługiwać jednocześnie różne standardy i typy transmisji. Do dyspozycji są separowane galwanicznie łącza RS-232, RS-485, pętli prądowych, łącza Ethernet, łącza światłowodowe jedno- i wielomodowe. Obecnie dostępne są następujące moduły transmisyjne - więcej informacji w grupie Oferta > Produkty > Podzespoły > Pakiety systemu MS

Niektóre konfiguracje sterowników komunikacyjnych wymagają bezpośredniego pozyskiwania informacji z wejść dwustanowych z urządzeń stacyjnych oraz wystawiania sygnałów dwustanowych do urządzeń retransmisyjnych, jak i stacyjnych. Wejścia/wyjścia dwustanowe są także niezbędne do realizacji blokad stacyjnych, sygnalizacji oraz współpracy z niektórymi rodzajami zabezpieczeń i rejestratorami zakłóceń.

Moduły wejść/wyjść dwustanowych do realizacji zadań lokalnych (wprowadzanie sygnałów dwustanowych, realizacja blokad, alarmów i sygnalizacji) dostępne są w kilku wariantach:

Poszczególne moduły sterownika SO-55 są zarządzane przez jednostkę centralną (PJC-xxx). Jednostka centralna komunikuje się z pozostałymi modułami przez magistralę MS. Możliwa jest również komunikacja z pakietami wyposażonymi w magistralę LVDS dzięki dedykowanemu kanałowi szybkiej transmisji szeregowej. Dodatkowe informacje dotyczące jednostek centralnych dostępne są w grupie Oferta > Produkty > Podzespoły > Pakiety systemu MS > PJC-86x  [-]

Przykładowy sterownik SO-55

SO-52v11-eMW (moduł wyłącznikowy)

Moduł wyłącznikowy SO-52v11-eMW jest przeznaczony do sterowania wyłącznikiem na stacjach elektroenergetycznych 110kV, 220kV i 400kV. Sterowania odbywa z wykorzy- staniem automatyki samoczynnego ponownego załączenia (SPZ) lub ręcznie. Przy załączeniach możliwe jest wykorzystanie modułu synchronizmu, który w zależności od aktualnie panujących warunków napięciowych, fazowych i częstotliwościowych, umożliwia załączenie wyłącznika w najkorzystniejszym momencie. W urządzeniu zaimplementowane zostały znormalizowane protokoły komunikacyjne co umożliwia pełną współpracę z systemami nadrzędnymi różnych producentów.

Urządzenie realizuje następujące funkcje:

 • automatykę SPZ
 • trójfazową kontrolę synchronizmu
 • kontrolę obwodów napięciowych (VTS – ang. Voltage Transformer Supervision)
 • kontrolę obwodów prądowych (CTS – ang. Current Transformer Supervision)
 • logikę programowalną (LGC)
 • rejestrację zdarzeń
 • diagnostyki technicznej
 • komunikacji z użytkownikiem

Moduł wyłącznikowy ma budowę modułową. Jest on zamknięty w obudowie kasetowej o klasie szczelności IP50. W zależności od typu pola, które determinuje liczbę potrzebnych wejść/wyjść, liczba modułów wejść/wyjść dwustanowych może być inna. Przykładowa konfiguracja składa się z następujących modułów:

 • komunikacyjnego MPA-408-21
 • pomiarowego MPL-608
 • wejść dwustanowych 220V DC MWS-208w.221
 • wyjść sterujących 220V DC/5A MSS-328
 • wyjść sterujących 220V DC/0,3A MSS-618
 • zasilacza MZA-410
 • inne moduły z rodziny SO-52v11 (po konsultacji z producentem)

Struktura urządzenia w pełnej obsadzie pakietów, została przedstawiona obok.

Przykładowa struktura sterownika SO-52v11-eMW

Moduł pomiarowo-komunikacyjny MPA-408-21 realizuje pomiary, obliczenia oraz transmisję sieciową lub szeregową z zewnętrznymi sterownikami komunikacyjnymi lub systemami nadrzędnymi.

Moduły wejść dwustanowych MWS-208w.221 realizują akwizycję sygnałów dwustanowych z obiektu. Współpracują z modułem pomiarowo –komunikacyjnym za pośrednictwem wewnętrznej magistrali.

Moduł wyjść sterujących MSS-328 realizuje niezbędne sterowania w układzie modułu wyłącznikowego. Jest on przystosowany do realizacji sterowań silnoprądowych. Maksymalny prąd sterowania to 5A/220V DC.

Moduły wyjść sterujących MSS-618 służą do realizacji pośredniego sterowania urządzeń pierwotnych. Wyjścia modułów mogą być także wykorzystane do realizacji układów sygnalizacji i blokad polowych, międzypolowych i stacyjnych. 

Przykładowe urządzenie SO-52v11-eMW (widok od strony pakietów)
Przykładowe urządzenie SO-52v11-eMW (widok od strony panelu sterującego)

SO-52v21-PC-xx (sterownik z regulatorem dławika gaszącego)

Sterownik SO-52v21-PC-xx jest przeznaczony do pracy w sieciach średniego napięcia. Wspomaga optymalny dobór punktu pracy sieci przez sterowanie cewką Petersena. Dobór punktu pracy sieci SN odbywa się przez odpowiednie skompensowanie prądu pojemnościowego sieci. Dzięki temu w przypadku zwarcia jednofazowego do ziemi pojawia się niska wypadkowa prądu ziemnozwarciowego, co sprzyja szybkiemu gaszeniu łuku. W przypadku wystąpienia zwarcia przemijającego, nastąpi samoistna likwidacja zakłócenia i dostawa energii elektrycznej odbywa się w sposób bezprzerwowy. Sterownik realizuje zbieranie danych i przetwarzanie ich w informacje. Obsługuje też protokoły transmisji i wszystkie operacje logiczne wykonywane w wewnętrznej bazie danych sterownika. Sterownik wyposażony jest w moduły we. pomiarowych oraz wejść i wyjść dwustanowych oraz zasilacz. Może posiadać kartę SD do rejestracji wielkości i zdarzeń związanych z realizowanymi funkcjami, działaniem sterownika, stanem transmisji i funkcjami diagnostyki.

W zależności od rodzaju gniazda służącego do podłączenia do sieci Ethernet do wyboru dostępne są modele SO-52v21-PC-TP i SO-52v21-PC-FO. W pierwszym z nich, jako specjalizowany moduł pomiarowy stosuje się mCA-02-04 z portem ethernetowym 100Base-TX, natomiast w drugim używany jest mCA-03-04 gdzie port ethernetowy dostępny jest w standardzie 100Base-FX z gniazdem typu LC.

Sterownik SO-52v21-PC-xx realizuje następujące funkcjonalności:

 • regulacja dławika gaszącego wg kryterium zadanego prądu resztkowego lub stopnia rozstrojenia układu kompensacyjnego
 • zastosowano algorytm CIF (Control by Injection Frequencies)
 • wielokanałowy rejestrator zdarzeń dla sygnałów analogowych i binarnych
 • zapisy rejestracji w formacie pliku Comtrade
 • zgodność ze standardem PN-EN 61850
 • programowalne funkcje logiczne 
Przykładowy sterownik SO-52v21-PC-TP

Zapytaj o produkty

  Nasi Klienci

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  ul. Wykopy 2/4
  60 - 001 Poznań
  Polska
  NIP: 779 25 02 760

  MIKRONIKA sp. z o.o.

  magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram